Τράπεζες

Eurobank: Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου – Έως 140.000 ευρώ η αποζημίωση – Ποιους αφορά

  • NewsRoom
Φωκίων Καραβίας, Eurobank

Φωκίων Καραβίας, Eurobank


Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε η Eurobank, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή έως 28 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα αφορά κυρίως  μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και προβλέπει τρεις επιλογές και μέγιστη αποζημίωση έως 140.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που έλαβαν χθες η εργαζόμενοι, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι εργάζονται στον Όμιλο, με το βάρος να τίθεται πρωτίστως στις περιοχές, όπου επίκειται κλείσιμο καταστημάτων.

«Η διοίκηση του Ομίλου Eurobank αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για την αντιμετώπιση, με τα καλύτερα δυνατά μέσα, των σημερινών αναγκών, συνθηκών και περιστάσεων που επικρατούν στο χρηματοπιστωτικό τομέα συνέπεια της ψηφιοποίησης των περισσοτέρων διαδικασιών, αλλά και του περιορισμού των λειτουργικών αναγκών σε συγκεκριμένες περιφέρειες της Ελλάδος. Το πρόγραμμα παρέχει στο προσωπικό του Ομίλου τους καλύτερους δυνατούς όρους άμεσης ή μεταγενέστερης εξόδου, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα για αναζήτηση άλλων επιλογών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος είναι οι εξής:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική.

Ο Όμιλος Eurobank επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός του να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου / δικηγόρου στο Πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων, καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία. Ιδίως σε περίπτωση που η συμμετοχή των εργαζομένων / δικηγόρων ξεπεράσει τον απαιτούμενο για την ομαλή εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών των μονάδων αριθμό, ο Όμιλος δικαιούται να προβεί σε μαζική απόρριψη δηλώσεων συμμετοχής.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι / δικηγόροι του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα που:

1. Απασχολούνται στις κάτωθι εταιρίες και λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους / προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω:

i. Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Τράπεζα»)

ii. Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings»)

iii. Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E.

iv. Eurobank Equities A.E.Π.E.Y

v. Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων

vi. Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

vii. Be-Business Exchanges A.E. Δικτύων Διεταιρικών Συναλλαγών και παροχής Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών

2. Είναι γεννημένοι πριν την 02.01.1969 και συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2022, ανεξαρτήτως εταιρίας / μονάδας / νομού απασχόλησης και θέσης εργασίας, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που απασχολούνται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής Ομίλου της Τράπεζας ή της Eurobank Holdings.

3. Είναι γεννημένοι από την 02.01.1969 έως και την 01.01.1982, συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2022 και απασχολούνται κατά την 01.02.2022 στις εξής μονάδες του Ομίλου:

o Γενική Διεύθυνση Κεντρικών Εργασιών και Λειτουργιών Ομίλου της Τράπεζας ή της Eurobank Holdings

o Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που απασχολούνται:

 στις παρακάτω περιοχές ανεξαρτήτως θέσης:
o Δωδεκάνησα
o Κυκλάδες
o Κρήτη
o νησιά του Ιονίου

 στο νομό Αττικής στις παρακάτω θέσεις:
o Επικεφαλής PB Περιφερειακής Αγοράς
o Επικεφαλής SB Περιφερειακής Αγοράς
o Σύμβουλος Σχέσεων Πελατών PB
o Σύμβουλος Σχέσεων Πελατών SB

4. Είναι γεννημένοι μετά την 01.01.1969, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των 5 ετών αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2022 και απασχολούνται κατά την 01.02.2022 στη Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και στη Γενική Διεύθυνση Κεντρικών Εργασιών και Λειτουργιών Ομίλου, στους παρακάτω νομούς:

o Αργολίδας
o Αρκαδίας
o Αχαΐας
o Ημαθίας
o Καβάλας
o Κορινθίας
o Λάρισας
o Μαγνησίας
o Μεσσηνίας
o Πέλλας
o Τρικάλων
o Φθιώτιδας
o Χίου

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής.

Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, καθώς και από θυγατρική του Ομίλου στην Τράπεζα, για την υπαγωγή ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η μονάδα απασχόλησης στην δανειζόμενη εταιρία.

Σε περιπτώσεις προσωρινής μετακίνησης προσωπικού της Τράπεζας από τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων σε άλλες μονάδες του Ομίλου, για την εξυπηρέτηση πρόσκαιρων επιχειρησιακών αναγκών, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η μονάδα της μόνιμης απασχόλησης στη Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων, πριν την προσωρινή μετακίνηση.

Σε περιπτώσεις προσωπικού της Τράπεζας από τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων που βρίσκεται σε καθεστώς μακροχρόνιας απουσίας, για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η μονάδα και ο ρόλος της μόνιμης απασχόλησής τους στη Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων όπως ίσχυε πριν την έναρξη της μακροχρόνιας απουσίας.

4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω παροχών:

1. ΕΦΑΠΑΞ

Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία
αποχώρησής τους

2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια
για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής
άδειας

3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 3 ΕΤΩΝ

Αποκλειστικά όσοι είναι γεννημένοι πριν την 02.01.1969 θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή:

Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 3 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

Κάθε εργαζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hrweb.efgextranet.local/ves, να ενημερώνεται για το ποσό του συνόλου των παροχών του Προγράμματος που του αναλογεί και να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του.

