Τράπεζες

Διασπάται η Eurobank – Χωρίς τον τίτλο Ergasias η νέα Τράπεζα

Φωκίων Καραβίας. CEO Eurobank


Σε εφαρμογή μπαίνει η τρίτη φάση του σχεδιασμού για τη δημιουργία της νέας Eurobank, που φιλοδοξεί να είναι η μοναδική Τράπεζα, απαλλαγμένη πλήρως από τα κόκκινα δάνεια και στόχο να επικεντρωθεί αμιγώς στις υγιείς χρηματοδοτήσεις.

Η φάση αυτή περνά μέσα από την απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και τη δημιουργία της νέας τραπεζικής οντότητας, η οποία θα φέρει διακριτικό τίτλο «Eurobank», χωρίς δηλαδή τον τίτλο της Ergasias.

Το συνθετικό Ergasias θα κληροδοτηθεί στην εταιρεία που αποσπάται, η οποία θα μετονομαστεί σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών», και η οποία θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, διατηρώντας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα, αλλά σχετίζονται κυρίως με τη διατήρηση επιχειρηματικών συμμετοχών, με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.

Το σχέδιο διάσπασης που εκπονεί η διοίκηση της Τράπεζας με τη στήριξη του βασικού μετόχου, του καναδικού ομίλου Fairfax, εξυπηρετεί την αποφυγή ενεργοποίησης της συμμετοχής του δημοσίου λόγω της ζημιάς που προκαλείται από τη μείωση των κόκκινων δανείων και τίθεται υπό την κρίση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που συγκαλείται για τις 31 Ιανουαρίου.

Όπως σημειώνεται στο Έντυπο Πληροφοριών Μετόχων που δημοσιεύθηκε, η ολοκλήρωση της απόσχισης θα επιτρέψει στην νέα Τράπεζα να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές της για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Διευκρινίζεται ότι μετά τη συμφωνία με τη doValue για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo και τη μεταβίβαση του 80% της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, την FPS, η Eurobank απαλλάσσεται όχι μόνο από τα κόκκινα δάνεια που έχει στον ισολογισμό της, αλλά και από κάθε μελλοντική επιβάρυνση από τη δημιουργία καθυστερήσεων.

Η συμφωνία με τη doValue προβλέπει ότι στην FPS θα μεταφέρεται εφεξής κάθε δάνειο που βγαίνει σε καθυστέρηση ακόμη και χρονικό διάστημα μόλις 30 ημερών, γεγονός που σημαίνει ότι η νέα Τράπεζα θα επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στις υγιείς χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Θα πρόκειται δηλαδή για μια «καθαρή» τράπεζα που δεν θα απασχολείται με τη διαχείριση δανείων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμα και όταν τα προβλήματα αυτά εκδηλώνονται σε πρώιμο στάδιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο διάσπασης στη νέα Eurobank θα μεταφερθούν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30ής Ιουνίου του 2019.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) ιδρύεται η νέα Eurobank λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών και ειδικότερα 3.683.244.830 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ εκάστη και υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) το οποίο κατέχει 52.080.673 μετοχές της Τράπεζας (1,40% περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου), το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ΤΧΣ και της Τράπεζας έναντι αλλήλων θα ισχύουν και έναντι της νέας Eurobank.

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών θα παρέχει, αμέσως ή εμμέσως, προς προς τη νέα Eurobank και προς τρίτους, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων. Παράλληλα θα διατηρήσει το συμβουλευτικό τμήμα εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες στη νέα Eurobank και σε εταιρείες του ομίλου, ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες μηχανογράφησης προς εταιρείες του ομίλου.


ΣΧΟΛΙΑ