Κοινωνία

Το ΣτΕ «γκρεμίζει» 9ώροφο ξενοδοχείο στην περιοχή Μακρυγιάννη


«Γκρέμισε» το Συμβούλιο της Επικρατείας εννιαώροφο ξενοδοχείο στην περιοχή Μακρυγιάννη.

Για λόγους προστασίας της Ακρόπολης, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ακύρωσε την προέγκριση της οικοδομικής άδειας του Δήμου Αθηναίων, αφενός για την ανέγερση του ξενοδοχείου αφετέρου για την επισκευή διώροφου διατηρητέου κτηρίου στην συμβολή των οδών Τσάμη Καρατάσου και Μισαραλιώτου.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει 14 κάτοικοι της περιοχής του Μακρυγιάννη.

Με την υπ’ αριθμόν 2103/2019 απόφαση της, η Ολομέλεια ακύρωσε την προέγκριση καθώς είχε ήδη ανακληθεί η σχετική άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

Το Δικαστήριο, ερμηνεύοντας τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγρ. 1 και 6 του Συντάγματος, 10, 14 και 50 του αρχαιολογικού νόμου (ν. 3028/2002), επανέλαβε κατ’ αρχάς την πάγια νομολογία του, κατά την οποία επεμβάσεις πλησίον μνημείου  επιτρέπονται μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συμβουλίου.

Ειδικά ως προς τις οικοδομικές εργασίες, εξετάζεται αν το κτίσμα, εν όψει των διαστάσεων, της μορφής και της απόστασής του από το μνημείο, δύναται να επιφέρει άμεση ή έμμεση βλάβη στο μνημείο και στον περιβάλλοντα χώρο του.

Προστατευόμενο δε στοιχείο των μνημείων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου συνιστά και η ανεμπόδιστη θέαση τους, καθώς και ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, η οποία τελεί σε άμεση οπτική επαφή με τα μνημεία και είναι αναγκαία για την ανάδειξή τους.

Ειδικά για την Ακρόπολη των Αθηνών, επισημάνθηκε ότι, εν όψει της σημασίας των μνημείων της (Παρθενώνας, Προπύλαια, Ναός Απτέρου Νίκης, Ερέχθειο) για τον κλασικό πολιτισμό, έχει τύχει ειδικής κρατικής προστασίας, περιλαμβάνεται δε στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Περαιτέρω κρίθηκε ότι ο Υπουργός Πολιτισμού, με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία των μνημείων, δύναται είτε να απαγορεύσει τη δόμηση, αν κρίνει ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις για το μνημείο δεν αντιμετωπίζονται με άλλα μέτρα, είτε να την επιτρέψει υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η μείωση του ύψους και του αριθμού των ορόφων του της οικοδομής.

Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής τα οικεία συμβούλια και ο Υπουργός δεν δεσμεύονται από τους γενικούς ή τους τυχόν ειδικούς όρους δόμησης της περιοχής.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, πριν από την  προέγκριση της οικοδομικής άδειας είχε χορηγηθεί έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ.

Μεταγενεστέρως όμως η έγκριση αυτή ανακλήθηκε, μετά νεώτερη γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ., για λόγους νομιμότητας.

Και το Δικαστήριο ακύρωσε την προ έγκριση της οικοδομικής άδειας διότι αυτή απώλεσε το νόμιμο έρεισμά της.


ΣΧΟΛΙΑ