• ΑΓΟΡΕΣ

  Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έρχονται έλεγχοι στις μετοχές με μικρούς όγκους και μεγάλη διακύμανση – Αλλάζει ο Κανονισμός του Χ.Α.

  Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρoς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρoς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


  Από το μάτι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα περνούν πλέον οι εντολές και οι διακυμάνσεις σε μετοχές με πολύ μικρό όγκο συναλλαγών που επηρεάζουν τη διακύμανση και την τιμή τους και ταυτόχρονα σε συνεργασία με την διοίκηση του Χρηματιστηρίου θα δημιουργηθεί ειδική κατηγορία προνομιακών πληροφοριών στον κατάλογο του Χ.Α. με τις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιριών.

  Με απλά λόγια, στην πρώτη περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ωθεί εισηγμένες να αυξήσουν τη διασπορά τους, είτε μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, είτε μέσω placement, διαφορετικά οι διακυμάνσεις σε μετοχές με μικρό όγκο θα είναι «ύποπτες» για κερδοσκοπία και στη δεύτερη θα χρειαστεί να αλλάξει ο κανονισμός λειτουργίας του Χρηματιστηρίου.

  Στο πενταετές πλάνο της Επιτροπής για το διάστημα 2022 – 2027, αποτελεί βασικό στόχο ο προληπτικός έλεγχος των εισηγμένων, αλλά και των επαγγελματιών της αγοράς, όπως οι χρηματιστηριακές ή οι ΑΕΠΕΥ για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η κατάχρηση αγοράς.

  Σύμφωνα με τον Επόπτη, υπονομεύει την ακεραιότητα της αγοράς και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, την συμμετοχή του επενδυτικού κοινού στις αγορές κεφαλαίου και διαβρώνει την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην αγορά.

  Εμπιστευτικές πληροφορίες

  Στόχος είναι να ενταθεί η προσπάθεια της ΕΚ για την αποτροπή περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι οι εποπτευόμενες εταιρείες και οι εκδότες κινητών αξιών προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες κατάλληλα και οι εκδότες κινητών αξιών προβαίνουν σε έγκαιρες και ακριβείς γνωστοποιήσεις, σε υποστήριξη της διαφάνειας στην αγορά.

  Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚ θα προβεί σε αξιολόγηση ως προς τη συμμόρφωση, ή μη, από τους συμμετέχοντες της αγοράς σε σχέση με πρωτοβουλίες ενημερώσεις/συστάσεις) που αναλήφθηκαν για θέματα όπως ο κατάλογος υπόχρεων προσώπων (PDMR list), οι γνωστοποιήσεις συναλλαγών υπόχρεων προσώπων (PDMR transactions notification) και η ορθή τήρηση και κατάρτιση των καταλόγων κατόχων προνομιακών πληροφοριών.

  Πέραν της παρακολούθησης της τήρησης αυτών, θα αναληφθεί πρωτοβουλία σε συνεργασία με το ΧΑ για α) τη δημιουργία ειδικής κατηγορίας προνομιακών πληροφοριών στον κατάλογο του ΧΑ με τις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιριών και β) την ενδεχόμενη τροποποίηση του κανονισμού του ΧΑ σε σχέση με την δυνατότητα επίδρασης της τιμής μιας μετοχής με πολύ μικρού όγκου εντολές. Επιπλέον, η ΕΚ θα προωθήσει πρωτοβουλίες για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό σε θέματα κεφαλαιαγοράς, προάγοντας τον στόχο της προστασίας του επενδυτικού κοινού.

  Επενδύσεις χωρίς κατάλληλες συμβουλές

  Σύμφωνα με το 5ετές πλάνο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που οι ψηφιακές υπηρεσίες καθιστούν πιο γρήγορη και ευκολότερη από ποτέ τη συμμετοχή των επενδυτών σε παροχή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

  Οι επενδυτές επενδύουν συχνά χωρίς κατάλληλες συμβουλές. Οι επενδυτές χρειάζεται να είναι καλά ενημερωμένοι για τη λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων και όχι να στοχοποιούνται με διαφημίσεις που είναι συχνά παράνομες, ασαφείς, ή παραπλανητικές.

  Η εστίασή μας σε σχέση με τις αδειοδοτημένες εταιρείες είναι να συμβάλουμε στην προώθηση χρηματοπιστωτικών μέσων και υπηρεσιών που είναι κατάλληλα για τους επενδυτές που τα αγοράζουν.

  Υπάρχουν παράλληλα πολλές εταιρείες και άτομα που συνεχίζουν να παράσχουν επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, ορισμένες από τις οποίες είναι πιθανό να είναι εταιρείες απάτης ή ναεμπλέκονται σε επενδυτική απάτη.

