Τράπεζες

Μέσα από το «Γέφυρα Ι» η προστασία από πλειστηριασμούς – Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας


Και ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ» για την επιδότηση της δόσης των δανείων ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, όσοι θέλουν να προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους και δεν έχει τύχει να πραγματοποιήσουν αίτημα στο πρόγραμμα Γέφυρα Ι θα πρέπει να το πράξουν.
Αυτός θα είναι και ο τρόπος ώστε να χαρακτηριστούν επιλέξιμοι κορονόπληκτοι και να μπορέσουν να αποφύγουν δια αυτού του τρόπου όλα τα μέτρα εναντίον τους για το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Αυτοί βέβαια θα είναι και οι μόνοι που θα βοηθηθούν από τη διαδικασία. Για τους λοιπούς αντίστοιχη προστασία δεν θα υπάρξει. Όσοι είχαν υποβάλει αίτημα και είχαν κριθεί επιλέξιμοι όταν έτρεχε η διαδικασία του Γέφυρα Ι δεν χρειάζεται να πράξουν άλλο τι.
Μπαίνοντας στην πλατφόρμα του Γέφυρα Ι  δεν  θα διεκδικήσουν επιδότηση δόσης δανείου. Η δυνατότητά τους αυτή έχει οριστικά παρέλθει. Όμως αυτός είναι ο μόνος τρόπος  προκειμένου οι επιλέξιμοι να λάβουν προστασία ως τις 31 Μαΐου από πλειστηριασμούς αλλά και οποιαδήποτε άλλα μέτρα εναντίον τους.
Πρόκειται για όσους έχουν συνδεδεμένο δάνειο με πρώτη κατοικία ή εμπίπτουν στην περίμετρο των επιλέξιμων προς προστασία κορονόπληκτων σύμφωνα με το νόμο  4790 : Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 31.3.21.

Προστασία με βάση το άρθρο 86

Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες , αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η.5.2021, η διενέργεια: (α) κατάσχεσης, (β) πλειστηριασμού, και (γ) αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κατά το άρθρο 943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005 ΚΠολΔ, επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων.


Ποιοι προστατεύονται

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν είτε τα ίδια είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19.
Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται:
α) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 7, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: αα) για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 10%, αβ) για ποσά  1.000,01 του ευρώ και μέχρι2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, αγ) για ποσά μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%
β) ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,
γ) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις,
δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις,
ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης,
στ) φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον Μηχανισμό «Συνεργασία», σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
 

Οι επιλέξιμοι

Πέραν των προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:
α) Η αξία της κύριας κατοικίας σύμφωνα με την παρ. 5 να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.
β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 17.000 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 14.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συμβίο ή συμβία και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία εξαρτώμενα μέλη.
γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.
δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής, για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τις  250.000 ευρώ.
 ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του ή της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.
 

Από τη Δευτέρα ποδαρικό στο Γέφυρα ΙΙ με 100.000 αιτήσεις τουλάχιστον

Με το όπλο παρά πόδας στέκονται οι επιχειρηματίες αναμένοντας να υποβάλουν αίτημα για το Γέφυρα ΙΙ και την επιδότηση του δανείου τους. Το Υπουργείο μιλά για περίπου 100.000 αιτήσεις όμως οι τράπεζες αναμένουν ίσως και διπλάσιο αριθμό αιτήσεων όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Διαβάστε επίσης:


ΣΧΟΛΙΑ