F

Business

Prodea ΑΕΕΑΠ: Πώς θα διαθέσει τα 300 εκατ. από το πράσινο ομόλογο – 14 με 16 Ιουλίου οι εγγραφές

Αρ. Καρυτινός στο mononews.gr: Τα ακίνητα που βλέπει η Prodea και τι ακολουθεί μετά το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prodea Investments, Αριστοτέλης Καρυτινός


Στη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ακίνητα ή και εταιρίες ακινήτων, ύψους περίπου 415 εκατ. ευρώ και στην αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων της, θα κατευθύνει η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) τα 300 εκατ. ευρώ που προσδοκά από την έκδοση «πράσινου» ομολόγου διάρκειας 7 ετών.

Η έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής των επενδυτών μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) ορίστηκε για τις 14 Ιουλίου και η λήξη για τις 16.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΕΕΑΠ, 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (δηλαδή  τουλάχιστον 90.000 Ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ έκαστη) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και έως και 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών (θεσμικών) Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών για το 30% των Ομολογιών για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών, θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Από τα έσοδα του ομολόγου 56 εκατ. θα δοθούν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως, για την ολική αποπληρωμή κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου που σχετίζεται με ακίνητο στην περιοχή της Παιανίας (γραφεία μισθωμένα στην Cosmote).

Το εναπομείναν ποσό, δηλαδή έως 236 εκατ., θα διατεθεί έως την 31.12.2024 για πράσινες επενδύσεις περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται αποκλειστικά με τις πράσινες επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα της Prodea περιλαμβάνει πιθανές επενδύσεις σε ακίνητα ή και εταιρίες ακινήτων ύψους περίπου 415 εκατ., εκ των οποίων το 18% (ή 76,8 εκατ.) αφορά σε ακίνητα που η εταιρεία έχει ήδη ποσοστό ιδιοκτησίας από 35% έως 100%, ενώ 25% (ή 102,6 εκατ.) αφορούν επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο απόκτησης βάσει σχετικών υπογεγραμμένων προσυμφώνων ή και δεσμευτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Επιπλέον, 30% (ή 125,8 εκατ.) αφορούν επενδύσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή της εταιρείας και για τις οποίες έχει συναφθεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ή και διενεργείται ενδελεχής έλεγχος (due diligence) ή συζητούνται τα συμβατικά κείμενα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Το υπόλοιπο μέρος (27% ή 111,1 εκατ.) αφορά σε περιπτώσεις για τις οποίες πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις.

Περίπου το 52% του συνολικού επενδυτικού προγράμματος αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια του Ομολογιακού ενώ 11% του επενδυτικού προγράμματος έχει ήδη καλυφθεί από την εταιρεία ως προκαταβολή ή συμμετοχή.

Για τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου μέρους η Prodea σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, τόσο τραπεζικό δανεισμό όσο και ίδια κεφάλαια.

Σύμφωνα με την επενδυτική της στρατηγική, η ΑΕΕΑΠ επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των θυγατρικών της ή των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει, κυρίως σε χώρους γραφείων, κέντρα αποθήκευσης και διανομής (logistics) στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και επιλεκτικά σε γειτονικές της Ελλάδας χώρες, καθώς και σε ξενοδοχεία σε Ελλάδα, Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ανάπτυξη σύγχρονων κτηρίων

Αναλυτικότερα, σχετικά με τους γραφειακούς χώρους η ΑΕΕΑΠ στοχεύει στην απόκτηση ή ανάπτυξη σύγχρονων κτηρίων που υιοθετούν τις αρχές της αειφορίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πρακτικές για τη διασφάλιση της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων και τα οποία αναμένεται να πιστοποιηθούν κατά LEED.

Ακίνητα με αντίστοιχες προδιαγραφές δεν υπάρχουν έτοιμα στην αγορά οπότε είτε αναπτύσσει η ίδια τα ακίνητα, είτε συνεργάζεται με εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων (developers) μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες ή με την σύναψη προσυμφώνων για την απόκτηση ακινήτων αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους.

Πού δραστηριοποιείται

Μεταξύ άλλων σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου, βιοκλιματικού, πενταώροφου κτηρίου γραφειακής χρήσης, το οποίο βρίσκεται στις οδούς Αιγιαλείας, Φραγκοκκλησιάς και Κοσμά Αιτωλού στο Μαρούσι Αττικής. Υλοποιείται μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας «Ανάπτυξη Φραγκοκκλησιά Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.

Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η ριζική ανακατασκευή και ενεργειακή μετατροπή του κτηρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Συγγρού 44, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.

