Τράπεζες

Επιβεβαίωση mononews: Ανακοινώθηκε η συμφωνία Πειραιώς – Intrum. Όλες οι λεπτομέρειες

 • NewsRoom
Χρήστος Μεγάλου. CEO Τράπεζα Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου. CEO Τράπεζα Πειραιώς


Τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και ακίνητης περιουσίας ανακοίνωσε πριν από λίγο η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -27,73% 1,59.

Όπως ανακοινώθηκε, Πειραιώς και Intrum ιδρύουν την κορυφαία εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού στην Ελλάδα, αποτιμώμενη στα 410 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ανακοινώνει ότι προχώρησε σε  σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («ΜΕΑ») και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς / Real Estate Owned Assets (“REOs”), μέσω της ίδρυσης της κορυφαίας ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για την ελληνική αγορά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Συναλλαγής είναι:

 • Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς,
 • Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27 δισ. ευρώ υφιστάμενων ΜΕΑ της Τράπεζας, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 έτη και θα περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
 • Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο REOs της Τράπεζας αξίας 1 δισ. ευρώ, ενώ θα διαχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές,
 • O Γεώργιος Γεωργακόπουλος θα αναλάβει τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου των νέων εταιρειών διαχείρισης.

Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε 410 εκατ. ευρώ.

To αντάλλαγμα για την απόκτηση του 80% της πλατφόρμας από την Intrum διαμορφώθηκε στα 328 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum στοχεύουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή την 1η Οκτωβρίου 2019.

Η στρατηγική συνεργασία προσφέρει σημαντική ώθηση στο σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς.

Τα βασικά οφέλη για την Τράπεζα είναι:

 • Αναβάθμιση των προοπτικών ανάκτησης των ΜΕΑ της Πειραιώς, διευκολύνοντας την επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Τράπεζα για μείωση των ΜΕΑ,
 • Μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπειρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
 • Δημιουργία της κορυφαίας, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ,
 • H Συναλλαγή έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας,
 • Συμμετοχή στην αύξηση της εταιρικής αξίας της νέας εταιρείας διαχείρισης,
 • Το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου παραμένουν στον ισολογισμό της Τράπεζας,
 • Η διοικητική ομάδα της Τράπεζας θα έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, συνεισφέροντας βελτιωμένα αποτελέσματα στον Όμιλο.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και απαιτεί τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η συναίνεση του ΤΧΣ προϋποθέτει την επισκόπηση της Συναλλαγής, σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού νόμου του ΤΧΣ και των όρων της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας / Relationship Framework Agreement (RFA) που υφίσταται μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του ΤΧΣ.

“Η Στρατηγική συνεργασία με την Intrum αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στη στρατηγική της για τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού. Βρήκαμε στην Intrum τον κατάλληλο μακροχρόνιο εταίρο για τη σύναψη της κοινοπραξίας αυτής. Η κοινοπραξία με την Intrum θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας. Η νέα Τράπεζα Πειραιώς που θα προκύψει μετά τη Συναλλαγή, θα είναι ένας ευέλικτος και προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα οργανισμός. Θα εστιάζει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας, των μετόχων μας και όλων των εταίρων μας”, ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Οι UBS Europe S.E. και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς για τη Συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP είναι ο διεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η Καρατζάς και Συνεργάτες ο νομικός σύμβουλος της Πειραιώς στην Ελλάδα. Η Octane λειτουργεί ως σύμβουλος αδειοδότησης για τη νέα εταιρεία διαχείρισης.

Επιβεβαίωση του mononews

Όπως είχε γράψει νωρίτερα το mononews.gr και η Ευγενία Τζώρτζη, έναντι της ανάθεσης της διαχείρισης, η τράπεζα θα πληρωθεί εμπροσθοβαρώς ένα ποσό (upfront fee) που υπολογίζεται στα 300 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά η Intrum θα προεξοφλήσει στην Πειραιώς ένα μέρος από τις ανακτήσεις που προσδοκά να έχει από τη διαχείριση αυτών των δανείων.

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί από την τράπεζα για να καλύψει τμήμα της υποχρέωσης που έχει έναντι του SSM για την κεφαλαιακή της ενίσχυση. Η υποχρέωση αφορά την έκδοση ομολογιακού δανείου της κατηγορίας Tier ΙΙ ύψους 500 εκατ. ευρώ και ο σχεδιασμός για προσφυγή της τράπεζας στις αγορές διευκολύνεται μέσω και της συμφωνίας.

Η απόσπαση της μονάδας RBU από την τράπεζα και του προσωπικού που τη στελεχώνει θα μειώσει σημαντικά το κόστος προσωπικού για την Τράπεζα Πειραιώς.

Ένας πρόχειρος υπολογισμός ανεβάζει το κόστος που θα εξοικονομήσει η τράπεζα έως και τα 50 εκατ. ευρώ ετησίως με την προϋπόθεση ότι στη νέα εταιρεία θα μεταφερθούν περί τα 1.000 άτομα περίπου.

Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων για τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της μετάβασης και, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς το παρόν, η μεταφορά των υπαλλήλων θα γίνει σε εθελοντική βάση και έχοντας διασφαλίσει τα δικαιώματα που φέρουν σήμερα οι τραπεζοϋπάλληλοι μέσω της κλαδικής σύμβασης.

Η ανάθεση του χαρτοφυλακίου σε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές στην Ευρώπη αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσματικότερη ανάκτηση σημαντικού μέρους αυτών των απαιτήσεων.

Η Intrum, με έδρα τη Στοκχόλμη, ιδρύθηκε το 1923 ως οικογενειακή επιχείρηση και σήμερα είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq και έχει κεφαλαιοποίηση ύψους 3 δισ. ευρώ. Είναι εξειδικευμένος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων με παρουσία σε 24 ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερους από 9.000 εργαζομένους, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει πάνω από 80.000 πελάτες και ένα δίκτυο συνεργατών που επεκτείνεται σε 160 χώρες.

Απαλλαγμένη από τα κόκκινα δάνεια η τράπεζα Πειραιώς θα επικεντρωθεί στη βασική τραπεζική της δραστηριότητα, δηλαδή τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Η συμμετοχή της άλλωστε στην κοινή εταιρεία – πέραν του τιμήματος που θα εισπράξει άμεσα – θα της εξασφαλίσει μελλοντικά έσοδα από τις ανακτήσεις του προβληματικού χαρτοφυλακίου, που θα εξυγιαίνεται σταδιακά μέσω της Intrum.


ΣΧΟΛΙΑ