• Οικονομία

  ΚΥΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» – Πώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα

  Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη

  Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη


  Πώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

  Εκδόθηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και εντός των επόμενων ημερών θα βγουν οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η αύξηση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος προς εκμίσθωση και κατ’ επέκταση της προσφοράς κατοικίας, μέσω της επανάχρησης κενών κατοικιών, που χρήζουν επισκευής ή ανακαίνισης.

  Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η επιδότηση της ανακαίνισης και επισκευής κενών ακινήτων, η ιδιοκτησία των οποίων ανήκει σε ιδιώτες, ώστε να καθίστανται κατάλληλα για εκμίσθωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα υλικά όσο και τις εργασίες.

  Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Με αποφάσεις του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίες αναρτώνται στο διαδικτυακό της τόπο, ορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

  Διαδικασία Συμμετοχής

  Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, κύριοι ή επικαρπωτές, που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων.

  Με την αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των βασικών όρων του Προγράμματος και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται και περιλαμβάνονται σε αυτή είναι αληθή. Η τυχόν ανακρίβεια ή αναλήθεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία, καθώς και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Με την αίτηση ο αιτών εξουσιοδοτεί τη Δ.ΥΠ.Α. για την περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, που περιέχονται σε αυτή με σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για το Πρόγραμμα, τον έλεγχο των πληρωμών επιλέξιμων δαπανών και την καταβολή της επιδότησης, υπό τον όρο της έγκρισής της. Ο αιτών συναινεί ρητά στην αποστολή των κινήσεων/συναλλαγών του από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμής (Π.Υ.Π.) στη Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7, τις οποίες πραγματοποιεί με τις κάρτες πληρωμών του στους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes (MCCs)) που σχετίζονται με το Πρόγραμμα και ανεξαρτήτως εάν απενταχθεί από το πρόγραμμα πριν την ολοκλήρωσή του για οποιονδήποτε λόγο.

  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα (1) ακίνητό του με χρήση κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αιτήσεων για το ίδιο ακίνητο, είτε από τον ίδιο είτε από έτερο (συγκύριο ή συνεπικαρπωτή) ενδιαφερόμενο δικαιούχο.

  Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται σε ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

  Για την είσοδό του απαιτείται η αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, και πριν την υποβολή της αίτησης, αντλείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ενδιαφερόμενου. Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

  Ο αιτών επιλέγει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του ακινήτου για το οποίο αιτείται την ένταξη στο Πρόγραμμα, και συμπληρώνει το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης.

  Περισσότεροι του ενός Α.Τ.Α.Κ. συμπληρώνονται στην περίπτωση που αυτοί αφορούν αποκλειστικά στο επιλεχθέν ακίνητο. Εάν δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο οποιοδήποτε υποχρεωτικό πεδίο της αίτησης που αφορά στο επιλεχθέν ακίνητο (όπως ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος), ο αιτών οφείλει να διορθώσει την έλλειψη στην Αρχή που υπέβαλε τη δήλωση ακινήτου και στη συνέχεια να εισέλθει εκ νέου στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος.

  Επιπροσθέτως, καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, καθώς και έναν ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών (IBAN) παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (Π.Υ.Π.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, του οποίου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

  Κατά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπευθύνως ότι το ακίνητο προς ένταξη έχει χρήση κατοικίας, είναι νομίμως υφιστάμενο, δεν έχει κριθεί κατεδαφι-στέο και ευρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, ήτοι εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης. Σε περίπτωση που ο αιτών καταχωρίζει περισσότερους του ενός Α.Τ.Α.Κ., δηλώνει επίσης ότι αυτοί αφορούν αποκλειστικά το ακίνητο, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα. Για τη νομιμότητα του ακινήτου, ο αιτών προσκομίζει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, εφόσον του ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.

  Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός (1) κυρίων ή επικαρπωτών επί του ακινήτου, την αίτηση του παρόντος μπορεί να υποβάλει μόνον ο ένας εξ αυτών, με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης των υπολοίπων συγκυρίων/συνεπικαρπωτών του ακινήτου για το οποίο αυτή υποβάλλεται. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την υποβολή της αίτησης της παρ. 2, δηλώνεται υπευθύνως ότι ο αιτών έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των υπολοίπων συγκυρίων/συνεπικαρπωτών. Η συναίνεση των υπολοίπων συγκυρίων ή συνεπικαρπωτών παρέχεται γραπτώς, με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία προσκομίζεται από τον αιτούντα, μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά νομιμοποιητικά έγγραφα της παρ. 6.

