Business

«Μπλόκο» στην παραχώρηση του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ: Ποιος ζητά 670 εκατ. ευρώ

ADMHE ΑΔΜΗΕ ΔΕΗ Παναγιωτάκης

Εμμ. Παναγιωτάκης – Πρόεδρος ΔΕΗ


Τη διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τη ΔΕΗ προς τον ΛΑΓΗΕ, ύψους 670 εκατ. ευρώ, με ταυτόχρονη άσκηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της παραχώρησης περιουσιακών της στοιχείων προς τις τράπεζες, ζητά με επιστολή του προς τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ο Σύνδεσμος Παραγωγής Ενέργειας από Φωτοβολταικά (ΣΠΕΦ).

Ο ΣΠΕΦ ζητά την άμεση κινητοποίηση του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), τον οποίο καλεί να προχωρήσει σε αγωγή κατά των ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τη διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που προέρχονται από πόρους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, ζητά από τον ΛΑΓΗΕ να προβεί σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΔΕΗ ώστε να αποτρέψει κάθε πρόσθετη εκχώρηση περιουσιακού στοιχεία της επιχείρησης προς τις τράπεζες, αλλά και να διεκδικήσει πρόσθετες εξασφαλίσεις.

Μάλιστα, ο ΣΠΕΦ προειδοποιεί τη διοίκηση του ΛΑΓΗΕ ότι σε περίπτωση που παραμείνει απαθής, η στάση της εν τοις πράγμασι θα συνιστά απιστία προς τα συμφέροντα και την υπόσταση του Λειτουργού αλλά και των χιλιάδων συμβεβλημένων μαζί του ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, στους οποίους σήμερα ληξιπρόθεσμα οφείλει 839,5 εκατ. ευρώ.

Η επιστολή του ΣΠΕΦ:

«Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Σε συνέχεια της συνάντησης μας από 19/1/17 για το φλέγον θέμα των ληξιπροθέσμων οφειλών σας προς τους παραγωγούς ΑΠΕ αλλά και τα συνεχώς διογκούμενα επίσης ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα για πόρους ΑΠΕ που έχετε λαμβάνειν από την ΔΕΗ ΑΕ κυρίως μέσω του ΑΔΜΗΕ ΑΕ, παρακάτω επιγραμματικά ανακεφαλαιώνουμε τις αιτιάσεις μας ένεκα και των αλλαγών που προωθούνται στα πλαίσια της απώλειας του 51% του ΑΔΜΗΕ αλλά και της πρόσφατης παρέμβασης των τραπεζών.

1. Στις 19/1/17 ο ΛΑΓΗΕ ΑΕ οφείλει ληξιπροθέσμως στους ηλεκτροπαραγωγούς από ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου συστήματος την εξόφληση των μηνών παραγωγής Ιουνίου έως και Νοεμβρίου 2016, όπου σύμφωνα με το δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) που εσείς εκδίδετε ανέρχονται σε αξία 742,9 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικά 839,5 εκατ. ευρώ, οπότε και επιβαρύνει τις ΑΠΕ με μέση ταμιακή υπερημερία 170 ημερών. Το επίπεδο μάλιστα ταμιακής υπερημερίας αυτό το βιώνουν οι ΑΠΕ από τον ΛΑΓΗΕ από τον Αύγουστο του 2016 και μετά. Εσάς αντίστοιχα σας οφείλονται ληξιπρόθεσμα 550 εκατ. ευρώ από ΔΕΗ μέσω ΑΔΜΗΕ και επιπλέον 120 εκατ. ευρώ από ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ποσά αυτά αφορούν όλα αποκλειστικά πόρους που κατευθύνονται στον ΕΛΑΠΕ για την αποπληρωμή των ανανεώσιμων ηλεκτροπαραγωγών του διασυνδεδεμένου συστήματος, του οποίου και είστε ο αποκλειστικός Λειτουργός αγοράς.

