προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αθανάσιος Δαγούμας, πρόεδρος ΡΑΕ

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων: Θετική Αναφορά