Σχόλιο Αγοράς

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μοίρασε πρόστιμα σε εισηγμένες, ok στο squeeze out της ΕΛΤΡΑΚ

Βασιλική Λαζαράκου

Βασιλική Λαζαράκου, δικηγόρος, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Πρόστιμα σε εισηγμένες και πράσινο φως για το squeeze out της ΕΛΤΡΑΚ αποφάσισε κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, αποφάσισε:

–  Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ELTRAK CP LIMITED» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας
«Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

–  Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 20.000 στην εταιρία «ΑΕΓΕΚ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1), 19 (παρ. 1) και 21 (παρ. 5) του ν. 3556/2007, σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε στις 30.6.2018.

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 15.000 στην εταιρία «ΑΒΑΞ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 7.000 στην «ATTICA BANK» για παράβαση των διατάξεων: των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1), 16 (παρ. 1 και 2) και 20 (παρ. 1) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007, όπως αυτό εξειδικεύεται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/01.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρία «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 (παρ. 3) του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30.6.2018.

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρία εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1), 19 (παρ. 1) και 21 (παρ. 5) του ν. 3556/2007, σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε στις 30.6.2018.


ΣΧΟΛΙΑ