Business

Στη Βουλή προς κύρωση η σύμβαση για το Καστέλι-Τα οφέλη για το Δημόσιο

Αεροδρόμιο Καστελίου

Αεροδρόμιο Καστελίου


Στη Βουλή κατατέθηκε προς κύρωση η σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και εκμετάλλευση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου, μία επένδυση 1,5 δισ. ευρώ και ενός έργου συμβατικού αντικειμένου πάνω από 520 εκατ. ευρώ. Με την έναρξη του έργου δημιουργούνται 1.500 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της κατασκευής και πολλαπλάσιες μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας και την περίοδο που θα αναπτυχθούν οι νέες εμπορικές υποδομές και οι χρήσεις. Η Συνολική Προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Αεροδρομίου ορίζεται συμβατικά σε εξήντα (60) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

 Σύμφωνα με τη σύμβαση η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης», στην οποία συμμετέχουν οι όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, GMR (Ινδία) και το Ελληνικό Δημόσιο, θα διαχειρίζεται το νέο αεροδρόμιο για 35 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης μέχρι δέκα χρόνια υπό συγκεκριμένους όρους.  Η δοκιμαστική λειτουργία του νέου αεροδρομίου, θα ξεκινήσει σε 4,5 χρόνια  και έτσι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα συμφόρησης στο σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου και τους άλλους, μικρότερους αερολιμένες της Κρήτης.

Στο υπουργείο Υποδομών υποστηρίζουν ότι το Αεροδρόμιο Καστελίου θα δημιουργήσει περίπου 7.000-7.500 θέσεις άμεσης απασχόλησης (στην εταιρεία του Αεροδρομίου, τις αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες διαχείρισης handling, τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.α.). Παράλληλα «η αναπτυξιακή δυναμική που θα προσδώσει στην περιοχή, το νέο Αεροδρόμιο, θα οδηγήσει και σε ενίσχυση της έμμεσης απασχόλησης σε τομείς όπως για παράδειγμα ο τουρισμός και το εμπόριο. Βάσει των ίδιων στοιχείων της ATAG, υπολογίζεται ότι το Αεροδρόμιο Καστελίου θα κινητοποιήσει περίπου 35.000 με 37.000 θέσεις έμμεσης απασχόλησης».

Τα οφέλη για το Δημόσιο και την κοινωνία

 • Στη σύμβαση παραχώρησης αποτυπώνονται σημαντικά  οικονομικά και κοινωνικά οφέλη:
 1. «Για πρώτη φορά, το Δημόσιο θα διατηρήσει ισχυρή παρουσία σε μια εξαιρετικής σημασίας επένδυση, τόσο στη φάση της υλοποίησης όσο και στη λειτουργία του Αεροδρομίου με συγκεκριμένα οφέλη. Η συμμετοχή του Δημοσίου στην Εταιρεία Κατασκευής και Λειτουργίας του Νέου Αερολιμένα,  διαμορφώθηκε σε 45.9%.  Ταυτόχρονα, ο παραχωρησιούχος αποδέχτηκε την πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου για τη μετάθεση του χρόνου καταβολής της συμβολής του Δημοσίου, ύψους 180 εκατ. ευρώ η οποία είναι καταβλητέα στην Εταιρεία Αεροδρομίου κατά τη λήξη του δωδέκατου μήνα από την ημερομηνία έναρξης της Παραχώρησης με προφανές όφελος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
 • 2.Για πρώτη φορά, «οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν ισχυρά οφέλη, καθώς διπλασιάζονται τα έσοδα από το Αντισταθμιστικό Αντάλλαγμα που θα λαμβάνει το κράτος από την εκμετάλλευση του έργου, φθάνοντας το 2%. Τα έσοδα αυτά θα διανέμονται στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής, για κοινωφελείς δράσεις. Ειδικότερα, το Αντισταθμιστικό Αντάλλαγμα, με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης θα διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατά ποσοστό ένα επί τις εκατό (1%) στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος της Περιφέρειας Κρήτης και κατά ποσοστό ένα επί τις εκατό (1%) για την ενίσχυση της ανάπτυξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου καθώς και σε άλλες κοινωφελείς δράσεις. Τα έσοδα από το αυξημένο εις το διπλάσιο ανταποδοτικό τέλος, υπολογίζονται στα 184 εκατ. ευρώ».
 • Μετά τη λήξη της Σύμβασης Παραχώρησης το ελληνικό Δημόσιο εξασφαλίζει από την εν λόγω επένδυση αξία 3,7 δισ. ευρώ, (Υπολειμματική Αξία Αεροδρομίου κατά τη λήψη της Περιόδου παραχώρησης).
 • Τα εκτιμώμενα μερίσματα και διανομές υπέρ του Δημοσίου κατά την Περίοδο Λειτουργίας θα φτάσουν το 1,022 δισ. ευρώ. Επιπλέον, το εκτιμώμενο ύψος Αντισταθμιστικού Ανταλλάγματος δύο τοις εκατό (2%) επί των ετήσιων Εσόδων της Εταιρείας του Αεροδρομίου, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως από την εταιρεία στο Δημόσιο κατά την Περίοδο Λειτουργίας θα φτάσει τα 114,8 εκατομμύρια Ευρώ.
 • Η Δεσμευτική Επένδυση των ιδιωτών μετόχων της Εταιρείας του Αεροδρομίου ανέρχεται σε «εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (175.500.000) ευρώ (Μετοχικό Κεφάλαιο) και τριάντα έξι εκατομμυρίων (36.000.000) ευρώ Δευτερογενές Δάνειο των ιδίων προς την Εταιρεία, ήτοι σύνολο διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (211.500.000) ευρώ». Για αριθμό επιβατών μεγαλύτερο των 6,4 εκατομμυρίων ετησίως, το Δημόσιο διακρατεί το 100% των εσόδων από το Τέλος Εκσυγχρονισμού & Ανάπτυξης Αερολιμένων που θα εισπράττεται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Ηρακλείου (Ν. Καζαντζάκης)». Ως έσοδο περιλαμβάνεται επίσης και «ποσοστό 75% επί του προς είσπραξη στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων».

Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της κατασκευής

Η Συνολική Προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Αεροδρομίου ορίζεται συμβατικά σε εξήντα (60) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης εντός των οποίων η Εταιρεία του Αεροδρομίου, πέρα της κατασκευής, πρέπει να έχει ικανοποιήσει όλες τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση του Αεροδρομίου και την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας Αεροδρομίου. Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της προόδου των Κατασκευών της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών (ΤΙ), η Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπει 6 Τμηματικές Προθεσμίες, με αφετηρία την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης. Συγκεκριμένα:

(α) Πρώτη Τμηματική Προθεσμία – 4 μήνες:

 • Προσδιορισμός θέσης Προσωρινών Κατασκευών,
 • Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμένων Οργανισμών ή Αρμόδιων Αρχών για έκδοση Αδειών ή εκτέλεση εργασιών για το Έργο και συγκέντρωση των στοιχείων για τις απαιτούμενες Άδειες και κυρίως για τις τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις,
 • Υποβολή για έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής Περιόδου Μελετών – Κατασκευών.

(β) Δεύτερη Τμηματική Προθεσμία – 8 μήνες:

 • Υποβολή για έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Αεροναυτιλίας, σε περίπτωση που η ΥΠΑ έχει επιλέξει να μην προβεί η ίδια στη διαδικασία προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου.

(γ) Τρίτη Τμηματική Προθεσμία – 24 μήνες:

 • Ολοκλήρωση προς λειτουργία της εγκατάστασης πλήρους βιολογικού καθαρισμού κατάλληλης δυναμικότητας επεξεργασίας των ακαθάρτων των οικισμών Θραψανού, Αρχάγγελου, Γαλελιανού, Σκλαβεροχωρίου, Ευαγγελισμού, Λιλιανού, Αγίας Παρασκευής και Ρουσοχωρίων.

(δ) Τέταρτη Τμηματική Προθεσμία – 36μήνες – Ολοκλήρωση:

 • Των χωματουργικών εργασιών στον διάδρομο προσαπογειώσεων, στους συνδετήριους τροχόδρομους, στον υποχρεωτικό τροχόδρομο, στις συνδετήριες εξόδους Υψηλής Ταχύτητας και στο δάπεδο του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών,
 • Των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του Αεροδρομίου,
 • Του φέροντα οργανισμού του κτιρίου του κεντρικού αεροσταθμού.

(ε) Πέμπτη Τμηματική Προθεσμία – 45μήνες – Ολοκλήρωση:

 • Αυτοκινητόδρομου ΒΟΑΚ – Είσοδος Αεροδρομίου,
 • Αρτηρίας σύνδεσης Αεροδρομίου με την οδό Ηράκλειο – Βιάννος,
 • Συναρμογών με Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

(στ) Έκτη Τμηματική Προθεσμία – 54μήνες

 • Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου


ΣΧΟΛΙΑ