Πολιτική

Σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για την Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών

  • NewsRoom


Επικαιροποιείται σε ενιαίο κείμενο η ισχύουσα νομοθεσία για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και τα δικαιώματα των επιβατών, με το σχέδιο νόμου που θα συζητηθεί σήμερα στη Βουλή και επιγράφεται: «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών».

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση και εισηγητές είναι οι βουλευτές Μάξιμος Σενετάκης και Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, με την κωδικοποίηση επιτυγχάνεται η συστηματοποίηση του συνόλου του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά, κυρίως, αφενός μεν τις διατάξεις του Μέρους Πρώτου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, αφετέρου δε β) τις διατάξεις του ν. 3709/2008 «Δικαιώματα – Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση του ΓΛΚ, με το σχέδιο νόμου, κυρώνεται σύμφωνα με τις παρ.6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο προαναφερόμενος Κώδικας και ειδικότερα:

Επικαιροποιείται σε ενιαίο κείμενο η νομοθεσία αναφορικά με:

α. τους φορείς και τον τρόπο άσκησης της κρατικής εποπτείας στον τομέα των θαλάσσιων ενδομεταφορών,

β. τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές από ή προς λιμένες νησιών (τακτική και έκτακτη δρομολόγηση πλοίων, εκτέλεση και διακοπή δρομολογίων κ.λπ.),

γ. τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών, έναντι μισθώματος, με απευθείας ανάθεση, με φορείς του Δημοσίου κ.λπ.),

δ. τον τρόπο αποπληρωμής των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής),

ε.την προστασία ναυτικών και εργαζομένων ξηράς, στο πλαίσιο εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων (κατάπτωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ή απόδοση κρατικών επιχορηγήσεων για την εκτέλεση δρομολογίων άγονων γραμμών, σε περίπτωση ανεξόφλητων μισθών κ.λπ.),

στ. τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις καθώς και της προστασίας της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας,

ζ. τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εκτέλεσης θαλάσσιων ενδομεταφορών μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων,

η. τη μεταφορά εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων,

θ. τα δικαιώματα των επιβατών (χρηματικές αποζημιώσεις, εκπτώσεις ή επιστροφές ναύλου κ.λπ.) καθώς και τις υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων,

ι. τις επιβαλλόμενες κυρώσεις για μη τήρηση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου.

Με την παρούσα κωδικοποίηση επιτυγχάνεται η συστηματοποίηση του συνόλου του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά, κυρίως, αφενός μεν

α) τις διατάξεις του Μέρους Πρώτου του νόμου 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’ 145), όπως ισχύει, ο οποίος εισήγαγε ρυθμίσεις περί κατάργησης των περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών που εκτελούνται μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών από επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 3577/1992 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των Κρατών – Μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές) (L364/7), αφετέρου δε

β) τις διατάξεις του νόμου 3709/ 2008 «Δικαιώματα – Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’ 213), όπως ισχύει, ο οποίος εισήγαγε ρυθμίσεις περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα, τόσο στους πολίτες όσο και στα διοικητικά όργανα, να έχουν άμεση και ασφαλή γνώση της συνολικής νομοθεσίας που αφορά σε ζητήματα θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων και υποχρεώσεων επιβατών και μεταφορέων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές.

Επίσης, στον παρόντα Κώδικα κωδικοποιούνται διατάξεις του νόμου 6059/1934 «Περί Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και Μεταφορών» (Α’ 71), καθώς και του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Τέταρτου του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως ισχύουν, οι οποίες παρουσιάζουν θεματική συνάφεια με το αντικείμενο του Κώδικα. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις έχουν υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σ’ αυτές για τον εφαρμοστή του δικαίου, ο οποίος δεν είναι κατ’ ανάγκη ο έμπειρος νομικός, να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής.

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Νομοθεσίας Θαλασσίων ΕνδομεταφορώνΣΧΟΛΙΑ