2. Το συσσωρευμένο λογιστικό έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ μειώνεται ραγδαία από τα 283,2 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2016 ευθυνόμενο για λογιστική υπερημερία ωστόσο μόλις 69 ημερών, στα 238,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016 ευθυνόμενο για λογιστική υπερημερία 59 ημερών, στα 179,6 εκατ. τον Ιανουάριο 2017 αντιστοιχώντας σε λογιστική υπερημερία 44 ημερών, στα 125,5 εκατ. τον Φεβρουάριο αντιστοιχώντας σε λογιστική υπερημερία 31 ημερών και στα 93,3 εκατ. τον Μάρτιο αντιστοιχώντας σε λογιστική υπερημερία 23 ημερών. Υφίσταται λοιπόν αφενός χάσμα άνω των 100 ημερών μεταξύ της ταμιακής και της λογιστικής κάθε φορά υπερημερίας στις ΑΠΕ το τελευταίο εξάμηνο, ενώ αν υποθέσουμε πως το χάσμα αυτό έστω παραμένει σταθερό, ένεκα της μείωσης του λογιστικού ελλείμματος το α΄ τρίμηνο του 2017 η ταμιακή υπερημερία πληρωμών του ΛΑΓΗΕ οφείλει οσονούπω να μειωθεί τουλάχιστον κατά 50 ημέρες συγκριτικά με αυτήν των 170 ημερών που βιώνουμε από τον περασμένο Οκτώβριο.

3. Τις τελευταίες ημέρες προωθείται η εισφορά του 51% του ΑΔΜΗΕ ΑΕ εκτιμώμενης αξίας 491,8 εκατ. ευρώ, που σήμερα ανήκει στην ΔΕΗ, σε νέα εταιρεία συμμετοχών υπό τον διακριτικό τίτλο Ενεργειακή Συμμετοχών AE, της οποίας όμως μέτοχος δεν είναι η ΔΕΗ, ενώ ταυτόχρονα η εισφορά αυτή συντελείται χωρίς κανένα οικονομικό αντάλλαγμα για την ΔΕΗ ούτε και καμία μέριμνα για την περαιτέρω οικονομική της ευστάθεια, μετά δηλαδή την απώλεια του περιουσιακού της αυτού στοιχείου των 491,8 εκατ. ευρώ αλλά και των χρηματοροών (ο ΑΔΜΗΕ το 2016 είχε κύκλο εργασιών 211,9 εκατ. ευρώ) και μερισμάτων μετά από φόρους ύψους για το 2016 50,6 εκατ. ευρώ που καρπωνόταν και εξασφάλιζε από αυτό.

4. Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 149, του ν. 4389/2016 προβλέπεται πως: «…Οποιαδήποτε ενέργεια ή δικαιοπραξία επιχειρείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου από τη ΔΕΗ ΑΕ ή από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένης της επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ή συνέπειας άμεσα συνδεδεμένης με την επιχειρούμενη ενέργεια ή δικαιοπραξία, δεν δύναται αφ’ εαυτής να συνιστά γεγονός καταγγελίας ή αφερεγγυότητας ή αιτία παροχής ή ρευστοποίησης εξασφάλισης, ούτε παρέχει σε αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα για άσκηση δικαιώματος καταγγελίας, αλυσιδωτής καταγγελίας (cross-default), υπαναχώρησης, επίσχεσης, τροποποίησης, συμψηφισμού ή εκκαθαριστικού συμψηφισμού, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση έχει συναφθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ ή την ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τρίτους, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι ουσιαστικές υποχρεώσεις δυνάμει της σύμβασης, μεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις πληρωμής και παράδοσης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για συμβάσεις που έχει συνάψει θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ με τρίτους…»

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει καταρχήν ευθαρσώς πως ο ΛΑΓΗΕ ΑΕ εξαιτίας των ληξιπροθέσμων 550 εκατ. ευρώ που σήμερα του οφείλονται από την ΔΕΗ ΑΕ μέσω του ΑΔΜΗΕ ΑΕ, δεν εμπίπτει στα πρόσωπα εκείνα που δεν δύνανται εκ του νόμου αυτού να ασκήσουν δικαστικά αλλά και αναγκαστικά μέτρα επίσπευσης της είσπραξης των οφειλομένων τους αλλά και της σε κάθε περίπτωση προσήκουσας εξασφάλισης τους.

