Business

Ελληνικό: Νέες ρυθμίσεις στη Βουλή στην κατεύθυνση της υπογραφής της σύμβασης με τη Lamda

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Κώστας Σκρέκας, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κώστας Σκρέκας, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ελληνικού ως υπηρεσία μιας στάσης για την έκδοση των αναγκαίων αδειών στη μεγάλη ανάπτυξη του Ελληνικού, ενώ μεταφέρεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας που είναι σήμερα στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υπάγεται απευθείας στον γενικό γραμματέα.

Σε τροπολογία που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών περιλαμβάνονται επιπλέον διευθετήσεις για τη μεγάλη ανάπτυξη στο πρώην αεροδρόμιο στο Ελληνικό, ενόψει της μεταβίβασής του και της έναρξης του έργου, όπως προγραμματίζεται, από κυβέρνηση και επενδυτή, εντός Ιουνίου ή Ιουλίου.

Η μετακίνηση του Γραφείου Ελληνικού κρίθηκε αναγκαία καθώς οι αρμοδιότητες του αφορούν κυρίως την έκδοση των διοικητικών πράξεων για το έργο, αντικείμενο κατά βάση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το Γραφείο Ελληνικού θα λειτουργεί ως φορέας μιας στάσης, ώστε ο επενδυτής να μην χρειάζεται να πηγαίνει σε όλους τους (συνήθως πολλούς) συναρμόδιους φορείς που είναι αναγκαίοι για μια και μόνο άδεια και μεταξύ άλλων θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Θα ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για τη νομοθεσία και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των έργων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και κτηρίων που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται αναφορικά με το έργο, ελέγχει την πληρότητα των σχετικών φακέλων, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους και τους διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για έλεγχο, παρατηρήσεις και παροχή των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και εγκρίσεων.

Λειτουργεί ως γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 16 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση και εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στο Ελληνικό καθώς και για την έκδοση πράξεων για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη εισήγηση ή γνώμη του ως άνω Συμβουλίου.

Εκδίδει όλες τις διοικητικές πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) για κάθε είδους εργασίες εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσμά και έχει όλες τις αρμοδιότητες εφαρμογής και ελέγχου των διοικητικών πράξεων μέχρι και τη θεώρηση αυτών προς τον σκοπό σύνδεσης των έργων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, μετά από την αποπεράτωση των εργασιών, καθώς και της διαδικασίας γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών.

Τηρεί αρχείο των φακέλων των διοικητικών πράξεων και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο αυθαιρέτων κτισμάτων και χρήσεων και, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, είναι αρμόδιο για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων. Δύναται, επίσης, να προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, εάν απαιτείται.

Εκδίδει βεβαιώσεις όρων δόμησης και χρήσεων γης, καθώς και βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης για τη λειτουργία επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ενώ εκδίδει εγκρίσεις ή γνωμοδοτήσεις ως προς την καταλληλότητα και σκοπιμότητα γηπέδων και οικοπέδων για την ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων ή ειδικών τουριστικών υποδομών. Εγκρίνει, επίσης, τις αρχιτεκτονικές μελέτες των τουριστικών καταλυμάτων και των ειδικών τουριστικών υποδομών, όπου απαιτείται, κατά την κείμενη νομοθεσία, και τηρεί το σχετικό αρχείο. Επιπλέον, χορηγεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, όπου απαιτείται, κατά την κείμενη νομοθεσία.

Χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τις κατασκευές εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και των ανοικτών χώρων των ζωνών, τις άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, τις οικοδομικές άδειες των κτισμάτων, εγκαταστάσεων και λοιπών κατασκευών εντός τουριστικών λιμένων κάθε κατηγορίας, τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων εντός του Ελληνικού, καθώς και τις άδειες επέμβασης σε δασική έκταση.

Εκδίδει κάθε άλλη διοικητική πράξη που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης.

Το Γραφείο Ελληνικού παραλαμβάνει τη σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, τα οποία διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν συγκεκριμένη προθεσμία για να απαντήσουν.

Με βάση την τροπολογία (άρθρο 4) ο προϊστάμενος του Γραφείου Ελληνικού υποβάλλει μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου στον υπουργό Περιβάλλοντος και τον γενικό γραμματέα απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο γραφείο και αυτές που διεκπεραιώθηκαν, τον χρόνο διεκπεραίωσης, τις αιτήσεις που καθυστέρησαν ή απορρίφθηκαν και τους λόγους της καθυστέρησης ή απόρριψης, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προέκυψαν κατά τη σχετική αδειοδοτική διαδικασία.

Ακόμη, με το άρθρο 1 της νέας τροπολογίας για το Ελληνικό αντιμετωπίζεται το ζήτημα της συναρμοδιότητας του υπουργείου Τουρισμού στις περιπτώσεις τροποποιήσεων όρων δόμησης και χρήσης γης που αφορούν τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη.

Με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων εντός του Ελληνικού, όταν αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικών αδειών επιτυγχάνεται μέσω προσωρινού οδικού δικτύου μέχρι την αποπεράτωση του τελικού εγκεκριμένου δικτύου.

Με το άρθρο 3 διευκρινίζεται ότι για την αρτιότητα γηπέδων και οικοπέδων η προϋπόθεση ύπαρξης προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο πληρούται από το χρόνο κατά τον οποίο οι χώροι που χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι περιέχονται στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου.

Επίσης, με την εν λόγω τροπολογία αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο των κοινών υπουργικών αποφάσεων το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μόνον με την τήρηση της ίδιας διαδικασίας (γνωμοδότηση Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης και έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης). Τέλος επικαιροποιείται η αρχική κατηγοριοποίηση των κτισμάτων που θα μείνουν στο Ελληνικό ως διατηρητέα και εισάγεται μια απλούστερη διαδικασία για την αλλαγή από διατηρητέο σε κατεδαφιστέο ώστε να μην απαιτείται τυπικός νόμος.

Διαβάστε επίσης

Χρήστος Σταϊκούρας: Οι 14 ενέργειες για την εκκίνηση της επένδυσης του Ελληνικού


ΣΧΟΛΙΑ