Business

Τράπεζα Πειραιώς: Έτσι θα γίνει η ΑΜΚ – 21 ή 22 Απριλίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών

  • NewsRoom
Τράπεζα Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζα Πειραιώς


Μετά τις 20 Απριλίου και για την ακρίβεια στις 21 η 22 Απριλίου “κληρώνει” όπως όλα δείχνουν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών που αφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την Τράπεζα Πειραιώς (και για την ακρίβεια της Πειραιώς Financial Holdings).

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα εξουσιοδοτηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση  της 7ης Απριλίου να λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις.

Στο ενδιάμεσο  (7 έως 21 Απριλίου) θα πραγματοποιηθούν όλα όσα θα αποφασίσει η συνέλευση μεταξύ των οποίων το χρονοβόρο reverse split κ.λ.π.,  εξού και διαμορφώνεται η παραπάνω χρονική απόσταση μεταξύ των αποφάσεων και του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών.

Η αύξηση για την Τράπεζα Πειραιώς προσδιορίζεται σε 1 δισ. ευρώ που όμως δεν αποκλείεται να διαμορφωθεί και ελαφρώς υψηλότερα (κατά 200-300 εκατ. ευρώ) μιας και η ζήτηση στο εξωτερικό όπως λένε όσοι ασχολούνται “σπάει ταμεία”.

Κατανομή Ελλάδα- Εξωτερικό, τι θα πράξει το ΤΧΣ

Για το 90% της έκδοσης για την Τράπεζα Πειραιώς οι προσφορές θα λάβουν χώρα από το εξωτερικό ενώ για το 10% εγχωρίως.

Ωστόσο επειδή η ζήτηση είναι μεγάλη και από το εσωτερικό δεν αποκλείεται τελικώς το ποσοστό αυτό να διαμορφωθεί σε 85%-15%.

Μέσα στο ποσοστό της κάλυψης από το εξωτερικό θα πρέπει να έλθει και να “χωρέσει” και το ποσοστό που θα καλύψει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που άλλωστε έχει μια μοναδική ευκαιρία να καλύψει ένα τμήμα από τη ζημιά που έχει υποστεί η συνολική του επένδυση στον τραπεζικό τομέα. 

Βεβαίως οι λεπτομέρειες δεν έχουν αποφασιστεί και ασφαλώς η απόφαση είναι κάτι που εμπίπτει στη βάσανο της διαρκούς κριτικής και αμφισβήτησης – η τράπεζα πρέπει να επαναιδιωτικοποιηθεί από την μια- αλλά και της ορθής “εμμονής” να μην αποκλειστεί το Ταμείο από κομμάτι της περιουσίας του μιας και στήριξε όλα τα προηγούμενα χρόνια την τράπεζα.

Και ενώ μένουν να ληφθούν οι αποφάσεις οι πιέσεις εκτιμάται πως θα ενταθούν τις προσεχείς ημέρες και τελικώς  θα μοχλευθούν πολιτικά μιας και το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ορίσει συμβούλους έκδοσης τις UBS και η Goldman Sachs οι οποίοι δεν έχουν και ιδιαίτερα δύσκολο ρόλο μιας και η ζήτηση είναι πραγματικά στρωμένη σαν κόκκινο χαλί.

Τράπεζα Πειραιώς: Η ημερησία διάταξη στη συνέλευση της 7ης Απριλίου:

Θέμα 1- Κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης παλιών μετόχων

-Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018

H παραπάνω απόφαση θα επιτρέψει στην Εταιρία να δράσει γρήγορα για την υλοποίηση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, επισπεύδοντας ,θα διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ,θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας (free float) της μετοχής που προσδοκάται να επιτευχθεί.

Ειδικά για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η προνομιακή κατανομή των υπό έκδοση μετοχών σε ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με βάση τα ανωτέρω.

Θέμα 2-Reverse Split

Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split), και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Θέμα 3ο-Mείωση ονομαστικής αξίας μετοχών 

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών.

Θέμα 4- Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη

Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).ΣΧΟΛΙΑ