Τράπεζες

Alpha Bank: Πρόταση επαναγοράς ομολόγων 400 εκατ. ευρώ

  • NewsRoom
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης


H Αlpha Bank, 100% θυγατρική της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., απηύθυνε υπό όρους πρόταση για την εξαγορά ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. εκδόσεώς της [06.12.2022]

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι Alpha Bank Α.Ε., 100% θυγατρική της (εφεξής η «Προτείνουσα»), απηύθυνε στις 5 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκληση προς τους κατόχους ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), εκδόσεως την 14 Δεκεμβρίου 2021 από την Προτείνουσα, συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. (ISIN: XS2416958598) (εφεξής οι «Ομολογίες»), για την υποβολή των Ομολογιών προς εξαγορά τοις
μετρητοίς από την Προτείνουσα (εφεξής η «Πρόταση»).

Η Πρόταση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σημείωμα για την πρόταση με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2022. Η Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά προς
επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους κατά την έννοια, αντίστοιχα, των άρθρων 4 και 30 του Ν. 4514/2018. Η εξαγορά από την Προτείνουσα των Ομολογιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρότασης, τελεί υπό αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης από την Προτείνουσα νέας σειράς ομολογιών σε Ευρώ, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) (εφεξής οι «Νέες Ομολογίες»), η οποία εξαρτάται από τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Η Alpha Bank κατά την διαδικασία κατανομής των Νέων Ομολογιών αναμένεται να κατανείμει κατά προτεραιότητα Νέες Ομολογίες σε κατόχους Ομολογιών που υποβάλλουν εγκύρως τις Ομολογίες τους προς εξαγορά ή επιβεβαιώνουν δεσμευτικά στην Προτείνουσα ή προς οιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Πρότασης (Dealer Manager) την πρόθεσή τους να υποβάλλουν προς εξαγορά τις Ομολογίες στο πλαίσιο της Πρότασης.

Η Πρόταση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των Ομολογιών μέσω της έκδοσης των Νέων Ομολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης των υποχρεώσεων της Alpha Bank για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Οι Alpha Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και οι BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE έχουν διορισθεί ως Joint Bookrunners και η Alpha Bank ως Co-Manager της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

Πληροφόρηση Συμμόρφωσης για τις Νέες Ομολογίες: Η[Οδηγία] MiFID II και ο[ κανονισμός] UK MiFIR – επαγγελματίες [επενδυτές] / επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι μόνο (ECPs) / εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή Έγγραφo Βασικών Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου που αφορά συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (UK PRIIPs KID) – η MiFID II και UK MiFIR αγορά-στόχος του κατασκευαστή είναι μόνο οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (όλα τα κανάλια διανομής). Δεν έχει συνταχθεί ούτε θα συνταχθεί Εγγραφo Βασικών Πληροφοριών [KID] για τον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις σε ιδιώτες επενδυτές εντός του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχει γίνει ούτε θα γίνει οποιαδήποτε ενέργεια σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τις Νέες Ομολογίες για να επιτραπεί η δημόσια προσφορά κινητών αξιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση ή πρόσκληση για συμμετοχή στην Πρόταση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο είναι παράνομη η υποβολή τέτοιας πρότασης ή πρόσκλησης ή η συμμετοχή σε αυτήν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση υποχρεούνται από καθένα από τον Προτείνοντα και τους Διαχειριστές να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς και να τους τηρούν. Τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά (i) πρόταση για αγορά ή πρόσκληση για προσφορά πώλησης των Ομολογιών (και προσφορές Ομολογιών στο πλαίσιο της Πρότασης δεν θα γίνονται δεκτές από οποιουσδήποτε Κατόχους) σε οποιεσδήποτε συνθήκες υπό τις οποίες μια τέτοια πρόταση ή πρόσκληση είναι παράνομη ή (ii) πρόταση για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των Νέων Ομολογιών. Σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία οι νόμοι περί κινητών αξιών, νόμοι «blue sky» ή άλλοι νόμοι απαιτούν η Πρόταση να γίνει από αδειοδοτημένο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές ή οποιαδήποτε από τα αντίστοιχα συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα των Διαχειριστών είναι τέτοιος αδειοδοτημένος χρηματιστής ή διαμεσολαβητής στην εν λόγω δικαιοδοσία, η Πρόταση θεωρείται ότι γίνεται στην εν λόγω δικαιοδοσία από τον εν λόγω Διαχειριστή ή το εν λόγω συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, για λογαριασμό του Προτείνοντος.

Σε καμία δικαιοδοσία δεν έχει γίνει ούτε θα γίνει οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με τις Νέες Ομολογίες που θα επέτρεπε τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και η ελάχιστη ονομαστική αξία των Νέων Ομολογιών θα είναι €100.000.ΣΧΟΛΙΑ