ΑΓΟΡΕΣ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διαγράφονται από το ταμπλό Axon, Κεραμεία Αλλατίνη, ΝΕΛ και Eurobrokers

  • NewsRoom
ΕΧΑΕ


Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, εξέτασε περιπτώσεις μετοχών εταιριών, οι οποίες εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις περί διαγραφής και αποφάσισε:

α. Τη διαγραφή των μετοχών των ακόλουθων εταιριών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2.6.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου περί διαγραφής και τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα:

– ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. (ISIN: GRS071003008)

– AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ISIN: GRS197003007)

– ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ISIN: GRS243003019)

– ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε (ISIN: GRS479003006)

β. Τη διαγραφή των ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά μετοχών της εταιρίας DIVERSA A.E.B.E. (GRS512003005), οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 30 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. περί διαγραφής και τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ως ημερομηνία αφαίρεσης των μετοχών των προαναφερόμενων εταιριών από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται η Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021.

γ. Τη χορήγηση προθεσμίας έως τις 30 Ιουνίου 2021 στην εταιρία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. (ISIN: GRS110003001, GRS110004009), κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματός της, προκειμένου να άρει τους λόγους διαγραφής των μετοχών της.

Επιπλέον,

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.», από την εταιρία – Μέλος «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.


ΣΧΟΛΙΑ