Business

ΕΛΓΕΚΑ: Πούλησε την Arivia έναντι 20 εκατ. ευρώ

  • NewsRoom
EΛΓΕΚΑ

EΛΓΕΚΑ


Στην υπογραφή της σύμβασης πώλησης του 90,04% που κατέχει στην Arivia ΑΒΕΕ, έναντι τιμήματος 20 εκατ. ευρώ, προχώρησε στις 20 Φεβρουαρίου η ΕΛΓΕΚΑ.

Όπως ενημερώνει η εταιρία, το τίμημα θα καταβληθεί από την αγοράστρια (ελληνική ανώνυμη εταιρία) εντός των επόμενων δεκαπέντε ημερών και με τις εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις που προβλέπονται συνήθως σε αντίστοιχες συναλλαγές.

Μετά την ολοσχερή καταβολή του τιμήματος, η αγοράστρια θα αποκτήσει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των παραπάνω μεταβιβαζόμενων μετοχών. Σημειώνεται ότι η αγοράστρια εταιρία θα χρηματοδοτηθεί για την εν λόγω εξαγορά από διεθνούς βεληνεκούς επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται το επενδυτικό κεφάλαιο «Southbridge Europe Mezzanine SICAR» και στην οποία θα μετέχουν μέλη της Διοίκησης της εταιρίας προς εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των εργασιών της Arivia.

Επιπροσθέτως, η πώληση της εν λόγω συμμετοχής θα έχει άμεσα ως συνέπεια την εισροή σημαντικού τιμήματος στην εταιρία, το οποίο αποτελεί και στοιχείο της διαπραγμάτευσης και των δεσμεύσεων της Εταιρίας προς τις δανείστριες τράπεζες αυτής στο πλαίσιο του νέου Κ.Ο.Δ. για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της.

Ποσό 10 εκατ. ευρώ από το τίμημα, ήτοι το 50% του τιμήματος, θα διοχετευτεί προς τις πιστώτριες τράπεζες της εταιρίας για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Επιγραμματικά, η ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ στην Arivia σε διεθνές επενδυτικό σχήμα αποτελεί σημαντική θετική εξέλιξη για τον Όμιλο καθώς:

• Εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ομίλου πριν 1,5 χρόνο για αναπροσαρμογή των στρατηγικών του προτεραιοτήτων, με στόχο να επικεντρωθεί επιχειρηματικά στον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων του.

• Βασικός πυρήνας των δραστηριοτήτων της ΕΛΓΕΚΑ γίνεται και πάλι:
– ο τομέας των καταναλωτικών προϊόντων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει η ΕΛΓΕΚΑ
– τα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ

Η μεταβίβαση:

– αποφέρει στην Εταιρία έσοδο ύψους 20 εκατ. ευρώ, γεγονός που θα βελτιώσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρίας
– εξασφαλίζει στον Όμιλο κεφάλαιο κίνησης που θα στηρίξει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη μέχρι σήμερα επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρίας και ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη μέρα. Όπως σημειώνει η εταιρία, η ΕΛΓΕΚΑ είναι έτοιμη να περάσει στην επόμενη ημέρα, έχοντας επιτύχει:

• περιστολή του κόστους λειτουργίας,
• αποδέσμευση από δραστηριότητες και συνεργασίες που δεν ήταν κερδοφόρες,
• εξορθολογισμό της ροής των εργασιών της και της δομής της,
• βελτίωση των δεικτών δανεισμού του Ομίλου, συμμαζεύει τα οικονομικά της μεγέθη, ενώ τίθενται οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία.

Στόχος είναι να σταθεί ο Όμιλος σε στέρεες βάσεις, που δημιουργούν εμπιστοσύνη στην εταιρία και στο μέλλον της.

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της μητρικής εταιρίας και του Ομίλου «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» με ημερομηνία 30.06.2016, η επίπτωση από την πώληση της εταιρίας Arivia τόσο σε επίπεδο εταιρίας όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο έχει ως εξής: Σε επίπεδο εταιρίας (Αντίτιμο μεταβίβασης: 20.000 χιλ. ευρώ μείον Κόστος συμμετοχής στην Arivia: 12.483 χιλ. ευρώ), Κέρδος συναλλαγής: 7.517 χιλ. ευρώ, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο (Αντίτιμο μεταβίβασης: 20.000 χιλ. ευρώ μείον Ίδια Κεφάλαια Arivia: 14.201 χιλ. ευρώ, μείον δικαιώματα μειοψηφίας 1.092 χιλ. ευρώ, μείον ανακτήσιμο ποσό Υπεραξίας Arivia 1.903 χιλ. ευρώ, μείον Πελατολόγιο Arivia 1.238 χιλ. ευρώ) Κέρδος συναλλαγής: 3.750 χιλ. ευρώ.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ

Επιπλέον, η ΕΛΓΕΚΑ ανακοινώνει ότι στις 20.02.2017 το Διοικητικό της Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με σκοπό τον επανακαθορισμό των υφιστάμενων ιδιοτήτων των μελών του, όπως αυτές είχαν οριστεί από το Δ.Σ. της εταιρίας κατά την 28η Νοεμβρίου 2014, όπου εκτός των άλλων είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας στον κ. Άνθιμο Μισαηλίδη, που αφορούσαν στην αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε περιπτώσεις απουσίας ή οιουδήποτε κωλύματος αυτού, ιδιότητα την οποία κατείχε μέχρι και σήμερα.

Μετά την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και τη λήψη σχετικής απόφασης για την κατάργηση της υφιστάμενης ιδιότητας του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς δεν υφίσταται πλέον ανάγκη για την αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, ο κ. Άνθιμος Μισαηλίδης θα έχει στο εξής την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

2. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό μέλος

3. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό μέλος

4. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος

5. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

6. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

7. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος


ΣΧΟΛΙΑ