Business

ΔΕΗ: Μεγάλο ενδιαφέρον για το ομόλογο- Κρατά οπτική ίνα και τηλεπικοινωνίες

ΔΕΔΔΗΕ: Μεγάλες προσδοκίες για το τίμημα φέρνουν οι δεσμευτικές των 4 funds

Γιώργος Στάσσης. Επικεφαλής ΔΕΗ


Με ισχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον άνοιξε χθες το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της ΔΕΗ, με την αρχική τιμολόγηση από τις πρώτες επαφές να διαμορφώνεται στο 3,75%.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει την Τετάρτη,  χωρίς να αποκλείεται αν το ισχυρό ενδιαφέρον συνεχιστεί να κλείσει και σήμερα Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η  ΔΕΗ  προχωρά σε έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2028 (οι “Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας” ή οι “Ομολογίες”),

Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΕΗ: Σχέδια επέκταση δικτύου οπτικών ινών και τηλεπικοινωνιών

Στη ΔΕΗ θα παραμείνει η οπτική ίνα, μετά την απόσχιση  του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής και την εισφορά του στο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 129 του νέου νομοσχεδίου για τα απόβλητα που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Ειδικότερα, στη ΔΕΗ παραμένει, το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού, το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Μάλιστα όπως αναφέρει η διάταξη “Για τον σκοπό αυτόν, με τον παρόντα νόμο, χορηγείται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., και σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Ε.Δ.Δ.Η.Ε”.

Τα σχέδια της ΔΕΗ για ανάπτυξη στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών συνδέονται με την επένδυση στην ανάπτυξη της οπτικής ίνας, που θα ανήκει στη ΔΕΗ και θα βρίσκεται πάνω στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.  Ειδικότερα η ΔΕΗ θα τοποθετήσει τις οπτικές ίνες στο δίκτυο που σύντομα θα ανήκει στο ΔΕΔΔΗΕ και θα λειτουργήσει ως διαχειριστής υποδομών, τις οποίες θα εκμισθώνει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους βάσει ενός τιμολογίου χονδρικής.

Στόχος είναι η τοποθέτηση οπτικών ινών που θα προσφέρουν ταχύτητες σύνδεσης στο Ιντερνετ της τάξεως των 1.000 Mbps και πάνω. Για το νέο αυτό αναπτυξιακό εγχείρημα η ΔΕΗ αναμένεται να διαθέσει 700-800 εκατ. σε βάθος 5ετίας,   businessplan που αφού ολοκληρωθεί θα χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες.

Τι προβλέπει η σχετική διάταξη 129 για την απόσχιση του δικτύου της ΔΕΗ 

Εταιρικός μετασχηματισμός Δ.Ε.Η. Α.Ε. – Προσθήκη άρθρου 123Α και τροποποίηση των άρθρων 122 και 124 του ν. 4001/2011

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 4001/2011 (A’ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ανήκει αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή, σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Εξαιρούνται το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων και στοιχείων, καθώς και το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού, το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και οι υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από το ν. 4463/2017 (Α’ 42), όπου η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Δικτύου και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και διέλευσης στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε τρίτους, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ως άνω νόμο. Για τον σκοπό αυτόν, με τον παρόντα νόμο, χορηγείται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., και σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Ε.Δ.Δ.Η.Ε..»

 1. Προστίθεται άρθρο 123Α στον ν. 4001/2011 ως εξής:

«1. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δύναται να προβεί σε απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής «Κλάδος Δικτύου Διανομής») με εισφορά του στη θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία “Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.” (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.). Στο πλαίσιο της απόσχισης, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., την επωφελούμενη εταιρεία.

 1. Ως Κλάδος Δικτύου Διανομής νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων της αυτόνομης εκμετάλλευσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) της ΔΕΗ Α.Ε. στις οποίες περιλαμβάνονται η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού του Κλάδου Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, των συναφών υποχρεώσεων και λοιπών στοιχείων παθητικού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση του Κλάδου Δικτύου Διανομής, με εξαίρεση το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης, περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων και στοιχείων. Δεν ανήκει στον Κλάδο Δικτύου Διανομής το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών, τα σχετικά με αυτό στοιχεία ενεργητικού και τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Δικτύου και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και διέλευσης υπέρ τρίτων, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ν. 4463/2017 (Α’ 40).
 2. Η απόσχιση του ως άνω Κλάδου Δικτύου Διανομής δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, των άρθρων 4, 54, 58 έως 73 και 83 έως 87 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), καθώς και του ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217).
 3. Η απόσχιση του Κλάδου Δικτύου Διανομής που εισφέρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύναται να πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στο ν.δ. 1297/1972, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

(α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στον λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», μπορεί να μεταφέρονται στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στον βαθμό που συνδέονται με τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού.

(β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και δηλώσεις επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μετεγγραμμένου τίτλου και κινητών, όπως ηλεκτρομηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού.

(γ) Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη, για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πράξεων αυτής. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία.

(δ) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) της σύμβασης διάσπασης και ανεξάρτητα από τον χρόνο μεταγραφής. Η μεταβίβαση αυτή λαμβάνει χώρα με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019. Από την ημερομηνία της καταχώρισης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, μελέτες, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, δεν απαιτείται βεβαίωση υπαγωγής στον ν. 4495/2017 και, ιδίως, η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου. Για τις ανάγκες σύνταξης της σύμβασης διάσπασης, ή συμπληρωματικών και διορθωτικών πράξεων αυτής δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα και λοιπά πάγια του Κλάδου Δικτύου Διανομής περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο της σύμβασης διάσπασης δεν απαιτείται να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των ακινήτων, αλλά αρκεί να περιλαμβάνει αναφορά στο σχετικό ΚΑΕΚ ή στα αναγκαία για την ταυτοποίηση των ακινήτων στοιχεία.

