• Ναυτιλία

  Attica Group: Στο 91,23% τα δικαιώματα ψήφου της Blantyre Capital (Cayman) Ltd

  Σπυρίδων Πασχάλης-CEO της Attica Group

  Σπυρίδων Πασχάλης-CEO της Attica Group


  Σε νέες ανακοινώσες προχώρησε η ναυτιλιακή εταιρεία Attica Group ενημερώνοντας για τις νέες μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της, με τα δικαιώματα ψήφου της Blantyre Capital (Cayman) Ltd να φτάνουν στο 91,23%.

  Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση της εισηγμένης:

  H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, και βάσει γνωστοποιήσεων που έλαβε στις 16/5/2023 σχετικά με μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της:

  1. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έλαβε η Εκδότρια για λογαριασμό του υπόχρεου προσώπου γνωστοποίησης κ. MUBASHIR MUKADAM από τη STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED, στις 12/5/2023 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση από τη «MIG A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (MIG) προς την «STRIX HOLDINGS L.P.» ετερόρρυθμη εταιρία, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Εταίρο της «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», εταιρία περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με έδρα στο Δουβλίνο, α) 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,3061% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, άμεσης κυριότητας της MIG, και β) του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της MIG «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0772% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

  Συνέπεια της εν λόγω μεταβίβασης, η «STRIX Holdings L.P.» κατέχει πλέον άμεσα 47.800.602 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,1497% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας και έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής της «MIG SHIPPING S.A.», 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0772% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

  Η «STRIX Holdings L.P .» ελέγχεται, μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», εταιρία με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM. Κατά συνέπεια η «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM, κατέχει έμμεσα συνολικά 196.873.112 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,2269% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

  2. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έλαβε η Εκδότρια για λογαριασμό του υπόχρεου νομικού προσώπου γνωστοποίησης «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD» από τη STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED, στις 12/5/2023 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση από τη MIG A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) προς την «STRIX HOLDINGS L.P.» ετερόρρυθμη εταιρία, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Εταίρο της «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», εταιρία περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με έδρα στο Δουβλίνο, α) 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,3061% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, άμεσης κυριότητας της MIG, και β) του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της MIG «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0772% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

  Συνέπεια της εν λόγω μεταβίβασης, η «STRIX Holdings L.P.» κατέχει πλέον άμεσα 47.800.602 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,1497% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας και έμμεσα μέσω της 100% θυγατρικής της «MIG SHIPPING S.A.» 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0772% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

  Η «STRIX Holdings L.P .» ελέγχεται, μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», εταιρία με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM. Κατά συνέπεια η «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM, κατέχει έμμεσα συνολικά 196.873.112 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,2269% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

  Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

  Διαβάστε επίσης:

  Μεταβολή ποσοστών στην Attica Group  ΣΧΟΛΙΑ