• Οικονομία

  Πότε δεν κόβεται το επίδομα αν εργάζεται ο άνεργος- Ποιοι άνεργοι χάνουν τη μοριοδότηση για ΑΣΕΠ

  Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης

  Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης


  Δυο σημαντικές αλλαγές για τους ανέργους φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 6 Δεκεμβρίου.

  Η πρώτη αφορά την δυνατότητα που θα έχουν οι άνεργοι με την έλευση της νέας χρονιάς να απασχολούνται έως 12 ημέρες τον μήνα, με ημερήσιες συμβάσεις έως 3 ημέρες ανά εβδομάδα, χωρίς την πλήρη απώλεια του επιδόματος ανεργίας, αλλά με μείωσή του ανάλογα με τις ημέρες απασχόλησης. Η δεύτερη αφορά την θεσμοθέτηση εισοδηματικών κριτηρίων για την μοριοδότηση ανέργων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

   

  Ποιοι θα δικαιούνται επίδομα ανεργίας με εργασία μέχρι 12 μέρες το μήνα

  Δικαίωμα στο επιδοτούμενο άνεργο να εργαστεί χωρίς να χάνει το επίδομα ανεργίας δίνει σχετική διάταξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Ειδικότερα θα καταβάλλεται στους ανέργους που υπογράφουν σύμβαση ορισμένου χρόνου μίας ημέρας επίδομα ανεργίας ακόμη και αν εργάζονται, εφόσον η εργασία δεν υπερβαίνει τα 3 ημερομίσθια την εβδομάδα και τα 12 τον μήνα.

  Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους επιδοτούμενους ανέργους να απασχολούνται με ημερήσιες συμβάσεις εργασίας, χωρίς να επηρεάζεται το επίδομα ανεργίας τους, εφόσον η απασχόληση αυτή δεν υπερβαίνει τις τρεις ημέρες εβδομαδιαίως και τις δώδεκα μηνιαίως. Ανάλογα με τις ημέρες εργασίας, θα γίνεται αφαίρεση του αντίστοιχου αριθμού ημερήσιων επιδομάτων από την τακτική επιδότηση.

  Αυτή η διάταξη προσφέρει κίνητρο στους άνεργους να αναζητούν ευκαιριακή εργασία, χωρίς τον φόβο της πλήρους απώλειας του επιδόματος ανεργίας. Έτσι, οι άνεργοι θα μπορούν να αποκτούν επιπλέον εισόδημα μέσω της εργασίας και ταυτόχρονα να διατηρούν ένα μέρος του επιδόματος ανεργίας, αυξάνοντας έτσι το συνολικό τους εισόδημα.

  Συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει:
  “Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), περί αναστολής της επιδότησης, δεν εφαρμόζονται σε επιδοτούμενους κατά τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), στην περίπτωση απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μίας (1) ημέρας που αναγγέλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ 2656/1953 (Α’ 299) και της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/19.9.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3520), στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει σωρευτικά τις τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως και τις δώδεκα (12) ημέρες μηνιαίως. Στην περίπτωση αυτή από την τακτική επιδότηση ανεργίας αφαιρείται αριθμός ημερήσιων επιδομάτων που ισοδυναμεί με τις ημέρες απασχόλησης”.

  Ποιοι άνεργοι χάνουν τη μοριοδότηση για ΑΣΕΠ

  Καταργείται η αυξημένη μοριοδότηση σε ανέργους που δεν πληρούν τα κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης με σχετική διάταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου, η μοριοδότηση του κριτηρίου της ανεργίας σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο, ανήκει στις διευκολύνσεις που παρέχονται μόνο σε ανέργους και αναζητούντες εργασίας που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να ωφελούνται από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη.

  Τα εισοδηματικά κριτήρια για άγαμους και έγγαμους πολίτες και η προσαύξηση για κάθε παιδί ανεβαίνει στα 5.000 από 3.000 ευρώ διαμορφώνονται ως εξής:
  – 16.000 ευρώ για άγαμους φορολογουμένους
  – 24.000 ευρώ για έγγαμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
  – 29.000 ευρώ από 27.000 ευρώ που ήταν πέρυσι για οικογένεια με ένα παιδί
  – 34.000 ευρώ από 30.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά
  – 39.000 ευρώ από 33.000 ευρώ για νοικοκυριό με τρία παιδιά.

  Το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους δικαιούχους θα παραμείνει στα 200.000 ευρώ και για τους εγγάμους στα 300.000 ευρώ ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

  Αναλυτικότερα η διάταξη αναφέρει: “Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), περί εισοδηματικών προϋποθέσεων για τις παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία, προστίθεται πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

  «Άρθρο 19
  Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία

  Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 18, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α., κάθε επίδομα, παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργασία, οι οποίοι δεν είναι ήδη εργαζόμενοι, πλην των επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων προς ανέργους που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20, χορηγείται σε αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει.

  Τα περιουσιακά κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 δεν απαιτείται να συντρέχουν για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Πόροι που εξοικονομούνται από την εφαρμογή των κριτηρίων του παρόντος κατευθύνονται υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας των αναζητούντων εργασία.

  Στην έννοια της διευκόλυνσης του πρώτου εδαφίου εμπίπτει, μεταξύ άλλων, και η μοριοδότηση του κριτηρίου της ανεργίας για διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα μέσω των διαδικασιών επιλογής του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’6).».

  Διαβάστε επίσης:
  Σαν σήμερα 26 Νοεμβρίου: Ολα τα ιστορικά γεγονότα

  Δύο βιβλία, ένα Thanksgiving dinner με φόντο το Central Park, μία βραδιά γευσιγνωσίας και δύο εκδηλώσεις για καλό σκοπό

  Τζων Κ. Χατζηπατέρας: Εκτοξεύτηκε στα 1,79 δισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση της Dorian LPG  ΣΧΟΛΙΑ