Μετοχές

Aναστολή διαπραγμάτευσης για Attica Bank και Interwood-Ξυλεμπορία

Χρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών


Σε αναστολή διαπραγμάτευσης βρίσκεται και σήμερα η μετοχή της Attica Bank, ενώ σε αναστολή είναι και η Interwood – Ξυλεμπορία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΧΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 6 Μαΐου 2021, η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιρειών:

ATTICA BANK AΤE, και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α΄/91/30.4.2007), διότι δεν προέβη, εντός της προβλεπόμενης από το ν.3556/2007 προθεσμίας, σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020. Αναστέλλονται επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα και τα παράγωγα προϊόντα και ο δανεισμός επί αυτής της μετοχής

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3371/2005, καθώς, σε συνέχεια της από 05.05.2021 ανακοίνωσης της εταιρίας περί μη δυνατότητας έγκαιρης δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της για τη χρήση 2020, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της, έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

Attica Bank: Μέχρι 150 εκατ. ευρώ η αξία των warrants του αναβαλλόμενου φόρου


ΣΧΟΛΙΑ