• Οικονομία

  Εργαζόμενοι – «ράμπο» του ιδιωτικού τομέα στο Δημόσιο

  Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

  Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.


  Έκτακτες προσλήψεις εργαζόμενων από τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών από συγκεκριμένες υπηρεσίες και για ορισμένο χρονικό διάστημα επιτρέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι θυγατρικές εταιρείες του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. – Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.

  Οι συμβάσεις δύναται να ανανεώνονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά από αξιολόγηση των αναγκών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον οικείο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

  Οι προσλήψεις αυτές διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

  Η προκήρυξη των θέσεων

  Με την προκήρυξη καθορίζονται ιδίως:

  α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί,

  β) τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

  γ) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,

  δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,

  ε) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,

  στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,

  ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

  Πρόσληψη μέχρι 8 μήνες

  Οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχικών αναγκών γίνονται με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου και σύμφωνα με την πολιτική προσλήψεων εκάστης εταιρείας και το εγκεκριμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο.

  Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.

  Μετά από το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση.

  Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, είναι άκυρες.

  Διαβάστε επίσης:  ΣΧΟΛΙΑ