Big Story

Απόφαση ΣτΕ: Μπορούν να χαμογελάσουν (αλλά λίγο) όσοι είναι στις λίστες Lagarde και UBS. Δείτε το γιατί


Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας έχει γεμίσει με χαμόγελα όσους ελέγχονται αναδρομικά από την εφορία πλέον της πενταετίας ή της δεκαετίας. Σύμφωνα με την απόφαση του  ΣτΕ που αφορά την υπόθεση του τέως βουλευτή Αλέξη Μητρὀπουλου δεν μπορεί να γίνει τακτικός έλεγχος προ 2011 και δεν μπορεί να γίνει έκτακτος ή επανέλεγχος προ του 2011, εφόσον ανακύψουν από τις φορολογικές αρχές νέα στοιχεία σε βάρος του φορολογουμένου. Ακόμη, από το χρονικό διάστημα μεταξύ 2005 και 2011 δεν μπορεί να γίνει έλεγχος εάν δεν ανακύψουν νέα στοιχεία σε βάρος του φορολογουμένου.

Όμως τα χαμόγελα σταματούν εδώ. Και τούτο γιατί η απόφαση αυτή δεν κάνει καμιά αναφορά στις ποινικές ευθύνες που μπορεί να έχει κάποιος φορολογούμενος από την απόκρυψη εισοδήματος παρελθόντων ετών. Πρόκειται φυσικά για ένα καίριο ζήτημα το οποίο δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ξεχαστεί.

Ηλίας Μπίσιας. Δικηγόρος Αθηνών-Ζυρίχης
Ηλίας Μπίσιας. Δικηγόρος Αθηνών-Ζυρίχης

Όπως εξηγεί με σαφήνεια ο έμπειρος δικηγόρος Αθηνών και Ζυρίχης Ηλίας Μπίσιας, «η εν λόγω απόφαση του ΣτΕ δεν απαλλάσσει τον φορολογούμενο από την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον του για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2015, στοιχειοθετείται κακουργηματική φοροδιαφυγή, εάν το συνολικό ποσό του αναλογούντος φόρου που στερήθηκε το Δημόσιο από τον δράστη της φοροδιαφυγής υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ ανά διαχειριστικό έτος, ενώ η παραγραφή του αδικήματος είναι δεκαπενταετής.

Εάν υποτεθεί λοιπόν ότι Έλληνας φορολογούμενος βρίσκεται στην λίστα Lagarde ή στις άλλες λίστες (UBS κλπ.) που έχουν περιέλθει στις ελεγκτικές αρχές και υφίστανται βάσιμες υπόνοιες φοροδιαφυγής υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι εισαγγελικές αρχές οφείλουν αυτεπαγγέλτως να κινήσουν την ποινική διαδικασία και να παραπέμψουν τον παραβάτη σε δίκη για φοροδιαφυγή και (ενδεχομένως) ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ανεξάρτητα από τον διοικητικό καταλογισμό των αναλογούντων φόρων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία.

Από τα ανωτέρω καθίσταται για άλλη μια φορά σαφές, ότι το αποτελεσματικό «εργαλείο» για την οριστική και αμετάκλητη περαίωση των εν λόγω υποθέσεων είναι η άμεση θέσπιση ευέλικτης νομοθετικής ρύθμισης – με βάση τα διεθνή πρότυπα και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον – με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα αλλά και τα σχετικά κίνητρα στον παραβάτη – φορολογούμενο με συνοπτικές διαδικασίες να καταβάλει αναδρομικά τους αναλογούντες φόρους με «αντιπαροχή» την παύση της ποινικής δίωξης εναντίον του».

Τι αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ 

Αναλυτικότερα, η επίμαχη απόφαση του ΣτΕ, αναφέρει κατ΄αρχάς, ότι «δεν εμποδίζεται η φορολογική αρχή, έχοντας διενεργήσει στο παρελθόν έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία για ορισμένη χρήση (και έχοντας ακόμη εκδώσει και πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη χρήση αυτή), να επανέλθει και ανεξάρτητα από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής στις προβλεπόμενες φορολογίες, να διενεργήσει επαναληπτικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων για την ίδια χρήση και ακολούθως να εκδώσει (και άλλη) πράξη επιβολής προστίμου για άλλες παραβάσεις που τυχόν διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο αυτό».

Στη συνέχεια το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, υπογραμμίζει: «Η αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, επιβάλλει, ιδίως, τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των διατάξεων και πρέπει να τηρείται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους. Η ως άνω θεμελιώδης αρχή απαιτεί η κατάσταση του φορολογουμένου, όσον αφορά την εκ μέρους του τήρηση των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας, να μην μπορεί να τίθεται επ΄ αόριστο εν αμφιβόλω».

Ηλίας Μπίσιας. Δικηγόρος Αθηνών-Ζυρίχης
Ηλίας Μπίσιας. Δικηγόρος Αθηνών-Ζυρίχης

Οι σύμβουλοι Επικρατείας στην συνέχεια αναφέρουν: 

«Συνακόλουθα, για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας και περαιτέρω για την επιβολή στον παραβάτη σχετικών κυρώσεων, όπως τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του ΚΒΣ, απαιτείται να εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής, η οποία προκειμένου να εκπληρώνει τη συνιστάμενη στη διασφάλιση της ως άνω αρχής λειτουργίας της, πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον ενδιαφερόμενο, δύναται δε,  κατ΄ εξαίρεση  -υπό τον όρο της συνδρομής ειδικώς τεκμηριωμένων περιστάσεων-  οποία είναι στενώς ερμηνευτέα, να παραταθεί.

Η παραγραφή αυτή πρέπει, επίσης, να έχει συνολικά εύλογη διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας, ώστε αφενός να επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο της εκ μέρους των φορολογουμένων τήρησης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, χωρίς όμως να ενθαρρύνει απραξία των φορολογικών αρχών και αφετέρου να μην αφήνει τους μεν φορολογουμένους έκθετους σε μακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου  -που αποτελεί παράγοντα αποτρεπτικό για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη, γενικότερα, και της εθνικής οικονομίας- και στον κίνδυνο να μην είναι πλέον σε θέση, μετά την παρέλευση μακρού χρόνου από το γεγονός που γεννά τη φορολογική υποχρέωση και την κτήση του διαφυγόντος τη φορολογία περιουσιακού οφέλους, να αμυνθούν προσηκόντως έναντι σχετικού ελέγχου, το δε Δημόσιο έκθετο στον κίνδυνο αδυναμίας είσπραξης τυχόν βεβαιουμένων ποσών προστίμων».

Αναφορικά με την περίπτωση  του κ. Μητρόπουλου, οι σύμβουλοι Επικρατείας (ΣτΕ), επισημαίνουν ότι «μπορούσε η φορολογική αρχή να εκδώσει και κοινοποιήσει πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις του ΚΒΣ, διαπιστούμενες από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος της διαχειριστικής  περιόδου(2000) που έπεται εκείνης στην οποία αφορά η αποδοθείσα στον κ. Μητρόπουλο παράβαση (1999), εντός δεκαετίας από το τέλος της ανωτέρω διαχειριστικής περιόδου (2000), συμπληρούμενης στις 31.12.2010».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

http://www.mononews.gr/mistirio-me-tin-irodotos-navegacion-pou-katonomazete-apo-t/63656

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

http://www.mononews.gr/ti-lei-evropi-stous-ellines-trapezites-antimetopiste-tora-kokkina-dania-ke-iperchreomenes-eteries/63518


ΣΧΟΛΙΑ