Business

ΔΕΗ: Σε αναπτυξιακή τροχιά από το 2020 με υπογραφή Χατζηδάκη

  • Μαρίνα Πρωτονοταρίου
Χατζηδάκης

Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος


Η «άρση της αβεβαιότητας» για τη ΔΕΗ, όπως πιστοποιήθηκε από την οικονομική έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών της ΕΥ στα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου της εταιρείας, αποτελεί την πρώτη μεγάλη επιτυχία όχι μόνο του υπουργού Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη, αλλά και της κυβέρνησης, καθώς αποφεύχθηκε ένα εντελώς αχρείαστο οικονομικό τσουνάμι, το οποίο θα ενεργοποιούνταν, αν συνεχιζόταν η κακή πορεία της εταιρείας.

Όμως, η έκθεση της ΕΥ βγάζει κάθε αστερίσκο που είχε βάλει για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και αίρει τις αμφιβολίες για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις επιλογές του υπουργού και της νέας διοίκησης.

Το γεγονός ότι ο υπουργός Ενέργειας και η ομάδα του κατάφερε να ανακόψει αυτή την πορεία και να δημιουργήσει νέα προοπτική στον ενεργειακό πυλώνα της χώρας, οφείλεται στο ότι πέτυχε  να αντικαταστήσει τη μονοδιάστατη λογική της προηγούμενης κυβέρνησης που ήταν σε άρνηση των υπαρκτών προβλημάτων της ΔΕΗ διογκώνοντάς τα, με μια εντελώς νέα προσέγγιση που εκσυγχρονίζει τη ΔΕΗ και την ενεργειακή αγορά. Στόχος να δοθούν γενναίες απαντήσεις σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα, ώστε να διαμορφωθεί μια σύγχρονη, ανταγωνιστική και απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, στην οποία η ΔΕΗ θα δραστηριοποιείται επί ίσοις όροις.

Ταυτόχρονα, μετά την υλοποίηση των πρώτων μέτρων ενίσχυσης της κερδοφορίας και της ρευστότητας, προχωρά και ο σχεδιασμός διαρθρωτικών δράσεων μετασχηματισμού της εταιρείας έτσι ώστε η ΔΕΗ σταδιακά να επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά εντός της επόμενης τριετίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει η κατάρτιση νέου Business Plan το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και στο οποίο θα ενσωματώνονται οι παρακάτω στρατηγικές προτεραιότητες:

  • Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και απογαλακτισμός της ΔΕΗ από τον στενό εναγκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει επί ίσοις όροις με τον ανταγωνισμό.
  • Επιτάχυνση της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων και προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ προκειμένου ο Όμιλος να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια.
  • Εκσυγχρονισμός Εμπορίας με νέα εμπορική πολιτική και προϊόντα, όχι μόνο οριζόντια αλλά στοχευμένα.
    Ψηφιακός μετασχηματισμός όλου του Ομίλου στην παραγωγή, τα δίκτυα, την εμπορία».

 

Τι λέει η έκθεση της Ernst&Young  

Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει: Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. της 30 Ιουνίου 2019 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»).

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας».

Η επισκόπηση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης.

Συμπέρασμα

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Επισκόπηση και όχι έλεγχο

Η Ernst&Young διευκρινίζει ότι έχει κάνει επισκόπηση και όχι έλεγχο και συνεπώς είναι περιορισμένη η δυνατότητά της να εντοπίσει σημαντικά θέματα που πιθανόν θα εντοπιζόταν σε έναν έλεγχο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου».


ΣΧΟΛΙΑ