  Έλεγχος προϋποθέσεων επιλεξιμότητας

  1. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση της πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022, τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος της εφαρμογής με τα απαραίτητα μητρώα του δημοσίου και ειδικότερα του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Taxisnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συμπεριλαμβανομένου του Φορολογικού Μητρώου, αντλώντας τα αναγκαία στοιχεία μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., είτε από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων έτερων δημοσίων αρχών, όπως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  2. Ο ανωτέρω έλεγχος λαμβάνει χώρα με τη διασταύρωση των απαιτούμενων πληροφοριών και την άντληση, ιδίως, των εξής στοιχείων: α) της κατηγορίας του ακινήτου, β) της έκτασης του ακινήτου, γ) του είδους του εμπράγματου δικαιώματος του αιτούντος επί του ακινήτου και του ποσοστού που αυτός κατέχει, δ) του ετήσιου οικογενειακού του εισοδήματος, ε) της αξίας της ακίνητης περιουσίας του, στ) του γεγονότος ότι το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό τα τελευταία τρία (3) έτη, καθώς και ζ) του γεγονότος ότι ο αιτών δεν έχει λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας του τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχει ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό του.

  3. Οι περ. α; β’ και γ’ της παρ. 2 ελέγχονται αυτοματοποιημένα με βάση την τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του αιτούντος, από την οποία είναι αναγκαίο να προκύπτει ότι το προς επιδότηση ακίνητο αποτελεί κατοικία, διαμέρισμα ή μονοκατοικία, η επιφάνεια των κύριων χώρων του ανέρχεται έως τα εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), καθώς και το γεγονός ότι ο αιτών διαθέτει είτε την πλήρη κυριότητα, είτε την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%).

  4. Η περ. δ’ της παρ. 2, ήτοι η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου, όπως αυτό καθορίζεται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022, ελέγχεται αυτοματοποιημένα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος, ή εάν δεν έχει εισέτι υποβληθεί, του αμέσως προηγούμενου, έτους, εφόσον ο αιτών δεν εμφανίζεται ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων.

  5. Για την επαλήθευση διενεργείται αυτοματοποιημένα έλεγχος της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

  6. Για την επαλήθευση της δήλωσης του ακινήτου ως κενού διενεργείται αυτοματοποιημένος έλεγχος με άντληση μέσω διαλειτουργικότητας από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων για τις δηλωμένες ως κενές κατοικίες από τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Έντυπα Ε2) τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται η συνδρομή και των λοιπών προϋποθέσεων της περ. στ’ της παρ. 2. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαπίστωση των στοιχείων αυτών για το τρέχον έτος, ο αιτών δηλώνει υπευθύνως ότι αυτά πληρούνται. Αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και στις περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την παρ. 4.

  7. Το κριτήριο της περ. ζ’ της παρ. 2 ελέγχεται μέσω διασταύρωσης του Α.Φ.Μ. του αιτούντος με τα τηρούμενα στοιχεία στα Πληροφοριακά Συστήματα των Προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αφορά σε τυχόν ενεργές αιτήσεις κατά το τρέχον έτος, καθώς και σε επιδοτήσεις που έχει λάβει ο αιτών κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, ήτοι από 1.1.2019 και εφεξής.

  8. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας πραγματοποιείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

  9. Παράλληλα με τον έλεγχο των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, πραγματοποιείται έλεγχος ώστε να ταυτοποιηθεί ο δηλωθείς αριθμός λογαριασμού πληρωμών (IBAN) του αιτούντος με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού και να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι ο δηλωθείς λογαριασμός είναι ενεργός. Η ταυτοποίηση του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται αυτοματοποιημένα μέσω του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

  Υπαγωγή στο Πρόγραμμα

  1. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων εκδίδεται αυτόματα επί της αίτησης του ενδιαφερόμενου, είτε εγκριτική είτε απορριπτική απόφαση, με αιτιολογία προς ενημέρωση του αιτούντος. Ο αιτών ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του από την παρακολούθηση της ειδικής εφαρμογής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση.

  2. Στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο Πρόγραμμα, αναγράφεται/-ονται α) ο/οι Α.Τ.Α.Κ. του υπό ένταξη ακινήτου, β) το ποσό της προϋπολογιζόμενης ανακαίνισης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022, γ) το ποσό της επιδότησης, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού του υποβληθέντος προϋπολογισμού του συνόλου των δαπανών επισκευής και ανακαίνισης και το οποίο ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των δαπανών επισκευής και ανακαίνισης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και δ) το προϋπολογιζόμενο ποσό προκαταβολής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της προϋπολογιζόμενης επιδότησης. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης δεσμεύεται στον προϋπολογισμό του Προγράμματος ποσό ίσο με το αναγραφόμενο σε αυτήν ποσό επιδότησης.

  3. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης εκταμιεύεται στον ενεργό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, προκαταβολή της επιδότησης, όπως αναγράφεται στην εγκριτική απόφαση, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του προϋπο-λογιζόμενου ποσού επιδότησης, όπως προκύπτει από την αίτησή του. Ο δικαιούχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την κατανομή της προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Κατόπιν της εκταμίευσης της προκαταβολής, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στις επιλέξιμες δαπάνες για την ανακαίνιση και επισκευή του ακινήτου.

  Επιλέξιμες Δαπάνες

  1. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:

  α) Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου. Ενδεικτικά, τέτοιου είδους εργασίες περιλαμβάνουν ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

  β) Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες που περιγράφονται στην περ. α’

  2. Εντός του ανώτατου ορίου δαπανών των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης και επισκευής μπορούν, επιπλέον, να περιλαμβάνονται:

  α) δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές τ. ΙΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ) για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τα μη στεγασμένα επαγγέλματα, βαρύνουν τον δικαιούχο του Προγράμματος και,

  β) δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού των επτακοσίων ευρώ (700 €).

