• Οικονομία

  Αντίστροφη μέτρηση για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου – Πότε οι εκπτώσεις φτάνουν έως και το 80%


  Τη δύσκολη εξίσωση της δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας για την εξαγορά των καταπατημένων εκτάσεων του ελληνικού Δημοσίου προσπαθεί να λύσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

  Η πλατφόρμα ήταν να έχει τεθεί σε λειτουργία εντός του 2023, ωστόσο θα ενεργοποιηθεί τον ερχόμενο Μάρτιο, ώστε πληρούν τις προϋποθέσεις να πρέπει να βγουν στο… κυνήγι δεκάδων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών προκειμένου στη συνέχεια να πληρώσουν το σχετικό παράβολο και να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας για τα καταπατημένα ακίνητα.

  Στις περισσότερες καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου έχουν ανεγερθεί κατοικίες, ακόμη και πολυκατοικίες, εργοστάσια, αποθήκες κ.α. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 97.000 δημόσια ακίνητα που έχουν καταγραφεί, πάνω από τα 81.000 έχουν καταπατηθεί. Για να αποκτήσουν τίτλοι ιδιοκτησίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν πρώτα ένα παράβολο των 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς. Το ποσό επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί. Το τίμημα εξαγοράς εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε 60 ισόποσες, άτοκες, μηνιαίες δόσεις.

  Οι δικαιούχοι

  Δικαίωμα να εξαγοράσουν καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου είναι όσοι τις κατέχουν επί τουλάχιστον 30 χρόνια, αν υπάρχουν τίτλοι αγοράς ή ιδιοκτησίας και κτίσματα προ του 1992.

  Με κατοχή επί τουλάχιστον 40 χρόνια εφόσον υπάρχει κτίσμα (που αποτελεί και μοναδική κατοικία ή εμπορική εκμετάλλευση του ιδιώτη) πριν από το 1982.

  Ο αιτών δικαιούται να εξαγοράσει:

  α) για δημόσια ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, έκταση ίση κατ’ ανώτατο όριο με το ελάχιστο εμβαδό άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εξαγορά μεγαλύτερης έκτασης, εφόσον σε αυτήν υφίστανται, εν όλω ή εν μέρει, κτίσματα ή βοηθητικές εγκαταστάσεις αυτών, που αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύνολο.

  β) για δημόσια ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, ενιαία έκταση 10 στρεμμάτων κατ’ ανώτατο όριο. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να εξαγορασθούν περισσότερα του ενός δημόσια ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού από τον ίδιο αιτούντα, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των υπό εξαγορά δημοσίων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα 20 στρέμματα κατ’ ανώτατο όριο και κάθε προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο δεν υπερβαίνει τα 10 στρέμματα. Είναι δυνατή η εξαγορά μεγαλύτερης έκτασης και μέχρι τριάντα 30 στρέμματα κατ’ ανώτατο όριο συνολικά, εφόσον είτε αυτή καλύπτεται από κτίσματα ή από αναγκαία έργα υποδομής ή εγκαταστάσεις παντός είδους, νόμιμα λειτουργούσης επιχείρησης είτε έχει γίνει χρήση του συντελεστή δόμησης της έκτασης αυτής για την ανέγερση των κτισμάτων.

  Ειδικά στην περίπτωση δημοσίων ακινήτων εντός των οποίων λειτουργούν βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις ή ασκείται αγροτική ή κτηνοτροφική δραστηριότητα, είναι δυνατή η εξαγορά έκτασης μεγαλύτερης των 30 στρεμμάτων και μέχρι 100 στρέμματα κατ’ ανώτατο όριο συνολικά, εφόσον το δημόσιο ακίνητο ή τα δημόσια ακίνητα για τα οποία ασκείται το δικαίωμα εξαγοράς είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών σκοπών των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή την άσκηση της αγροτικής ή κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

  Εάν εντός του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου βρίσκεται έκταση δασικού χαρακτήρα, εφόσον αυτή καταλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο το 20% του εμβαδού του, εξαγοράζεται ενιαία με το δημόσιο ακίνητο, με διατήρηση των όρων προστασίας της.

  Δεκάδες δικαιολογητικά

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδευτεί με δεκάδες δικαιολογητικά, όπως είναι:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου με συνημμένη δήλωση μηχανικού.
  • Αεροφωτογραφίες είτε του έτους 1992 ή προγενέστερες ή του 1982, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή γηπέδου.
  • Βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης.
  • Οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει.
  • Αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου.
  • Τίτλοι από τους οποίους προκύπτει η κατοχή και συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή από τον αιτούντα και τους δικαιοπαρόχους του, σύμφωνα με τους τίτλους αυτούς.
  • Υπεύθυνη δήλωση για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων.
  • Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση του δημοσίου ακινήτου από τον αιτούντα.
  • Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αντίγραφο του εντύπου Ε9.
  • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του δημοσίου ακινήτου το οποίο αφορά η αίτηση εξαγοράς, εφόσον στην περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο.
  • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των πέντε τελευταίων ετών που προηγούνται της υποβολής αίτησης εξαγοράς.
  • Δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών έχει αναγνωριστεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου.
  • Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών έχει αναγραφεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές.

  Εκπτώσεις έως και 80%

  Για το τίμημα εξαγοράς υπολογίζεται η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ωστόσο ο νόμος προβλέπει εκπτώσεις έως και 80%. Στο τίμημα προστίθεται μια προσαύξηση 25%, εάν υπάρχει κτίσμα και προβλέπεται έκπτωση σε ποσοστό:

  α) 2% ανά έτος μετά την πάροδο 30 ετών αδιάλειπτης κατοχής,

  β) 1% ανά έτος μετά την πάροδο 40 ετών αδιάλειπτης κατοχής.

  Το ανώτατο όριο της έκπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το 50%.

  Προβλέπεται επιπλέον και μία δεύτερη κατηγορία έκπτωσης που προσδιορίζεται με βάση κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Η πρόσθετη αυτή έκπτωση ανέρχεται:

  * 30% εάν ο αιτών είναι άτομο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή φιλοξενεί άτομο με αναπηρία 80% και άνω για περισσότερο από ένα έτος και έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ.

  * 20% εάν ο αιτών είναι άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή εάν φιλοξενεί τέτοιο άτομο και έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ.

  * 20% εάν είναι παλιννοστών ομογενής ο οποίος έχει εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριων περιοχών.

  * 20% εάν είναι πολύτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ.

  * 15% εάν είναι τρίτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα 25.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ. Αυτό το ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

  * 15% εάν ο αιτών είναι μακροχρόνια άνεργος ή εάν εντός του ακινήτου υπάρχει κτίσμα που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του.

  * 20% εάν ο αιτών είναι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

  Διαβάστε επίσης

  Ζεσταίνονται οι μηχανές για το πρώτο ομόλογο του 2024 – Θετικοί οιωνοί από το ρεκόρ ζήτησης στις πρώτες ευρωπαϊκές εκδόσεις

  e-ΕΦΚΑ: Νωρίτερα οι πληρωμές των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου

  Eurobank: Γιατί αναμένεται να φρενάρει η ελληνική οικονομία το 2024  ΣΧΟΛΙΑ