(ε) Μεταγραφές, καθώς και λοιπές καταχωρίσεις της σύμβασης διάσπασης, όπως έχει ή τροποποιείται, στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, ιδίως, δε, των άρθρων 3 και 13 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), της παρ. 6 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) και δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύμβασης διάσπασης, χωρίς, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης: α) την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων και β) ειδικά για τους υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας οποιασδήποτε τάσης και ισχύος, την υποβολή αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, ούτε ως συνοδευτικών εγγράφων της σχετικής περίληψης ή πιστοποιητικών κτηματογράφησης, που συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία της σύμβασης διάσπασης, συμπεριλαμβανομένων των εκδιδόμενων, κατά την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275). Η μη μεταγραφή ή καταχώριση της σύμβασης διάσπασης μέχρι και τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν εμποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και μόνον, αδειών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογική εγγραφή, άδεια δόμησης.

(στ) Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ` εφαρμογή άλλων νόμων πριν την απόσχιση κλάδου, όπως του ν. 2941/2001 (Α’ 201) και του ν. 3229/2004 (Α’ 38), παραμένουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε..

(ζ) Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν στα εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις επί των ακινήτων και των παγίων στοιχείων του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019.

(η) Διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες, οι οποίες προκηρύχθηκαν από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. πριν από την απόσχιση κλάδου και αφορούν σε δραστηριότητές του, μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης συνεχίζονται από την επωφελούμενη εταιρεία, ως καθολικό διάδοχο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

(θ) Εφόσον ολοκληρωθεί η απόσχιση του Κλάδου Δικτύου Διανομής και η εισφορά του στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. με την καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. της σύμβασης διάσπασης, παύει η υποχρέωση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. να καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγμα στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4001/2011, με την επιφύλαξη: α) των ποσών που αφορούν σε υποανάκτηση εσόδων του κυρίου του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής και β) των ποσών που αφορούν στο Απαιτούμενο Έσοδο για το δίκτυο Υψηλής Τάσης Κρήτης.

(ι) Οποιοδήποτε ελάττωμα στη διαδικασία απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής δύναται να θεμελιώσει αξίωση αποζημίωσης των θιγομένων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, μη θιγομένου του κύρους της απόσχισης.

(ια) Δεν απαιτείται η διενέργεια απογραφής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που θα αποτιμηθούν στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής.

 1. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. που αφορά στον Κλάδο Δικτύου Διανομής και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται, συνεπεία της απόσχισης, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. προς όφελος ή βάρος αυτής.
 2. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., σχετικά με τον εισφερόμενο Κλάδο Δικτύου Διανομής, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., περιλαμβανομένης ενδεικτικά της άδειας αποκλειστικότητας κυριότητας του Δικτύου σε σχέση με τον Κλάδο Δικτύου Διανομής, όπως ορίζεται στην παρ. 2. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, η ΡΑΕ αμελλητί μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης τροποποιεί την υφιστάμενη άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ώστε να αποτυπώνεται ότι κατέχουν: α) η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε σχέση με τον Κλάδο Δικτύου Διανομής, όπως ορίζεται στην παρ. 2 και β) η Δ.Ε.Η. Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε σχέση με τα εξαιρούμενα στοιχεία του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2.
 3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. αυξάνεται λόγω της απορρόφησης, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό της εύλογης αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., το οποίο ισούται με την καθαρή θέση αυτού, όπως προκύπτει από το άρθρο 8 του ν.δ. 1297/1972, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), δηλαδή την αποτίμηση μείον αφορολόγητα αποθεματικά που πρόκειται να μεταφερθούν με τον κλάδο. Διαφορά μεταξύ της αύξησης και της εύλογης αξίας άγεται στον λογαριασμό υπέρ το άρτιο. Στο πλαίσιο των απαλλαγών που προβλέπει το ν.δ. 1297/1972, η πιο πάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από το ανταποδοτικό τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), καθώς και τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου του ν. 1676/1986 (Α’ 204) και από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του Κλάδου Δικτύου Διανομής, εκδίδονται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. νέες μετοχές που παραδίδονται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της επωφελούμενης εταιρείας.
 4. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 1468/1950 (Α` 169), η παρ. 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 37 του β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (Α` 35), τα άρθρα 12, 13 και 14 του α.ν. 1672/1951 (Α` 36), ο ν. 4483/1965 (Α` 118), καθώς και τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, διέλευσης γραμμών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθμών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..
 5. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για δάνεια που μεταφέρονται στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ισχύουν υπέρ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..
 6. Στην περίπτωση απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 8, όπου γίνεται αναφορά στον ν. 4001/2011 στον κύριο του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με εξαίρεση το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης, περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων και στοιχείων, καθώς και του υφιστάμενου δικτύου οπτικών ινών και των σχετικών στοιχείων ενεργητικού, του δικαιώματος εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τον ν. 4463/2017 (Α΄ 42) για τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, θεωρείται στο εξής η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
 7. Σε περίπτωση πώλησης από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. μετοχών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).»
 8. Η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που φέρουν την ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για την καθημερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών διοικητικών οργάνων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης αποδοχές και παροχές, δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή οποιουδήποτε μέρους της, πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.».

Διαβάστε επίσης

Ομόλογο ΔΕΗ: Με ενδεικτικό επιτόκιο 3,75% άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