Οικονομία

Από την πλήρη κατάθεση των δικαιολογητικών ξεκινάει η καταβολή της σύνταξης


Η ημερομηνία κατάθεσης του συνόλου των δικαιολογητικών θα λαμβάνεται πλέον υπόψη ως ημερομηνία για την έναρξη καταβολής της σύνταξης κι όχι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή έχουν υποβληθεί και τα δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις δηλαδή έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά.

Έτσι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) μήνα για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.

Διαβάστε επίσης:

Τροπολογία – Επιμερισμός κόστους έκδοσης συντάξεων και στους ασφαλισμένους – Επιβεβαίωση «Mononews»

Ασφαλιστικές εισφορές: Ρύθμιση 120 δόσεων – Νέα παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα REBRAIN GREECE: Επιδότηση επιχειρήσεων για πρόσληψη επιστημόνων από το εξωτερικό


ΣΧΟΛΙΑ