5. Τις τελευταίες ημέρες αναπτύσσεται «δράση» από πλευράς των πιστωτριών προς την ΔΕΗ ΑΕ τραπεζών, προς εξασφάλιση πρόσθετων εγγυήσεων στα υφιστάμενα δάνεια που της έχουν χορηγήσει, εξαιτίας ακριβώς της απομείωσης της περιουσίας της δια της απώλειας χωρίς αντάλλαγμα του 51% του ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Οι τράπεζες αυτές την 31/12/16 διατηρούσαν συνολικό υπόλοιπο Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου με την ΔΕΗ ΑΕ ύψους 1,47 δις ευρώ και λήξεως τον Απρίλιο του 2019 για το οποίο και ζητούν τις πρόσθετες εγγυήσεις. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ ΑΕ, η τελευταία προτίθεται να ανταποκριθεί στο έγγραφο (έχει δημοσιοποιηθεί η σχετική επιστολή) αίτημα των τραπεζών με παροχή πρόσθετων εγγυήσεων ύψους 300 εκατ. ευρώ προς αυτές από την Ενεργειακή Συμμετοχών ΑΕ (κατά ~30%) αλλά και την ΔΕΗ ΑΕ (κατά ~70%) μέσω εκχώρησης απαιτήσεων καλών και μεγάλων πελατών της. Είναι πολύ πιθανόν μάλιστα οι ανωτέρω αναλογίες να αποβούν ακόμη περισσότερο επιβαρυντικές προς την ΔΕΗ ΑΕ, δηλαδή αυτή να κληθεί να καλύψει μεγαλύτερο τμήμα των εγγυήσεων αυτών. Τέλος εδώ πρέπει να προστεθούν και τα 200 εκατ. ευρώ επιπλέον εγγυήσεις που επίσης οι τράπεζες ζητούν από την ΔΕΗ ΑΕ για την σύναψη νέου ισόποσου δανείου μεσο-βραχυπρόθεσμης διάρκειας προς ανακύκλωση όμως ομολόγου της που λήγει τον Μάιο 2017 και όχι για την πιστωτική της επέκταση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με δεδομένο ότι οι τράπεζες, ενώ δεν αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα στον υφιστάμενο δανεισμό τους προς την ΔΕΗ ΑΕ, παρ’ όλα αυτά προβαίνουν σε απαιτήσεις πρόσθετων εγγυήσεων προς θωράκιση των υπολοίπων τους ένεκα της απώλειας του 51% του ΑΔΜΗΕ ΑΕ από την ΔΕΗ ΑΕ χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, η στάση του ΛΑΓΗΕ ΑΕ που αντιθέτως του οφείλονται ληξιπρόθεσμα ύψους 550 εκατ. ευρώ από την ΔΕΗ μέσω ΑΔΜΗΕ και 120 εκατ. από ΔΕΗ μέσω ΔΕΔΔΗΕ ήτοι συνολικά 670 εκατ. ευρώ καθίσταται υπερκρίσιμη και κομβική για την προστασία αφενός της υπόστασης του και αφετέρου των χιλιάδων συμβαλλόμενων μαζί του ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ στους οποίους και οφείλει ληξιπρόθεσμα 839,5 εκατ. ευρώ όπως προαναφέρθηκε.

Υπό το φως αυτό και έχοντας έννομο συμφέρον εκπροσωπώντας την επαγγελματική ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά πανελλαδικά, σας καλούμε όπως:

• Άμεσα με Αγωγή σας κατά ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και πλαγιαστική Αγωγή σας κατά ΔΕΗ ΑΕ διεκδικήσετε τα ληξιπρόθεσμα προς εσάς οφειλόμενα ύψους 670 εκατ. ευρώ. Προς άμεση προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και καταβολή μέρους των απαιτήσεων προς εσάς, επίσης να ασκήσετε Ασφαλιστικά Μέτρα για τις εν λόγω απαιτήσεις αυτές.