Οι συγκεκριμένες επιλογές περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Α. ΕΦΑΠΑΞ

Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Βασική Παροχή: Καταβολή 42 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) ανεξαρτήτως ηλικίας

(β) Παροχή βάσει τόπου / μονάδας / θέσης εργασίας:

Καταβολή επιπλέον 8 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) σε όσους εργαζόμενους / δικηγόρους απασχολούνταν κατά την 01.02.2022 στις μονάδες / θέσεις εργασίας του Ομίλου, όπως περιγράφονται ακολούθως.

o Γενική Διεύθυνση Κεντρικών Εργασιών και Λειτουργιών Ομίλου της Τράπεζας ή της Eurobank Holdings, ανεξαρτήτως θέσης, και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις παρακάτω μονάδες:

 Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου
 Τομέας Προμηθειών Ομίλου
 Τομέας Group Loan Administration
 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 Διεύθυνση Outsourcing Governance
 Κέντρο Ακίνητης Περιουσίας

o Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται:

 στα καταστήματα και στις Περιφερειακές Αγορές στους παρακάτω νομούς:

o Αργολίδας
o Αρκαδίας
o Αχαΐας
o Ημαθίας
o Καβάλας
o Κορινθίας
o Λάρισας
o Μαγνησίας
o Μεσσηνίας
o Πέλλας
o Τρικάλων
o Φθιώτιδας
o Χίου

 στις παρακάτω θέσεις:

o Υποδιευθυντή (χωρίς παράλληλη αρμοδιότητα Διευθυντή)
o Συμβούλου Πελάτη
o Συμβούλου Διαχείρισης Δανειακών Οφειλών

Επισημαίνεται ότι η παροχή βάσει τόπου / μονάδας / θέσης εργασίας αποδίδεται σε κάθε δικαιούχο μόνο μία φορά, ανεξαρτήτως αν πληρούνται πολλαπλές προϋποθέσεις.

(γ) Παροχή βάσει τέκνων:

Καταβολή επιπλέον 2 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.02.2022 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (δηλαδή με ημερομηνία γέννησης από 02.02.2000 και μετά).

(δ) Παροχή βάσει χρόνου υποβολής συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

Καταβολή επιπλέον 2 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) σε όσους εργαζόμενους υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα από Δευτέρα 07.02.2022 έως και Τετάρτη 16.02.2022 και ώρα 23:59, και απασχολούνταν κατά την 01.02.2022 στη Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και στη Γενική Διεύθυνση Κεντρικών Εργασιών και Λειτουργιών Ομίλου, στους παρακάτω νομούς:

o Αργολίδας
o Αρκαδίας
o Αχαΐας
o Ημαθίας
o Καβάλας
o Κορινθίας
o Λάρισας
o Μαγνησίας
o Μεσσηνίας
o Πέλλας
o Τρικάλων
o Φθιώτιδας
o Χίου

(1) Ως μηνιαίος μισθός / αντιμισθία θα θεωρείται ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός / αντιμισθία πλέον τυχόν επιδόματος γέννησης τέκνων κατά την 01.02.2022, χωρίς α) αυτός ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός / αντιμισθία να προσαυξάνεται με αναλογίες όποιων επιδομάτων, ενδεικτικά Χριστουγέννων, Πάσχα, Άδειας, δευτερευουσών αμοιβών (υπερεργασία, υπερωρία κλπ.) και β) χωρίς να προστίθενται σε αυτόν όποιες άλλες αμοιβές ή παροχές οποιασδήποτε φύσης και αιτίας σε είδος ή σε χρήμα ή σε άλλες διευκολύνσεις, που τυχόν χορηγούνταν στον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα.

Μέγιστο και Ελάχιστο Όριο Παροχών Εφάπαξ Επιλογής

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ)+(δ) τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό € 140.000.

Ειδικά για το ελάχιστο μικτό ποσό της παροχής, αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την Αποζημίωση καταγγελίας του Ν. 4093/2012, (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.02.2022, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από την εφαρμογή του πλαφόν του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3198/1955 ως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της Εφάπαξ παροχής, ήτοι € 140.0000 (Εκατόν Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ).

Συνολικό Καθαρό Ποσό των Παροχών της Εφάπαξ Επιλογής

Το συνολικό καθαρό ποσό των παροχών της Εφάπαξ Επιλογής θα προκύπτει από το σύνολο των (α)+(β)+(γ)+(δ) παροχών, αφού αφαιρεθεί ο κατά νόμο αναλογών φόρος αποζημίωσης λόγω λύσης σύμβασης / σχέσης εργασίας / σύμβασης έμμισθης εντολής, ο οποίος θα βαρύνει τον δικαιούχο.

Β. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2 ΕΤΩΝ)

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας τους κατά την 01.02.2022 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων (εφεξής: «Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών») και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών. Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού Εφάπαξ ποσού, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης / σχέσης εργασίας / σύμβασης έμμισθης εντολής, μικτό ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας.

Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.02.2022 έως και Τετάρτη 16.02.2022 και ώρα 23:59, για τον υπολογισμό του συνόλου της παροχής ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ θα λαμβάνεται υπόψη το προσαυξημένο κατά τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του Προγράμματος ποσό της παροχής ΕΦΑΠΑΞ,

Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 3 ΕΤΩΝ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3 ΕΤΩΝ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ αποκλειστικά για όλους τους εργαζόμενους / δικηγόρους με δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα που είναι γεννημένοι πριν την 02.01.1969. Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 3 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 50% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας του κατά την 01.02.2022 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων (εφεξής: «Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 3 ετών») και θα Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 3 ετών. Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού Εφάπαξ ποσού, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης / σχέσης εργασίας / σύμβασης έμμισθης εντολής, μικτό ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής τριετούς άδειας.

Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.02.2022 έως και Τετάρτη 16.02.2022 και ώρα 23:59, για τον υπολογισμό του συνόλου της παροχής ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ θα λαμβάνεται υπόψη το προσαυξημένο κατά τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του Προγράμματος ποσό της παροχής ΕΦΑΠΑΞ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ EUROBANK

 ΣΧΟΛΙΑ