Μετοχές

Ideal Holdings: Από 16/9 η επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή

  • NewsRoom
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Ο πρόεδρος της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου


Από 9 Σεπτεμβρίου 2022 οι μετοχές της Ideal Holdings θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέα ονομαστική αξία, 0,40 ευρώ ανά μετοχή, και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την εισηγμένη, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2022 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2.203.268,13 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 2.203.268,13 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε 0,47 ευρώ και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2.203.268,13 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,47 ευρώ σε 0,40 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Στα 12,590 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Ideal Holdings

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 12.590.103,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστη.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. 2652561ΑΠ/05-07-2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 15.07.2022 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 09/09/2022 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,40 ευρώ ανά μετοχή, και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 12/09/2022.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 16/09/2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την Τράπεζα Πειραιώς μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 5193 900, email: [email protected]).

Διαβάστε επίσης

ΔΕΗ: Τι αλλάζει η στροφή στο λιγνίτη- Αίτημα στην Κομισιόν για πάγωμα της υποχρέωσης προθεσμιακής διάθεσης λιγνιτικής παραγωγής

Νέα «έκρηξη» των φορολογικών εσόδων – Σχεδόν 3,6 δισ. πάνω από το στόχοΣΧΟΛΙΑ