• Ασκήσετε Ασφαλιστικά Μέτρα κατά της ΔΕΗ ΑΕ ώστε να αποτρέψετε κάθε πρόσθετη εκχώρηση περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης προς τις τράπεζες, αφού με τον τρόπο αυτό αδυνατίζουν οι εξασφαλίσεις των δικών σας απαιτήσεων από ΔΕΗ ΑΕ. Είναι αδιανόητο οι τράπεζες που δεν έχουν ληξιπρόθεσμα από ΔΕΗ να κινούνται ήδη και εσείς να παραμένετε απαθής στην απαξίωση των οφειλομένων προς σας.

• Άμεσα διεκδικήσετε πρόσθετες εξασφαλίσεις από ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τα ληξιπρόθεσμα οφειλόμενα προς εσάς ύψους 670 εκατ. ευρώ.

Σε όλες τις ανωτέρω νομικές σας ενέργειες προτιθέμεθα δικαστικά να παραστούμε ως προσθέτως παρεμβαίνοντες υπέρ ΛΑΓΗΕ ΑΕ και κατά των ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Σε περίπτωση ωστόσο που παραμείνετε απαθής, η στάση σας εν τοις πράγμασι θα συνιστά απιστία προς τα συμφέροντα και την υπόσταση του Λειτουργού αλλά και των χιλιάδων συμβεβλημένων μαζί του ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, στους οποίους σήμερα ληξιπρόθεσμα οφείλετε 839,5 εκατ. ευρώ.

Η απομείωση της αξίας της ΔΕΗ ΑΕ δια της απώλειας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα του 51% του ΑΔΜΗΕ ΑΕ αξίας 491,8 εκατ. ευρώ, με επιπλέον την εκχώρηση περιουσιακών της στοιχείων προς πρόσθετη κάλυψη και εξασφάλιση μονομερώς των τραπεζών για μη ληξιπρόθεσμα δανειακά υπόλοιπα τους και συνδυαζόμενη με την τυχόν περαιτέρω παθητική σας στάση την στιγμή που έχετε ανεξέλεγκτα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα, δύναται να συνιστά έναντι των παραγωγών ΑΠΕ ποινικά και αστικά κολάσιμες πράξεις στην νομική βάση περί καταδολίευσης δανειστών.

Επιπλέον στη περίπτωση που δεν φανείτε συνεργάσιμοι στην διαφάνεια που επιβάλλεται για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΔΕΗ ΑΕ μέσω ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, επιφυλασσόμαστε να ζητήσουμε Εισαγγελική Παραγγελία για τον αναλυτικό οικονομικό έλεγχο της κατάστασης, αφού υπαγόμενος ο ΛΑΓΗΕ ΑΕ στα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ευθέως αυτή η διαδικασία.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας, σας καλούμε όπως εντός δέκα (10) ημερών μας γνωστοποιήσετε τις περαιτέρω ενέργειες σας. Σε διαφορετική περίπτωση, αν και ειλικρινώς δεν το επιθυμούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να αποζητήσουμε την Ποινική και Αστική σας δίωξη ως διοίκηση του ΛΑΓΗΕ ΑΕ, αλλά και να πράξουμε ότι περαιτέρω απαιτείται για την διασφάλιση και προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Β. Ρέστης: Φήμες θέλουν την EST να απέκτησε πλοίο για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Το… «χατίρι» Σπίρτζη στους κατασκευαστές και εργολάβους και στη μέση ο… Καλογρίτσας

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Πόλεμος διοίκησης-εργαζομένων στη ΤΡΑΙΝΟΣΕ λίγο πριν τους ΙταλούςΣΧΟΛΙΑ