Business

ΚΡΕΚΑ: Στα 11,9 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο

  • NewsRoom


Διεύρυνση ζημιών και μικρή μείωση κύκλου εργασιών κατέγραψε η ΚΡΕΚΑ το α΄ εξάμηνο του 2020, επηρεασμένη και αυτή από την εμφάνιση του κορονοϊού.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,9 εκατ. ευρώ από 12,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας μικρή πτώση (5,5%), ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε περαιτέρω μείωση κλείνοντας στο 4,1% έναντι 5,7% πέρσι. Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν ελαφρά, σε σχέση με πέρσι. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ως ποσοστό του κύκλου εργασιών έκλεισαν στο 9,5% έναντι 8,9% πέρσι.

Το ίδιο διάστημα, τα αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,12 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,34 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2019.

O δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πελατών διαμορφώθηκε στις 82 ημέρες από 95 ημέρες το περσινό εξάμηνο.

Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης

Στις 6/3/2020 η εταιρία προχώρησε στην πώληση του σφαγείου Ιωαννίνων έναντι ποσού 1,1 εκατ. ευρώ. Το ποσό μείωσε οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο και τις τράπεζες.

Η εμφάνιση του κορονοϊού επηρέασε τη λειτουργία της αγοράς και δημιούργησε ένα κλίμα αβεβαιόητας. Η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας από τη διοίκηση βοήθησε ώστε η εταιρία να συνεχίσει τη λειτουργία της απρόσκοπτα όλο το πρώτο εξάμηνο.

Προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2020

Η εταιρία αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από την εξέλιξη της πανδημίας, καθώς η περιορισμένη τουριστική κίνηση είχε ως αποτέλεσμα και τον περιορισμό της κατανάλωσης κρέατος. Οι πωλήσεις της εταιρίας σε τουριστικούς προορισμούς μειώθηκαν σημαντικά τους καλοκαιρινούς μήνες και η μείωση αυτή δεν αναμένεται να ισοσκελιστεί τους επόμενους μήνες.

Σημειώνεται, ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι σε εξέλιξη, οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στα έως τώρα δεδομένα και πληροφόρηση και ο βαθμός αβεβαιότητας τους είναι υψηλός.

Η εταιρία έχει καταθέσει πρόταση στην DoValue για τη ρύθμιση των τραπεζικών της οφειλών, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την διαχειρίστρια τράπεζα.

Κίνδυνοι για το β’ εξάμηνο 2020

-Κίνδυνος από επιτόκια: Ο δανεισμός της Εταιρείας είναι στο σύνολό του κυμαινόμενου επιτοκίου με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος ταμειακών ροών επιτοκίου. Στα βραχυπρόθεσμα δάνεια το επιτόκιο βασίζεται στο euribor ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού βασίζεται στο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου το οποίο είναι επίσης μεταβλητό. Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παραγώγων για την αντιστάθμιση του πιθανού κινδύνου αύξησης επιτοκίων.

-Συναλλαγματικός κίνδυνος: Στο σύνολό τους οι συναλλαγές της Εταιρείας είναι σε ευρώ, οπότε δεν υφίσταται άμεσος συναλλαγματικός κίνδυνος.

-Πιστωτικός κίνδυνος: Στο τέλος της χρήσης ένας πελάτης της Εταιρείας – εκτός των συνδεδεμένων μερών – αποτελούσε το 4,5% περίπου του υπολοίπου των πελατών. Πέραν του ανωτέρω η υπόλοιπη πελατειακή βάση της Εταιρείας είναι αρκετά ευρεία ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την Εταιρεία. H Εταιρεία δεν έχει ασφάλεια πιστώσεων εκτός από ορισμένες περιπτώσεις.

-Κίνδυνος ρευστότητας: Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και τραπεζικών πιστώσεων. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών δανείων της Εταιρείας έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις εμπλεκόμενες τράπεζες για τη ρύθμιση των σχετικών ποσών όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση 8.10 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

-Λοιποί κίνδυνοι: Το ξέσπασμα του COVID-19, ο οποίος τον Μάρτιο του 2020 κηρύχθηκε ως πανδημία, έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. Η εταιρία από την πρώτη στιγμή έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων της και τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Συγκεκριμένα:

-Εφαρμόστηκαν άμεσα όλες οι οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς

-Λήφθηκαν όλα τα μέτρα προφύλαξης και κανόνων υγιεινής εντός των χώρων εργασίας

-Καθόλη την διάρκεια γίνονται διαρκείς ενημερώσεις του προσωπικού

-Περιορίστηκαν σημαντικά όλα τα επαγγελματικά ταξίδια

-Δόθηκαν οδηγίες για παραμονή στο σπίτι σε όσους τυχόν εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα.

Υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας ως προς το δεύτερο κύμα της πανδημίας και κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τα έσοδα της Εταιρίας.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