ΑΓΟΡΕΣ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Παρατείνεται μέχρι τις 18 Μαΐου η απαγόρευση του short selling

  • NewsRoom
Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Μέχρι τις 18 Μαΐου παρατείνεται η  απαγόρευση του short selling  στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η απόφαση για την παράταση ελήφθη αφού διαπιστώθηκε ότι οι επιπτώσεις από την επιδημία COVID-19 στις αγορές της Ένωσης εξακολουθούν να υφίστανται και δεδομένου ότι δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της αγοράς δυσανάλογη προς τα οφέλη του μέτρου αυτού.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την συνεδρίαση του την 15.04.2020, αποφάσισε, σε συντονισμό με τις εποπτικές αρχές της Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας και Αυστρίας, να παρατείνει την απαγόρευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, των ανοικτών πωλήσεων ή άλλων συναλλαγών πέραν των ανοιχτών πωλήσεων, οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τις οποίες η αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανεξαρτήτως του τόπου εκτέλεσης της συναλλαγής.

Η απαγόρευση ισχύει και για πωλήσεις μετοχών που στην ίδια συνεδρίαση ακολούθως καλύπτονται από αγορές μετοχών. Η απαγόρευση αφορά επίσης όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αρνητικής καθαρής θέσης με βάση τα άρθρα 5 και 6 και το Παράρτημα Ι, τμήμα 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 918/2012.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε την ανωτέρω απόφαση, αφού διαπίστωσε ότι οι επιπτώσεις από την επιδημία COVID-19 στις αγορές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής αγοράς, εξακολουθούν να υφίστανται και δεδομένου ότι δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της αγοράς δυσανάλογη προς τα οφέλη του μέτρου αυτού. Η απαγόρευση συνιστά προληπτικό μέτρο το οποίο, υπό τις εξαιρετικές συνθήκες λόγω της επιδημίας COVID-19, είναι απαραίτητο ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μπορεί να εποπτεύει τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα ότι με το άρθρο 20 παρ. 3 του Κανονισμού η ανωτέρω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

α. Στις παραπάνω μετοχές,
β. Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών,
γ. Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών,
δ. Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Επίσης, από την ανωτέρω απαγόρευση, εξαιρείται η δημιουργία ή η αύξηση καθαρής αρνητικής θέσης μέσω παραγώγων προϊόντων επί δεικτών, με την προϋπόθεση ότι στη σύνθεση του δείκτη δεν περιλαμβάνονται μετοχές, που ορίζονται στην απόφαση, σε ποσοστό άνω του 50% της στάθμισης του δείκτη.

Η ισχύς της εν λόγω παράτασης αρχίζει από την 25.04.2020 ώρα 00.00.01 (CET) μέχρι την 18.05.2020 ώρα 24.00.00 (CET).

Επισημαίνεται ότι το μέτρο μπορεί να αρθεί και πριν από τη λήξη της καθορισμένης περιόδου, εάν αλλάξουν οι περιστάσεις που δικαιολόγησαν την επιβολή του.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών και της ΕΑΚΑΑ, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και είναι σε ετοιμότητα ώστε να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις και μέτρα για να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς και την προστασία των επενδυτών.

Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναρτάται ενημερωμένο επεξηγηματικό κείμενο σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων (Q&As)».ΣΧΟΛΙΑ