Τράπεζες

Eurobank: Στα 941 εκ. ευρώ τα συνολικά καθαρά κέρδη στο 6μηνο – Στο 5,9% τα NPEs – Αναθεωρεί τις προβλέψεις για το 2022

 • NewsRoom
Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank

Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank


Εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας της στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ανακοίνωσε η  Eurobank, με τα προσαρμοσμένα  καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε €760εκ., από €195εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα και τα συνολικά καθαρά κέρδη σε €941εκ., έναντι €190εκ. το α’ εξάμηνο του 2021. Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 71,7%

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €1,60, αυξημένα κατά €0,18 στο Α΄ εξάμηνο του 2021, ενώ ο  δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,0%, αυξημένος κατά 140 μ.β. σε ετήσια βάση. Ο  Δείκτης FL CET1 διαμορφώθηκε στο 14,0%, αυξημένος κατά 190 μ.β. έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021.

Τα καθαρά κέρδη διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκαν στα €102εκ., αυξημένα κατά 38,8% σε ετήσια βάση, ενώ ο   Δείκτης NPEs στο  5,9%. O Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα διαμορφώθηκε στο 71,5%, ενώ τα συνολικά NPEs μετά από προβλέψεις στα €0,7 δισ..

Οι προβλέψεις προς δάνεια διαμορφώνονται στις 64 μονάδες βάσης, ενώ ο Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις στο 75,0%.

Παράλληλα η Eurobank προχώρησε σε αναθεωρεί προς τα πάνω  για το Επιχειρησιακό Πλάνο της για το 2022.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2022

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Eurobank το Α΄ Εξάμηνο 2022 ήταν ιδιαίτερα ισχυρά με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε €760εκ., από €195εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,25, από €0,05 το Α΄εξάμηνο 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 27,5%, από 7,7% πέρυσι. Πιο αναλυτικά:

 • καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,5% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε €700εκ., από €670εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,4% σε €256εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 61 μονάδων βάσης το Α΄ εξάμηνο 2021.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8,8% σε €956εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε €572εκ., από €45εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65,4% σε €1.528εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,9% στα €450εκ. λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα παρέμειναν αμετάβλητες. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 47,1% το Α΄ εξάμηνο 2022 , από 49,3% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστουςεσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 29,5%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 13,5% στα €506εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα €1.078εκ.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €126εκ. και αντιστοιχούσαν σε 64 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων το Α΄ εξάμηνο 2022.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 71,7% σε €380εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022, από €221εκ. το Α΄ εξάμηνο 2021.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €933εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €760εκ. το Α΄ εξάμηνο Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €941εκ., έναντι €190εκ. το Α΄ εξάμηνο 2021 και περιλαμβάνουν τα κέρδη από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €102εκ. τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, από €73εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 11,5% και ανήλθαν σε €142εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,7% σε €127εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Το 45% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 44% από αυτές στην Κύπρο.
 • Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,9% στο τέλος Ιουνίου 2022, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα €2,5δισ. ή €0,7δισ. μετά από προβλέψεις. Ο σχηματισμός των NPEs ήταν αρνητικός κατά €6εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε από 63,3% το Α΄ εξάμηνο 2021 σε 71,5%.
 • Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,7%7 και 17,0%7 στο τέλος του Α΄ εξαμήνου 2022 και ήταν αυξημένοι κατά 150 και 140 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ  ενισχύθηκε σε 14,0%7, από 12,1% ένα χρόνο πριν.
 • Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,60 και ήταν αυξημένα κατά €0,18 το Α΄ εξάμηνο 2022.
 • Στο τέλος του Α΄ εξαμήνου 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,7δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €80,2δισ.
 • Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €5,2δισ. τους έξι πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά €1,6δισ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,3δισ. στο τέλος Ιουνίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,0δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €23,8δισ., τα στεγαστικά σε €10,2δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €0,8δισ. το Α΄ εξάμηνο 2022 σε €54,0δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 75,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,3% το Α΄ εξάμηνο 2022.
 • Ως αποτέλεσμα της ισχυρής κερδοφορίας του Α΄ εξαμήνου 2022, το Επιχειρησιακό Πλάνο για το σύνολο του 2022 αναθεωρείται προς τα πάνω ως εξής:
FY2022 Νέο Πλάνο FY2022 Αρχικό Πλάνο
   
Οργανική Αύξηση Ενήμερων Χορηγήσεων ~€2,9δισ. ~€2,3δισ.
Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων >€1δισ. ~€865εκ.
Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη ~€750εκ. ~€610εκ.
Απόδοση των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων ~11% ~10%
Κέρδη ανά Μετοχή €0,16 €0,14
Προβλέψεις προς Δάνεια 0,65% 0,65%
Δείκτης NPEs 5,8% 5,8%
Δείκτης Κάλυψης NPEs 64,0% 64,0%
CET1 FLB3 14,2% 13,6%
Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια 17,0% 16,4%

Διαβάστε επίσης:

Φωκίων Καραβίας (Eurobank): Ξεπεράσαμε όλους τους στόχους μας – Απόδοση ιδίων κεφαλαίων πάνω από 10% το 2022ΣΧΟΛΙΑ