  3. Για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειες αυτές, δύναται να περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο δαπανών των επιλέξιμων δαπανών του Προγράμματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

  Άρθρο 7

  Απόδειξη και έλεγχος δαπανών

  1. Η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, υποχρεωτικά και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αξιοποιώντας την υφιστάμενη χρεωστική, πιστωτική ή/και προπληρωμένη κάρτα πληρωμών του, η οποία έχει εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. του από τον Π.Υ.Π., όπου διατηρεί τον ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών του (ΙΒΑΝ), τον οποίο και δήλωσε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει συνδυαστικά τις κάρτες πληρωμών που διαθέτει στον Π.Υ.Π. όπου δήλωσε τον ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών του (ΙΒΑΝ), ενώ παράλληλα, είναι επιτρεπτή και η πληρωμή με δόσεις, εφόσον το επιτρέπει ο τύπος κάρτας πληρωμών που θα επιλεγεί από τον δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει οποιοδήποτε τύπο κάρτας πληρωμών στον Π.Υ.Π. που επέλεξε, θα πρέπει να εκδώσει τουλάχιστον μια νέα κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσει για τις πληρωμές του Προγράμματος. Οι συναλλαγές με χρήση κάρτας πληρωμών, είτε με παρουσία της κάρτας στο σημείο πώλησης (card present) είτε χωρίς την παρουσία της κάρτας στο σημείο πώλησης (card not present/e-commerce) υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του τύπου κάρτας πληρωμών που επιλέγεται από το δικαιούχο για την αξιοποίηση της επιδότησης, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή του εκάστοτε τύπου κάρτας πληρωμών, δεν επιβαρύνουν το Πρόγραμμα, αλλά τον δικαιούχο.

  2. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, και οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο το ποσό της επιδότησης, όσο και το ποσό της ίδιας συμμετοχής του δικαιούχου, είναι απαραίτητο να αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 6, και να κατευθύνονται σε συγκεκριμένους, στην Ελλάδα, Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes (MCCs)) που σχετίζονται με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και απαριθμούνται στο Παράρτημα 1.

  3. Όλες οι πληρωμές με τη χρεωστική, πιστωτική ή/ και προπληρωμένη κάρτα του δικαιούχου εμπίπτουν στο αφορολόγητο και στις μηνιαίες κληρώσεις επιβράβευσης της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον ο συγκεκριμένος Κωδικός (MCC) ανήκει στις εκάστοτε ισχύουσες ομάδες που εμπίπτουν στο αφορολόγητο.

  4. Η πραγματοποίηση των πληρωμών για τις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του άρθρου 5, άλλως η εγκριτική απόφαση ανακαλείται, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 και δεν μπορεί να εκδοθεί νέα εγκριτική απόφαση για το ίδιο ακίνητο και τον ίδιο δικαιούχο. Παράταση του χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών δεν είναι δυνατή. Κρίσιμο στοιχείο για τη διαπίστωση πραγματοποίησης των πληρωμών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποτελεί η διενέργεια εγκεκριμένης συναλλαγής από πλευράς του δικαιούχου.

  Εκταμίευση επιδότησης

  1. Στην απόφαση πληρωμής της επιδότησης, η οποία εκδίδεται αυτοματοποιημένα από την ειδική εφαρμογή του Προγράμματος μετά την εκμίσθωση του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 8, αναγράφεται το ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και επαληθεύτηκαν, και το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στον δικαιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5, αφαιρούμενης της ήδη καταβληθείσας προκαταβολής.

  2. Στην περίπτωση που το ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής είναι μικρότερο από το αναγραφόμενο ποσό στην απόφαση υπαγωγής, το υπόλοιπο που απομένει, καθίσταται εκ νέου διαθέσιμο προς δέσμευση για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος.

  3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πιστώνουν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πληρωμής της επιδότησης, το εναπομείναν ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής στον ενεργό αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου (ΙΒΑΝ), τον οποίο έχει δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, ο αριθμός της απόφασης πληρωμής, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού πληρωμών των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης.

  4. Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης ανάκλησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

  5. Το ποσό της επιδότησης το οποίο εκταμιεύεται στον δηλωμένο λογαριασμό του δικαιούχου, συμπεριλαμβα-νομένης τυχόν προκαταβολής, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν εκχωρείται, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα.

  Διαβάστε επίσης:

  Κώστας Σκρέκας: Κίνδυνος νέων ανατιμήσεων και ελλείψεων λόγω κλιματικής κρίσης

  ΤτΕ: Δεν λήγει ο συναγερμός για τα δίδυμα ελλείμματα – Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις το μοναδικό αντίδοτο

  Έκτακτες παροχές μόνο με αύξηση των κρατικών εσόδων – Τα καμπανάκια της ΤτΕ για πληθωρισμό και μισθούς  ΣΧΟΛΙΑ