Μετοχές

Ξανά στο ταμπλό σήμερα η Πειραιώς με τιμή 4,785 ευρώ

Χρήστος Μεγάλου. CEO Τράπεζα Πειραιώς


Σήμερα ξεκινάει εκ νέου η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς στο ταμπλό με την τιμή να ανοίγει στα 4,785 ευρώ το πρώτο δευτερόλεπτο.

Η τιμή αυτή προκύπτει από τα 29 σεντς που είχε κλείσει η μετοχή την περασμένη Τρίτη όταν διεκόπη διαπραγμάτευση επί 16,5 φορές που αποτελεί τον πολλαπλασιαστή του reverse split.

Στις 21 Απριλίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών καθώς εκτιμάται πως μέχρι την Τρίτη το ενημερωτικό της τράπεζας θα έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

To εύρος της τιμής κινείται μεταξύ 1-1,15 ευρώ.με συνολική έκδοση μετοχών 1,2 δισ τεμάχια.

Αν όλη η έκδοση φθάσει στην ανώτατη τιμή τότε η αύξηση διαμορφώνεται στο 1,38 δισ. ευρώ. Το 85% θα αφορά το εξωτερικό συμπεριλαμβανομένου και του ΤΧΣ και το 15% στο εσωτερικό. Ασφαλώς είναι δύσκολο όλη η έκδοση να φθάσει σε αυτό το επίπεδο οπότε εκτιμάται πως σε χαμηλότερα ελαφρώς επίπεδα θα κινηθεί και η αύξηση.

Εγχωρίως, οι εγγραφές θα γίνουν μεταξύ 21-23 Απριλίου στην ανώτατη τιμή ενώ στο εξωτερικό το βιβλίο προσφορών μπορεί να κλείσει την ίδια ημέρα, όπως αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της Τράπεζας.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι :

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2021, ενέκρινε:

(1) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €1.200.000.000, με την καταβολή μετρητών, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία

(2) Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

i. στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς, και

ii. εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση. Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς εντός του τρέχοντος μηνός θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση και θα συμπίπτουν με εκείνες της Διεθνούς Προσφοράς.

(3) Το εύρος τιμών για τη διάθεση των νέων μετοχών ήτοι ελάχιστη τιμή 1,00 ευρώ και μέγιστη τιμή 1,15 ευρώ

(4) Ότι η τιμή διάθεσης για κάθε μία νέα μετοχή εντός εύρους θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, σε συμφωνία με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

(5) Ότι η προθεσμία για την καταβολή της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(6) Ότι εάν το ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης

(7) Ότι οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(8) Θα αποτυπωθεί ιστορικά η αύξηση

(9) Ότι η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα θα απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες επενδυτές όσο και σε ειδικούς επενδυτές και θα διενεργηθεί επί τη βάσει σχετικού ενημερωτικού δελτίου, το
οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν συνεχεία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις.

(10) Ότι ο αριθμός των νέων μετοχών που θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές. Τουλάχιστον 15% των ΄νέων μετοχών (που αντιστοιχεί σε 180.000.000 εκ των Νέων Μετοχών) και τουλάχιστον 85% των νέων μετοχών (που αντιστοιχεί σε 1.020.000.000 εκ των Νέων Μετοχών) θα επιμεριστεί κατ’ αρχάς στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αντίστοιχα.

(11) Ότι οι ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛΚΑΤ, τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split που αποφασίσθηκε από την ΕΓΣ, και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των νέων μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά.

(12) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. να προβούν σε κάθε απαραίτητη ή αναγκαία δικαιοπραξία και ενέργεια για την υλοποίηση της σχετικής με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου απόφασης, να εξειδικεύσουν περαιτέρω τους όρους αυτής και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια.

(13) Την κατ’ άρθρα 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και 9 παρ. 1 Ν.3016/2002, καθώς και την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενιαία ειδική έκθεση, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο.

Διαβάστε ακόμη:

Μέχρι 1,15 ευρώ η τιμή στην αύξηση της Τράπεζας Πειραιώς – Μέχρι 1,38 δισ. ευρώ τα κεφάλαια – Πλήρης επιβεβαίωση mononews

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