ΑΓΟΡΕΣ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Στη… σέντρα οι εισηγμένες για διασπορά φημών και «προνομιακή ενημέρωση»

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου


Επιστολή – προειδοποίηση απέστειλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο τέλος της περασμένης εβδομάδας στις διοικήσεις των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Εταιρειών καλώντας τες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις περί προνομιακών πληροφοριών.

Ο λόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Βασιλική Λαζαράκου προέβη σ’ αυτή την κίνηση συνδέεται με πληροφορίες, διαμαρτυρίες, αλλά και τυχόν καταγγελίες από μερίδες ιδιωτών επενδυτών με αφορμή πρόσφατα deals για τα οποία υπάρχουν ενδεχόμενες «σκιές» ως προς την αναγκαιότητα ή μη δημοσίων προτάσεων, αυξήσεων κεφαλαίων και άλλων σημαντικών ανακοινώσεων που συνδέονται με τις επιλογές ιδιωτών επενδυτών ή το επενδυτικό… κοινό, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Μεταξύ άλλων, η Κεφαλαιαγορά αναφέρει στην 5σέλιδη επιστολή της ότι σε περίπτωση σύνθετων εταιρικών γεγονότων, κάθε επιμέρους στάδιο μιας παρατεταμένης διαδικασίας θα θεωρείται ότι συνιστά προνομιακή πληροφορία, εφόσον πληροί αφ’ εαυτού τις τιθέμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Άρα, η εισηγμένη θα πρέπει:

– Να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις προνομιακές πληροφορίες, που την αφορούν, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχεία πρόσβαση και η πλήρης, ορθή και έγκαιρη αξιολόγησή τους από το κοινό.

Δηλαδή, η δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών πρέπει να είναι σαφής και έγκαιρη, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να αξιολογήσουν τις συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά μέσα για τη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων.

Σημειώνεται ότι η δημοσιοποιήση των προνομιακών πληροφοριών διενεργείται με ανακοίνωση της εισηγμένης (σ.σ. του Εκδότη), η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

Σε κάθε περίπτωση, η δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών δεν πρέπει να συνδυάζεται με την εμπορική προώθηση των δραστηριοτήτων του Εκδότη.

– Να αναφέρει σαφώς στην ανακοίνωση ότι πρόκειται για προνομιακές πληροφορίες.

– Να προβαίνει άμεσα σε δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας, όταν η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας δεν είναι πλέον διασφαλισμένη.

Σε άλλο σημείο τονίζεται πως:

Η δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας μπορεί να αναβληθεί υπ’ ευθύνη του Εκδότη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η άμεση δημοσιοποίηση ενδέχεται να βλάψει τα νόμιμα συμφέροντα του Εκδότη,

β) η αναβολή της δημοσιοποίησης δεν ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, και

γ) ο Εκδότης μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα της εν λόγω πληροφορίας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεκαθαρίζει ότι:

Για να διασφαλισθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κάθε «Εκδότης» δύναται, υπ’ ευθύνη του να αναβάλει τη δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας, (συμπεριλαμβανομένης πληροφορίας που σχετίζεται με προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας και ιδίως με την ανάγκη για προσωρινή παροχή ρευστότητας από κεντρική τράπεζα ή δανειστή ύστατης ανάγκης), εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας συνεπάγεται κίνδυνο υπονόμευσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του Εκδότη και του χρηματοπιστωτικού συστήματος·

β) η αναβολή της δημοσιοποίησης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον·

γ) μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας· και

δ) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή, έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για την αναβολή.

Η δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας αναβάλλεται μόνο για τόσο διάστημα όσο είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή, δεν δώσει τη συγκατάθεσή της για την αναβολή δημοσιοποίησης της προνομιακής πληροφορίας, ο Εκδότης δημοσιοποιεί αμέσως την προνομιακή πληροφορία.

Στην περίπτωση αυτή, ο Εκδότης δεν δύναται να καταφύγει στην αναβολή.

Όπου η δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας έχει αναβληθεί η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας αυτής δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη, ο Εκδότης υποχρεούται να δημοσιοποιήσει άμεσα την πληροφορία αυτή.

Η παρούσα παράγραφος περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες μια φήμη αναφέρεται ρητά σε προνομιακή πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση έχει αναβληθεί, όταν η φήμη είναι επαρκώς ακριβής ώστε να καταδεικνύεται ότι η εμπιστευτικότητα της εν λόγω πληροφορίας δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη.

Διαβάστε επίσης

Χρηματιστήριο: Βγαίνουν από τους δείκτες οι μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης – Όλες οι αλλαγές

ΛΑΜΨΑ: Πούλησε το ξενοδοχείο Sheraton Rhodes Resort στην Azora Group έναντι 43,8 εκατ. ευρώΣΧΟΛΙΑ