Τράπεζες

Attica Bank: Στη δημοσιότητα το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της ΑΜΚ – Αναλυτικά το νέο χρονοδιάγραμμα

  • NewsRoom
H CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού

H CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού


Στη δημοσιοποίηση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ προχώρησε η Attica Bank.

Στις 20.04.2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας , της εταιρείας Thrivest Holding Ltd , της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία  και της Τράπεζας επενδυτική συμφωνία επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα, για την οποία δημοσιεύτηκε η από 20.04.2023 ανακοίνωση της Τράπεζας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, στις 20.04.2023 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 20.04.2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του από 16.03.2023 ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τα σημαντικά νέα στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες εντός του Ενημερωτικού Δελτίου που μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση για τις Νέες Μετοχές που ανέκυψαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. του από 16.03.2023 Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως ισχύουν.

Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 30.03.2023, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η Δευτέρα 24.04.2023.

Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, την ασφάλεια των συναλλαγών και το συμφέρον της Τράπεζας ως εκδότριας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 προς τους επενδυτές που έχουν ήδη ασκήσει δικαιώματα προτίμησης, του δικαιώματος ελεύθερης υπαναχώρησης από την εγγραφή τους για Νέες Μετοχές εντός της οριζόμενης προθεσμίας στο συμπλήρωμα, ήτοι από τις 21 Απριλίου 2023 έως και τις 24 Απριλίου 2023, ώρα Ελλάδος 15:00 μ.μ..

Για την άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω οι επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους Συμμετέχοντες των Λογαριασμών Αξιογράφων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), είτε να προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα της Attica Bank, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

Το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

Ημερομηνία Γεγονός
16 Μαρτίου 2023 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ
16 Μαρτίου 2023 Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

16 Μαρτίου 2023 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
16 Μαρτίου 2023 Έγκριση του Χ.Α. για την έναρξη της διαπραγμάτευσης και την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης*
16 Μαρτίου 2023 Ανακοίνωση για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και για την

περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

24 Μαρτίου 2023 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Υφιστάμενων Κοινών Μετοχών με δικαιώματα προτίμησης
27 Μαρτίου 2023 Αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και προσαρμογή της τιμής της μετοχής
28 Μαρτίου 2023 Ημερομηνία καταγραφής για τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης
29 Μαρτίου 2023 Πίστωση των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των

Δικαιούχων

30 Μαρτίου 2023 Έναρξη της διαπραγμάτευσης και άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης
19 Απριλίου 2023 Τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
20 Απριλίου 2023 Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ
20 Απριλίου 2023 Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του  Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.
20 Απριλίου 2023 Δημοσίευση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου
21 Απριλίου 2023** Έναρξη άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
24 Απριλίου 2023** (έως 15.00 μμ) Λήξη άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
24 Απριλίου 2023 Τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
25 Απριλίου 2023 Κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών
26 Απριλίου 2023 Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης
26 Απριλίου 2023 Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης
27 Απριλίου 2023 Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών*
28 Απριλίου 2023 Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Κοινών Μετοχών

* Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

** Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ με ημερομηνία 19 Απριλίου 2023, χορηγήθηκε στους επενδυτές δικαίωμα ελεύθερης υπαναχώρησης από εγγραφές για Νέες Κοινές Μετοχές.

Tο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με
σχετική ανακοίνωση της Attica Bank.

Το Συμπλήρωμα, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες
ιστοσελίδες:

• της Attica Bank: http://www.atticabank.gr/en/
• του Χ.Α.: http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Διαβάστε αναλυτικά το συμπλήρωμα του Ενημερωτικού ΔελτίουΣΧΟΛΙΑ