Ενέργεια

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του κανονισμού για την αγορά παραγώγων


Ειδικότερα, το ΕΧΕ έχει καταρτίσει σχέδιο Κανονισμού της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγορά Παραγώγων), το οποίο και θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση με τα δυνητικά Μέλη της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ως προς τις προβλέψεις του, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου.

Ακολουθεί αυτούσια η σχετική ανακοίνωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας 

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΧΕ)

 ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (19/07/2019 – 10/09/2019)

 ΣΧΕΔΙΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  (ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)

Βάσει των προβλέψεων του άρθρου 15 παρ. 1 και 2 του ν.4425/2016, η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. δύναται να ενεργεί ως διαχειριστής αγοράς και να διαχειρίζεται Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ν. 4514/2018, στον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 ως και στις εξουσιοδοτικές αυτών πράξεις που εκδίδονται για την εφαρμογή τους.

Το ΕΧΕ έχει καταρτίσει σχέδιο Κανονισμού της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων), το οποίο και θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση με τα δυνητικά Μέλη της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ως προς τις προβλέψεις του.

Στο πλαίσιο της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης, το ΕΧΕ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα σχόλια που θα υποβληθούν ώστε να οριστικοποιηθεί το κείμενο του Κανονισμού, πριν την υποβολή του στις αρμόδιες αρχές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους επί του κειμένου του Κανονισμού, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας στο θέμα της επιστολής τους τη φράση: «Διαβούλευση για το σχέδιο Κανονισμού Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων)».

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: 10/09/2019