ΑΓΟΡΕΣ

Morgan Stanley: «Θετικό σινιάλο» για τις τράπεζες η διάθεση των μετοχών του ΤΧΣ

τράπεζες: Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) - Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) - Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) - Φωκίων Καραβίας (Eurobank)

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ) – Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) – Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) – Φωκίων Καραβίας (Eurobank)


Η διάθεση των τίτλων στις εγχώριες συστημικές ελληνικές τράπεζες που έχει στην κατοχή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είναι θετικό μήνυμα για το τραπεζικό σύστημα και τις ίδιες ελληνικές τράπεζες, καθώς υποδηλώνει την πρόοδο που έχει λάβει χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρά την έλλειψη πλήρους σαφήνειας σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, επισημαίνει ο αμερικανικός οίκος Morgan Stanley και ο Nida Iqbal.

Η διάθεση των μετοχών του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες μπορεί να δημιουργήσει βραχυπρόθεσμα πλεόνασμα ή υπερπροσφορά μετοχών στην εγχώρια αγορά (stock overhang), αλλά η αμερικανική τράπεζα βλέπει συνολικά το πρόσημο θετικό γιατί οι ενέργειες διάθεσης θα συμβάλλουν τόσο στην αύξηση του ποσοστού των μετοχών των τραπεζών που θα βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό (free float), όσο και στην αύξηση της ρευστότητας της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και των ελληνικών τραπεζών.

Η ανακοίνωση του σχεδίου στρατηγικής του ΤΧΣ για το 2023-2025 για την αποεπένδυση και διάθεση των μετοχικών τίτλων που κατέχει στις εγχώριες τράπεζες έρχεται ως συνέχεια της έγκρισης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, η αποεπένδυση θα προσφέρει οφέλη στην ελληνική οικονομία μέσω της αύξησης του ποσοστού των μετοχών που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά, στοιχείο που θα ενισχύσει περαιτέρω την εγχώρια κεφαλαιαγορά, τη ρευστότητα στην αγορά και την αποτελεσματικότητα στην αποτίμηση μέσω περισσότερων ευκαιριών για άμεσες ξένες επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα, αλλά και την επίδειξη προόδου προς την αποκατάσταση του τραπεζικού τομέα υπό πλήρως ιδιωτική ιδιοκτησία.

Το σχέδιο καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το ΤΧΣ προκειμένου να διαθέσει τις μετοχές του στις τέσσερις τράπεζες, ενώ τα ποσοστά που διαθέτει προσεγγίζουν το 9% στην Alpha Bank, στη Eurobank το 1,4%, στην Τράπεζα Πειραιώς το 27% και στην Εθνική Τράπεζα το 40%, εκτιμά η Morgan Stanley.

Η διαδικασία αποεπένδυσης πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2025 και σύμφωνα με το ΤΧΣ, η απόφαση για την αποεπένδυση από τις τράπεζες έρχεται στο πλαίσιο της προόδου και της βελτίωσης που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση των παρελθουσών αδυναμιών και στην επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας.

Πώς θα λάβει χώρα η εκποίηση των μετοχών του ΤΧΣ

Σύμφωνα με τη στρατηγική του ΤΧΣ, το ταμείο θα εντοπίσει ενεργά τις ευκαιρίες του μέσω της πώλησης μετοχών, είτε μέσω αναθεώρησης των προσεγγίσεων και των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, είτε μέσω των προτάσεων από τις ίδιες τις τράπεζες ή με άλλους τρόπους διάθεσης των τίτλων που θα ενισχύουν την αξία των τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις συνθήκες της αγοράς, όσο και τις επιδόσεις των τραπεζών.

Το ΤΧΣ τονίζει ότι η διαδικασία, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείται με απευθείας πώληση στην αγορά ή με ιδιωτική πώληση, θα γίνει με ανταγωνιστικό τρόπο και ανοικτή διαδικασία σε τρίτους.

Σύμφωνα με το ΤΧΣ οι πιθανές στρατηγικές που μπορούν να υιοθετηθούν για την εκποίηση είναι:

  • Απευθείας πώληση στην αγορά: οι μετοχές πωλούνται απευθείας στην αγορά μέσω τρόπων όπως η διαδικασία του book building (βιβλίου προσφορών), με καθημερινή τιμολόγηση στο χρηματιστήριο (day‐to‐day stock market pricing mechanism) ή επαναγορά μετοχών (share buy backs). Το ΤΧΣ θα λάβει υπόψη του τις εξής εκτιμήσεις συμπεριλαμβανομένων (i) της αναμενόμενης τιμής, (ii) του αναμενόμενου αντίκτυπου της συναλλαγής στην τιμή της μετοχής της τράπεζας, (iii) τον αντίκτυπο στη μετοχική βάση της τράπεζας, (iv) το επίπεδο του κινδύνου εκτέλεσης, (v) την επίπτωση στις μελλοντικές πωλήσεις στη συγκεκριμένη τράπεζα, αλλά και στις άλλες τράπεζες), (vi) το απόλυτο μέγεθος της συναλλαγής σε αξίας, αλλά και ημέρες διαπραγμάτευσης της συναλλαγής και το σχετικό μέγεθος της συναλλαγής, (vii) την αντίληψη της αγοράς, (viii) την πληρωτέα αμοιβή για τη συναλλαγή και άλλα.
  • Ιδιωτική πώληση-διάθεση: Αποτελείται από συναλλαγή κατά την οποία ένα μεγάλο πακέτο πωλείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ή δημόσιας εξαγοράς σε επενδυτή. Το ΤΧΣ θα ευνοούσε τη στρατηγική τοποθέτηση σε επενδυτές για σημαντικά πακέτα των συμμετοχών του, όπως διεθνώς αναγνωρισμένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µακροπρόθεσµους επενδυτές, όπως κρατικά επενδυτικά funds, κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια για συνταξιοδοτικά προγράμματα, κληροδοτήματα, ιδρύματα, ασφαλιστές, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που έχουν ιστορικό επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, family offices, αλλά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και άλλους επενδυτές εκτός του τραπεζικού τομέα με σημαντική τεχνογνωσία.

Διαβάστε επίσης:

Barclays: Η επενδυτική βαθμίδα της Ελλάδας έχει καθυστερήσει αρκετά – Ο κίνδυνος των εκλογών

Χρηματιστήριο: Πιέσεις στις τράπεζες μετά τη στρατηγική του ΤΧΣΣΧΟΛΙΑ