Οικονομία & Επιχειρήσεις

Νέος πτωχευτικός κώδικας για επιχειρήσεις: Ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο σε 240 δόσεις

εξωδικαστικός μηχανισμός χρέηχρέη επιχειρήσεις


Δυνατότητα ρύθμισης των χρεών προς το δημόσιο έως και 240 δόσεις στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών για επιχειρήσεις, προβλέπει ο ο νέος πτωχευτικός κώδικας που επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Ο νέος πτωχευτικός νόμος αποτελεί αντικείμενο εξαντλητικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς και τις τράπεζες, προκειμένου το τελικό κείμενο να οριστικοποιηθεί εντός του Ιουλίου και να ψηφιστεί στη συνέχεια από τη Βουλή. Στόχος είναι να υπάρξει ένα ενιαίο πτωχευτικό πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από το 2021.

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του νέου πτωχευτικού νόμου είναι η δυνατότητα πτώχευσης και η απαλλαγή του οφειλέτη – νομικού προσώπου – από τα χρέη μετά την πάροδο τριών ετών από την υποβολή αίτησης για πτώχευση ή δύο ετών από την κήρυξή της.

Όπως προβλέπει ο νόμος σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, δηλαδή όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή τις τράπεζες σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών και εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης εντός ενός μήνα και εκτός από τα πλήρη οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης υποχρεούται να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και του τραπεζικού του απορρήτου. Το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη όταν αξιολογεί ότι αυτή ασκείται καταχρηστικά.

Προϋπόθεση για την απαλλαγή είναι η ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη μέσω πλειστηριασμού που διενεργεί ο σύνδικος, που ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο και αποτελεί πρόσωπο που διαθέτει άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας. Η περιουσία σφραγίζεται άμεσα, απογράφεται και εκποιείται.

Με τoν αναθεωρημένο πτωχευτικό κώδικα κωδικοποιούνται όλες οι διαδικασίες που ισχύουν σήμερα για την πτώχευση στη βάση και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα κοινοτική οδηγία περί αφερεγγυότητας, ενώ κωδικοποιούνται σε ένα ενιαίο κείμενο και όλες οι προπτωχευτικές διαδικασίες που στόχο έχουν τη διάσωση της επιχείρησης και την αποτροπή της πτώχευσης. Συγκεκριμένα ο νέος νόμος ρυθμίζει:

• την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους

• την προπτωχευτική διαδικασία με στόχο την εξυγίανση της επιχείρησης (το παλιό άρθρο 99 – 106)

• την ειδική διαχείριση (γνωστός ως νόμος Δένδια).

Στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης που αποσκοπεί στο να δώσει  στους συμμετέχοντες πιστωτές αλλά και στον οφειλέτη τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του και αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητάς του, το Δημόσιο συμμετέχει αυτόματα στη ρύθμιση εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

• οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνουν, ανά φορέα, το ποσό του  1,5 εκατ. ευρώ,

• το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων κατά του οφειλέτη, και

• η συμφωνία δεν επιφυλάσσει στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης χειρότερη μεταχείριση από ό,τι σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη

Ο νέος νόμος ανοίγει εμμέσως το δρόμο για τη ρύθμιση των χρεών προς το Δημόσιο έως και 20 χρόνια, καθώς όπως αναφέρει είναι άκυρος ο όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης, που προβλέπει:

• την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 240 δόσεις,

• την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα,

• την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ,

• την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο.ΣΧΟΛΙΑ