• Τράπεζες

  Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών έως €15 εκατ.

  • NewsRoom
  Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς

  Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς


  Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνέχεια (α) της από 27.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 (το «Πρόγραμμα» και οι «Ίδιες Μετοχές» αντίστοιχα), (β) της σχετικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και (β) της σχετικής, από 21.09.2023, απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.

  Το Πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση μέχρι και 20.000.000 Ιδίων Μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, με κατώτατη τιμή αγοράς €0,75 και ανώτατη τιμή αγοράς €5,00 ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

  Το συνολικό κόστος απόκτησης των Ιδίων Μετοχών δεν θα υπερβεί τα €15.000.000.

  Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη η οικονομική κατάσταση και η ρευστότητα της Εταιρείας.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

  Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Προγράμματος είναι η 22.09.2023 και οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηριακά μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

  Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

  Διαβάστε επίσης:

  Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδότηση 65 επενδύσεων ύψους €3,68 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

  Goldman Sachs: Τι προβληματίζει τους επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες

  JP Morgan – Citi: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Αυξάνουν τις τιμές στόχους  ΣΧΟΛΙΑ