F

Οικονομία

Εξορθολογίζονται τα πάντα: Από τα… καύσιμα στα κρατικά αυτοκίνητα μέχρι τα ενοίκια!

Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών


Από τα… καύσιμα που καταναλώνουν τα αυτοκίνητα του Δημοσίου, την επαναδιαπραγμάτευση των ενοικίων που πληρώνουν κρατικές υπηρεσίες για τη στέγασή τους μέχρι τον αριθμό των ακινήτων που διαθέτει υπό τον έλεγχό του το κράτος θα περιλαμβάνονται στο spending review της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας!

Αυτό, όταν, όπως είχε αποκαλύψει προ ημερών το mononews.gr, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξαντλήσει τη δική της επισκόπηση δαπανών στις εκπτώσεις που έπαιρνε το Δημόσιο από τη ΔΕΗ για το ρεύμα που καίει.

Το Υπουργείο Οικονομικών πλέον, όπως διαβάζουμε από τον προϋπολογισμό, θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ενός μόνιμου και συστημικού μηχανισμού επισκόπησης δαπανών ως κύριο εργαλείο για τη στήριξη τόσο της δημοσιονομικής ευθύνης, όσο και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις δημόσιες δαπάνες, που ενισχύουν τη διαφάνεια απέναντι στους πολίτες και δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, αναγκαίο για τη μείωση του φορολογικού βάρους επιχειρήσεων και πολιτών.

Σε συνέχεια των τομεακών επισκοπήσεων στα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υποδομών & Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησε επισκόπηση του συνόλου των δαπανών και δραστηριοτήτων των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Η διαδικασία αυτή εξετάζει τόσο το σκέλος των δαπανών, όσο και τις δυνατότητες των φορέων για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και αύξηση των εσόδων τους και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις ως εξής:

Ένταξη των αποδόσεων από τις κύριες δράσεις επισκόπησης που αναδείχθηκαν την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου στο τρέχον σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού και

Ποσοτικοποίηση των αποδόσεων του συνόλου των δράσεων που θα συμφωνηθούν με τα Υπουργεία από τις αρχές του 2020 και ένταξή τους στον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Κυβέρνησης.

Οι δράσεις που λαμβάνονται υπόψη στον προϋπολογισμό του 2020 εντάσσονται σε δύο κατηγορίες:

α) οριζόντιες, προκειμένου για μεταρρυθμίσεις που αφορούν στους περισσότερους ή στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ),

β) τομεακές, που αφορούν σε πολιτικές συγκεκριμένου Υπουργείου ή φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

Η στρατηγική της τρέχουσας επισκόπησης, που σηματοδοτεί την αυξανόμενη έμφαση στην ποιότητα των δημοσίων οικονομικών, περιλαμβάνει τα εξής κύρια σημεία:

Ι. Αξιολόγηση της επίδοσης των φορέων στο σκέλος τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων.

ΙΙ. Ενθάρρυνση περαιτέρω ανάπτυξης των επενδύσεων, μέσα από καλύτερη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας των φορέων.

ΙΙΙ. Εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος κύριων δεικτών επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των συμφωνηθεισών δράσεων.

Οι κυριότερες δράσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας επισκόπησης και λαμβάνονται υπόψη στον προϋπολογισμό έτους 2020 παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.

Οριζόντιες δράσεις

Εξορθολογισμός του κόστους διαχείρισης και συντήρησης του στόλου κρατικών οχημάτων

Η δράση πρόκειται να υλοποιηθεί σε συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών. Αφορά σε μια δέσμη ενεργειών για τον εξορθολογισμό του κόστους διαχείρισης των κρατικών οχημάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται καύσιμα, κόστη συντήρησης και επισκευής, προμήθεια οχημάτων, κάλυψη ατυχημάτων. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο-ΠΣ) από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα δεδομένα αυτά θα υποστηρίξει σημαντικά τη διαδικασία. Για το 2020, πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης, η εκτιμώμενη εξοικονόμηση ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης

Στόχος είναι η ανάληψη ενεργειών και η εκπόνηση από το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, σχεδίου δράσης για τον έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες. Για το 2020, εκτιμάται μείωση της κατανάλωσης κα-τά 5%, που υπολογίζεται ότι θα αποφέρει δημοσιονομικό όφελος άνω των 8 εκατ. ευρώ.

Σε δεύτερη φάση, θα εξεταστούν ειδικότερα μέτρα, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου.

Εφαρμογή σχεδίου άμεσης δράσης για ενοικίαση / χρήση κρατικών κτιρίων

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας θα εκπονήσει ειδικό σχέδιο δράσης επί του θέματος. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει πλήρη συλλογή δεδομένων σχετικά με όλα τα κτίρια και χώρους που μισθώνει η Γενική Κυβέρνηση. Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν την επιφάνεια των κτιρίων σε τετραγωνικά μέτρα, τον αριθμό των υπαλλήλων ή / και το ετήσιο κόστος μίσθωσης, κ.λπ..

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης, η αναμενόμενη εξοικονόμηση ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Τομεακές δράσεις

Βελτιστοποίηση μεθόδων είσπραξης δημοτικών εσόδων / Υπουργείο Εσωτερικών

Η επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποσκοπεί στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων, μέσω της αύξησης της εισπραξιμότητας των ιδίων εσόδων τους, με σκοπό τη βελτίωση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.

Ως προς το σκέλος που αφορά στη βέλτιστη αξιοποίηση των τελών για την ακίνητη περιουσία, πρόκειται να αναληφθεί μια σειρά ενεργειών που αφορούν σε διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον ορθό υπολογισμό των εσόδων από τέλη καθαριότητας και φωτισμού και άλλα και τέλη ακίνητης περιουσίας με στοιχεία που τηρούνται στο TAXIS (κυρίως το Ε9). Η αναμενόμενη αύξηση για το 2020 ανέρχεται σε 111 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την είσπραξη των τελών παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων, η δράση αποσκοπεί σε αύξηση των δημοτικών εσόδων μέσω απλοποίησης της εφαρμοζόμενης δια-δικασίας και υποβολή δηλώσεων των ανωτέρω τελών ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Με τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση, επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους για τους υπόχρεους, παράλληλα με τη βελτίωση του αντίστοιχου οικονομικού αποτελέσματος. Η αναμενόμενη απόδοση για το 2020 εκτιμάται σε 23 εκατ. ευρώ.


ΣΧΟΛΙΑ