Οικονομία

«Τσουχτερά» πρόστιμα έως 500 ευρώ για 32.138 πολίτες που δεν έκαναν φορολογική δήλωση

  • NewsRoom
Μάιος


Πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ καλούνται να πληρώσουν 32.138 φορολογούμενοι που ξέχασαν ή καθυστέρησαν την έγκαιρη κατάθεση της φορολογικής τους δήλωσης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, 250 ευρώ για νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 100 ευρώ για φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν βιβλία. Δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πότε επιβάλλονται πρόστιµα:

-Αν ο φορολογούµενος που δεν είναι επαγγελµατίας (π.χ. µισθωτός, συνταξιούχος) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα ή υποβάλλει ελλιπή φορολογική δήλωση, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται µε πρόστιµο 100 ευρώ.

-Αν από την υποβολή της εκπρόθεσµης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούµενος επιβαρύνεται τόσο µε το πρόστιµο των 100 ευρώ, αλλά και µε τόκους εκπρόθεσµης καταβολής ύψους 0,73% επί του φόρου για κάθε µήνα που παρήλθε από την καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής του φόρου µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της εκπρόθεσµης δήλωσης.

-Σε ό,τι αφορά τους φορολογούµενους που θα υποβάλουν εκπρόθεσµα τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, υπάρχει το πρόστιµο των 100 ευρώ, σε περίπτωση που η τροποποίηση γίνεται λόγω δικής τους ευθύνης και το αποτέλεσµα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό ή µηδενικό.

Στην περίπτωση που η αρχική εµπρόθεσµη δήλωση είχε µηδενικό αποτέλεσµα και από την εκπρόθεσµη τροποποιητική δήλωση προκύψει επιστροφή φόρου, τότε θα επιβληθεί πρόστιµο 100 ευρώ, το οποίο θα συµψηφιστεί µε την επιστροφή φόρου.

Στην περίπτωση που από την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση είχε προκύψει µηδενικό ποσό φόρου και από την εκπρόθεσµη τροποποιητική προκύψει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε εάν ο φορολογούµενος δεν είναι επιχειρηµατίας ή ελεύθερος επαγγελµατίας θα χρεωθεί, καταρχήν, µε πρόστιµο 100 ευρώ.

Εάν έχει παρέλθει και η προθεσµία καταβολής του φόρου, θα χρεωθεί και µε τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, υπολογιζόµενους επί του προκύψαντος φόρου µε 0,73% για κάθε µήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσµία πληρωµής µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης.

Στους φορολογούµενους που είναι επιτηδευµατίες και τηρούν απλογραφικά βιβλία θα επιβληθεί το αυτοτελές πρόστιµο των 250 ευρώ και αν προκύπτει φόρος, θα χρεωθεί και µε προσαύξηση 0,73% για κάθε µήνα καθυστέρησης καταβολής.

Οι φορολογούµενοι που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και ξεχάσουν να υποβάλουν δήλωση θα χρεωθούν µε πρόστιµο 500 ευρώ, στο οποίο θα προστεθούν οι τόκοι (0,73%) για κάθε µήνα καθυστέρησης απόδοσης του φόρου.


ΣΧΟΛΙΑ