ΑΓΟΡΕΣ

Eurobank: Το χρονοδιάγραμμα για την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

eurobank

Eurobank


Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έφτασαν τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με την ΑΜΚ της Eurobank λόγω της συγχώνευσής της με απορρόφηση της Grivalia, όπως ενημέρωσε η τράπεζα.

Κατόπιν της παραπάνω εξέλιξης, η Eurobank ανακοίνωσε το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Eurobank

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία  ανακοινώνει σύμφωνα με το ν. 3401/2005, όπως ισχύει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 17.05.2019 ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο») σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της συγχώνευσης με
απορρόφηση της εταιρείας Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. από την Eurobank , σύμφωνα με τις αποφάσεις α) της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Eurobank στις 5 Απριλίου 2019, και β) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Grivalia στις 5 Απριλίου 2019.

Το Έγγραφο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 17.05.2019 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες:

– της Τράπεζας: https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/enimerosiependuton/enimerosi-metoxon-eurobank/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-tistrapezas-eurobank-ergasias/eggrafo-auksisis-metoxikou-kefalaiou-apo-sugxoneusigrivalia,

– της Grivalia: https://grivalia.com/wpcontent/uploads/2019/05/AuxisiMetoxikouEurobankSygxwneusiGrivalia.pdf,

– του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»): http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus, και

– της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia.

Επίσης, το Έγγραφο είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Eurobank στη διεύθυνση Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13, 1ος όροφος, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα.

Κατόπιν της από 16 Μαΐου 2019 έγκρισης από το Χ.Α. της εισαγωγής των νέων μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της Συγχώνευσης (εφεξής «οι Νέες Μετοχές»), το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών έχει ως εξής:

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019:  Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο αυτού της ανακοίνωσης της απόφασής του με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της Eurobank με την Grivalia, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, και της ανακοίνωσης με την οποία διαγράφηκε η Grivalia από το Γ.Ε.ΜΗ.

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019:  Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α σχετικά με τη διαγραφή της Grivalia από το Γ.Ε.ΜΗ. και την παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χ.Α.

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019: Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Grivalia

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019:  Γνωστοποίηση του Εγγράφου στο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019:  Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Εγγράφου στο Η.Δ.Τ. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας, της Grivalia και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019:  Δημοσίευση του Εγγράφου (με ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Τράπεζας, της Grivalia, του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019:  Δημοσίευση της ανακοίνωσης της Τράπεζας στο Η.Δ.Τ. για την εισαγωγή και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019: Παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας Grivalia (αποκοπή για συγχώνευση)

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019:
Διαπραγμάτευση μετοχών της Eurobank με προσαρμοσμένη τιμή

Τρίτη, 21 Μαΐου 2019:
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record Date)

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019: Πίστωση των Νέων Μετοχών (στους πρώην μετόχους της Grivalia)

Πέμπτη , 23 Μαΐου 2019:
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με ονομαστική αξία €0,23

Σε περίπτωση που το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα μεταβληθεί, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400).ΣΧΟΛΙΑ