  Ανάλυση τάσεων

  Για την υλοποίηση του στόχου της προστασίας των επενδυτών θα ενισχυθεί περαιτέρω η παρακολούθηση και η ανάλυση των τάσεων που ακολουθούν οι ιδιώτες επενδυτές, επικεντρώνοντας στους κινδύνους που τίθενται, μεταξύ άλλων, από τη διάθεση νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διάθεση σύνθετων προϊόντων, την χρήση εναλλακτικών διαύλων προώθησης και διάθεσης επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών (όπως οι διαφημίσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων), τα οποία απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι συνήθως έχουν λιγότερους πόρους για πρόσβαση σε πληροφόρηση.

  Προκειμένου να προωθήσει πρωτοβουλίες για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό σε θέματα κεφαλαιαγοράς, η ΕΚ επιδιώκει να αλληλεπιδράσει με επενδυτές νεαρής ηλικίας που κατά προτίμηση χρησιμοποιούν τα νέα ψηφιακά μέσα και συλλέγουν πληροφορίες, μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων.

  Κατά την άσκηση του εποπτικού και ρυθμιστικού της ρόλου, η ΕΚ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ομάδων επενδυτών που είναι πιο ευάλωτες ή εκτίθενται σε καινούργιους ή πιο σύνθετους κινδύνους.

  Δεσμεύσεις

  Στο πλαίσιο αυτό, η Επ. Κεφαλαιαγοράς δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

  1. Χρήση του πλήρους εύρους των εργαλείων της ΕΚ σε όρους πολιτικής, εποπτείας, κανονιστικής συμμόρφωσης και επιβολής κυρώσεων, ώστε να αντιμετωπισθούν τα αίτια παράνομων πρακτικών αποτελεσματικά και με συνέπεια,

  2. Ταχεία δράση της ΕΚ για την προστασία κατά το δυνατόν περισσότερων επενδυτών, την αποτροπή σημαντικών ζημιών, κατά το δυνατόν πριν αυτές συμβούν, για επενδυτές και λοιπούς συμμετέχοντες στην αγορά,

  3. Εντατικοποίηση της διενέργειας προληπτικών ελέγχων, ανάπτυξης εφαρμογών για άσκηση risk- based εποπτείας και ανάληψη πρωτοβουλιών για την έγκαιρη ενημέρωση της αγοράς και των επενδυτών σχετικά με την εφαρμογή ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθετημάτων,

  4. Παρακολούθηση της οικονομικής ανθεκτικότητας των εποπτευόμενων εταιρειών, ώστε να συμμορφώνονται με ισχυρές ρυθμίσεις για την προστασία των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους και να είναι σε θέση να ανακάμψουν γρήγορα από ενδεχόμενες διακοπές της λειτουργίας τους,

  5. Συνδρομή στην καταστολή του οικονομικού εγκλήματος, στο χώρο της κεφαλαιαγοράς συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της κατάχρησης αγοράς,

  6. Αποτροπή περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι οι εποπτευόμενες εταιρείες και οι εκδότες κινητών αξιών προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες κατάλληλα και οι εκδότες κινητών αξιών προβαίνουν σε έγκαιρες και ακριβείς γνωστοποιήσεις, για την υποστήριξη της διαφάνειας στην αγορά,

  7. Παρακολούθηση και καταστολή περιπτώσεων αδειοδοτημένων από την ΕΚ εταιρειών, οι οποίες ενδέχεται να προωθούν ακατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες σε επενδυτές, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον, που οι ψηφιακές υπηρεσίες καθιστούν πιο γρήγορη και ευκολότερη από ποτέ τη συμμετοχή των επενδυτών,

  8. Καταστολή της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από μη αδειοδοτημένες από την ΕΚ εταιρείες, άτομα και πλατφόρμες συναλλαγών και έκδοση προειδοποιήσεων προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με αυτές τις εταιρείες και τις πρακτικές που ακολουθούν.

  9. Ενίσχυση της προσπάθειας χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για θέματα κεφαλαιαγοράς μέσω:

  α) της παροχής τυποποιημένης, σαφούς και ακριβούς πληροφόρησης αναφορικά με τα κόστη, τους κινδύνους και τις αποδόσεις επενδυτικών εργαλείων (ενδεικτικά αναφέρουμε τα Key Investor Documents), β) της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη χρήση προσβάσιμων και ελκυστικών μορφών επικοινωνίας με τους επενδυτές αναφορικά με τους κινδύνους και τις αγορές κεφαλαίου και γ) της οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων / δράσεων για τους επενδυτές.

  Διαβάστε επίσης:

  UBS: Οι τιμές των μετοχών είναι πολύ υψηλές  ΣΧΟΛΙΑ