Παράλληλα, η Εταιρεία μέσω της κοινοπραξίας «Panterra Α.Ε» (ποσοστά συμμετοχής: 49% Prodea και 51% «Stivaleous Holdings Limited» του ομίλου Dimand) συμμετέχει στην ανάπτυξη κτηρίου γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, εκτιμώμενης συνολικής επιφάνειας άνω των 24 χιλ. τ.μ. επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού και Λαγουμιτζή στην Αθήνα, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Μέσω της κοινοπραξίας «Piraeus Tower A.E.» (ποσοστά συμμετοχής: 30% Prodea και 70% «Cante Holdings Ltd», η οποία αποτελεί τον κοινό επενδυτικό φορέα του ομίλου Dimand με 65% και της EBRD με 35%) συμμετέχει στην ανακατασκευή του Πύργου Πειραιά με στόχο να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο γραφείων και καταστημάτων, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2023. Όλα τα παραπάνω ακίνητα θα πιστοποιηθούν κατά το πρότυπο LEED.

Ακόμη, εντός του 2021 η Prodea υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων (developer), για την από κοινού ανάπτυξη δύο ακινήτων γραφειακής χρήσης συνολικής επιφάνειας περίπου 35.900 τ.μ. τα οποία θα πιστοποιηθούν κατά LEED. Η ανάπτυξη των ακινήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω εταιρειών στις οποίες η ΑΕΕΑΠ θα συμμετέχει με ποσοστό 35% και κατά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης θα προβεί στην ολική εξαγορά.

Logistics

Αναφορικά με τα logistics, στόχος είναι να αποτελέσουν βασικό πυλώνα του Χαρτοφυλακίου της τα επόμενα χρόνια. Στρατηγική της είναι η απόκτηση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωσή τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών.

Μεταξύ άλλων τον Δεκέμβριο του 2020 η ΑΕΕΑΠ υπέγραψε προσύμφωνο για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας «Θέτις Κτηματική – Εμπορική ΑΕ», ιδιοκτήτριας οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθούν ακίνητα με χρήση κέντρων αποθήκευσης και διανομής.

Επιπρόσθετα, εντός του 2020, ολοκλήρωσε την απόκτηση ενός ακινήτου συνολικής επιφάνειας 12,4 χιλ. τ.μ. με δυνατότητα ανέγερσης νέου όμορου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 3,0 χιλ. τ.μ. στο Μαρκόπουλο Αττικής, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου μισθωμένο και χρησιμοποιείται ως κέντρο αποθήκευσης και διανομής.

Tον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς είχε προχωρήσει στην υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση του 100% των μεριδίων εταιρείας, ιδιοκτήτριας οικοπέδου, στο οποίο βρίσκονται δύο υπό ανέγερση κτήρια με χρήση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών.

Σχετικά με το ακίνητο στο Μαρκόπουλο Αττικής, τον Ιούνιου του 2021 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες ανέγερσης του όμορου κτηρίου.

Οικιστικά Ακίνητα

Στην κατηγορία των οικιστικών ακινήτων, η ΑΕΕΑΠ διερευνά επιλεκτικές επενδύσεις σε προάστια της Αττικής με μεγάλη ζήτηση για υψηλής ποιότητας κατοικίες, για την αξιολόγηση των οποίων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η γεωγραφική περιοχή, η εμπορευσιμότητα, και οι ελκυστικές αποδόσεις.

Σκοπός της  είναι να δημιουργήσει κατοικίες υψηλής ποιότητας και αρχιτεκτονικής αισθητικής και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος τις οποίες θα διαθέσει προς πώληση στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Ξενοδοχειακός Κλάδος

Αναφορικά με επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, αυτές θα πραγματοποιούνται, κατά κύριο λόγο, μέσω της «MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited» στην οποία η ΑΕΕΑΠ κατέχει ποσοστό 45%, η θυγατρική του κυπριακού ομίλου εταιρειών YODA Group, «Papabull Investments Limited», συμμετέχει επίσης με ποσοστό 45% και ο όμιλος εταιρειών Invel Real Estate, μέσω θυγατρικής της «Flowpulse Limited», με ποσοστό 10%.

Εκτός από την συμμετοχή μέσω της MHV, η ΑΕΕΑΠ κατέχει επτά ξενοδοχεία προς μίσθωση, συνολικής δυναμικότητας 750 δωματίων από τα οποία δύο είναι υπό ανακατασκευή.

Από το σύνολο, τα τέσσερα λειτουργούν ή αναμένεται να λειτουργήσουν από τους μισθωτές υπό τη σημαία διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων μέσω σύμβασης franchise.

Σημειώνεται ότι εάν ληφθούν υπόψη και τα ξενοδοχεία The Landmark Nicosia (CTDC) και Aphrodite Hills (ΑΗ), η δυναμικότητα ανέρχεται σε 1.611 δωμάτια.

Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και κύριοι ανάδοχοι η Optima Bank και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Διαβάστε ακόμη:

Θεαματικά κέρδη από τις ναυτιλιακές μετοχές στο β’ τρίμηνο του έτους – Οι ελληνικές εταιρείες που ξεχώρισαν

ΟΛΠ: Πυρετώδεις διαβουλεύσεις για το 16% – Βενιάμης: Η Cosco να μην καταστρέψει το ναυτιλιακό cluster του ΠειραιάΣΧΟΛΙΑ