• Οικονομία

  Φορολογικές δηλώσεις: Πώς δηλώνονται εισοδήματα από Airbnb και ανείσπρακτα ενοίκια

  Γιώργος Πιτσιλής

  Γιώργος Πιτσιλής


  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην υποβολή της δήλωσης Ε2, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρων. Στην απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες που θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους οι ιδιοκτήτες, κυρίως για τα ανείσπρακτα ενοίκια, αλλά και τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb.

  Το συγκεκριμένο έντυπο συμπληρώνεται πριν την υποβολή του εντύπου Ε1 και τα δεδομένα που θα αναγραφούν μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του βασικού εντύπου, Ε1.

  Ανείσπρακτα ενοίκια

  Τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα και δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος, εφόσον μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και έχει προσκομιστεί πριν από την υποβολή της δήλωσης το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη ΔΟΥ. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή.

  Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε οι ιδιοκτήτες τους θα πληρώσουν φόρο και γι΄ αυτά τα εισοδήματα (ακόμα και αν δεν τα έχουν εισπράξει) από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος, 35% για εισοδήματα από 12.001 έως τα 35.000 ευρώ και 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ. Τα ποσά των ανείσπρακτων ενοικίων συμπληρώνονται στη στήλη 16 στο έντυπο Ε2.

  Εισοδήματα από Airbnb

  Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης 17 του Ε1 θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κ.λπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κλ.π.) κατά το φορολογικό έτος 2023.

  Τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων (κωδικοί 60 και 61 της στήλης 17) θα προσυμπληρώνονται βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ με δυνατότητα μεταβολής από τον φορολογούμενο.

  Επίσης, στον κωδικό 63: «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.

  Διαβάστε επίσης

  Airbnb: Πώς θα φορολογηθούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις – Νέες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ

  ΑΑΔΕ: Εντοπισμός μεγάλης ποσότητας φύλλων κοκαΐνης μέσα σε φορτία λιπασμάτων

  Ανοίγει το Taxis για τις φορολογικές δηλώσεις – Οι κωδικοί «φωτιά» για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο νέο έντυπο Ε1  ΣΧΟΛΙΑ