• Οικονομία

  Ανακαινίσεις κτιρίων με φορο-εκπτώσεις 40% έως το 2024 – Χωρίς ΦΠΑ στις κατασκευές οικοδομών για δυο ακόμα χρόνια

  Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

  Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας


  Εκπτώσεις φόρου 40% για ανακαινίσεις κτιρίων έως το 2024 προβλέπει το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με στόχο την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.

  Το σχέδιο προβλέπει παράλληλα, παράταση στην αναστολή του φόρου υπεραξίας για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, αλλά και του ΦΠΑ για κατασκευές οικοδομών για δυο ακόμα χρόνια.

  Έκπτωση φόρου 40% στις δαπάνες για ανακαινίσεις

  Επεκτείνεται κατά δύο επιπλέον έτη, η παροχή έκπτωσης φόρου κατά 40% για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους.

  Προβλέπεται πως η έκπτωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων παρέχεται για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιούνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντί της προβλεπόμενης ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2022, κατανεμημένη ισόποσα, όπως ισχύει και σήμερα, σε περίοδο τεσσάρων φορολογικών ετών και για ανώτατο συνολικό ύψος δαπανών 16.000 ευρώ.

  Οι επιλέξιμες ενεργειακές δαπάνες αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για τα ακόλουθα:

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων
  • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων, ώστε το κτίριο να καθίσταται πλήρως λειτουργικό
  • Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης
  • Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα
  • Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
  • Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

  Οι επιλέξιμες λειτουργικές-αισθητικές δαπάνες αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για τα ακόλουθα:

  • Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης
  • Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
  • Συντήρηση/επισκευή στέγης
  • Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων
  • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης
  • Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα
  • Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
  • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου, αποτελεί η απόδειξή τους μέσω νομίμων παραστατικών και η εξόφλησή τους, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

  Φόρος υπεραξίας

  Παρατείνεται κατά δύο επιπλέον έτη, η αναστολή ισχύος του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’ 167), με το οποίο επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα από υπεραξία για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Η ισχύς του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε έχει ανασταλεί διαδοχικά από 1η Ιανουαρίου του 2015 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

  Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης ή της αξίας του ανταλλάγματος που καταβάλλεται σε αυτόν και λαμβάνεται αποπληθωρισμένη.

  Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται ως εξής:

  α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω μεταβίβασης με επαχθή αιτία, είναι το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο,

  β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο,

  γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: Τιμή κτήσης ίσον τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης διά του ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους. Ως ΔΤΚατ νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν κατά το χρόνο της μεταβίβασης δεν έχει δημοσιευθεί μέσος ΔΤΚατ, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο σχετικός δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική. Η τιμή πώλησης είναι το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή, στην περίπτωση της ανταλλαγής, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας που αποτελεί το αντάλλαγμα για κάθε συμβαλλόμενο και εφόσον αυτή δεν υφίσταται, η φορολογητέα αξία. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση του ακινήτου δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης.

  Αναστολή ΦΠΑ σε ακίνητα

  Παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, η δυνατότητα, των υποκείμενων στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κατασκευαστών οικοδομών προς πώληση, να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ακινήτων να μην επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

  Οι αλλαγές στους κανόνες των συντελεστών ΦΠΑ που αποφάσισε το Εcofin στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2021, δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να παρατείνει την αναστολή του ΦΠΑ 24% για τα ακίνητα έως το τέλος του 2024. Ανάλογα με τις δημοσιονομικές συνθήκες θα αποφασιστεί αν ο ΦΠΑ θα παραμείνει μηδενικός από την 1η Ιανουαρίου 2025 ή αν θα τοποθετηθεί στον μειωμένο συντελεστή 13%.

  Μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα και υπηρεσίες

  Παρατείνεται έως και τις 30 Ιουνίου του 2023 η υπαγωγή σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α, της τάξεως του 13% και 6% αντίστοιχα, ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως προς :

  Αγαθά:

  α) του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., 6%, για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης,

  β) του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., 6% για τα μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, αντισηπτικά [διαλύματα, μαντηλάκια και άλλα παρασκευάσματα]),

  γ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., 13% για τα μη αλκοολούχα ποτά και τα αεριούχα νερά,

  δ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., 13% στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας και

  ε) του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 6%, για τους απινιδωτές.

  Υπηρεσίες:

  α) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., 13% για τις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους,

  β) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., 13% για τις υπηρεσίες εστίασης,

  γ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., 13% στα εισιτήρια κινηματογράφων,

  δ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., 13% στα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους,

  ε) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., 13% για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού, εφόσον οι υπηρεσίες από τις σχολές αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.

  Διαβάστε επίσης:

  PwC: Πώς βλέπουν οι επενδυτές την κτηματαγορά της Αθήνας – Η σύγκριση με την Τουρκία

  Handelsblatt: «Η ελληνική αγορά ακινήτων αναπτύσσεται πολύ δυναμικά»

  Τράπεζα Πειραιώς: Ποια χαρακτηριστικά δίνουν αξία στα ακίνητα και πόσο  ΣΧΟΛΙΑ