Τράπεζες

Σε εφαρμογή το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Eurobank – Τι προβλέπει

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Φωκίων Καραβίας

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank


Νέα εθελούσια έξοδο για το προσωπικό της ανακοίνωσε η Eurobank.

Το πρόγραμμα τέθηκε σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι εργαζόμενοι / δικηγόροι του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα που συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31/12/2020, με εξαιρέσεις τους γενικούς διευθυντές, τα στελέχη διοίκησης, συγκεκριμένες θυγατρικές του ομίλου, περιφερειακές διευθύνσεις κ.α.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:

• Εφάπαξ παροχής Α (Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020),

• Αναγκαστικής άδειας δύο ετών με καταβολή ενός επιπλέον εφάπαξ ποσού

• Αναγκαστικής άδειας πέντε ετών με παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη σε συνδυασμό με ένα εφάπαξ ποσό

• Εφάπαξ παροχής Β (Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 28.09.2020 έως και Παρασκευή 02.10.2020)

Στην περίπτωση που επιλεγεί το εφάπαξ ποσό Α, ο συμμετέχων στο πρόγραμμα θα λάβει ως:

α) Βασική παροχή: Καταβολή 45 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας ανεξαρτήτως ηλικίας

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας: Καταβολή επιπλέον 5 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας σε όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 01.09.2020

(γ) Παροχή βάσει τέκνων: Καταβολή 2 επιπλέον μηνιαίων μισθών /αντιμισθίας για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.09.2020 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του. Ανώτατο όριο είναι οι 150.000 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν την αναγκαστική 2ετή άδεια θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών.

Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών. Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού ποσού Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας. Ανώτατο όριο είναι οι 150.000 ευρώ.

Όσοι επιλέξουν την αναγκαστική άδεια 5 ετών, θα λαμβάνουν κατά τη διάρκεια αυτή μηνιαίως τα παρακάτω ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων:

• τo 80% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη

• τo 65% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος

• τo 50% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη

Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπονται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου και στο 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, μικτό ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας. Ανώτατο όριο είναι οι 250.000 ευρώ.

Για αυτούς που θα επιλέξουν την Εφάπαξ παροχή Β θα καταβάλλεται το ποσό της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν. 4194/2013 για δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει, προσαυξημένη κατά 50% ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής. Ανώτατο όριο είναι οι 250.000 ευρώ.

H σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του Ομίλου Eurobank αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου για την αντιμετώπιση, με τα καλύτερα δυνατά μέσα, των σημερινών αναγκών, συνθηκών και περιστάσεων, ιδιαίτερα στο χρηματοπιστωτικό Τομέα και με τους καλύτερους δυνατούς για τους εργαζόμενους όρους (στο εξής: Πρόγραμμα), δίνοντας παράλληλα κίνητρα στους εργαζομένους για αναζήτηση άλλων επιλογών.

Οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι οι εξής:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική. Ο Όμιλος Eurobank επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός του να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι / δικηγόροι του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα που:

1. Απασχολούνται στις κάτωθι εταιρίες και λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους/προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω:

i. Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία
ii. Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings»)
iii. Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E.
iv. Eurobank Equities A.E.Π.E.Y
v. Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
vi. Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
vii. Be-Business Exchanges A.E. Δικτύων Διεταιρικών Συναλλαγών και παροχής Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών

2. Είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 και συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31/12/2020, ανεξαρτήτως εταιρίας / μονάδας / νομού απασχόλησης και θέσης εργασίας.

3. Είναι γεννημένοι από την 01.01.1968 έως και τις 31.12.1980, συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31.12.2020 και δεν απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις μονάδες / θέσεις εργασίας του Ομίλου που εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως περιγράφονται ακολούθως στις εξαιρέσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας / έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου. Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, καθώς και από θυγατρική του Ομίλου στην Τράπεζα, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η μονάδα απασχόλησης στην δανειζόμενη εταιρία.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:

 Οι εργαζόμενοι / δικηγόροι της Τράπεζας που ανήκουν στο ιεραρχικό επίπεδο του Γενικού Διευθυντή και άνω κατά την 01.09.2020
 Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των θυγατρικών εταιριών κατά την 01.09.2020
 Οι εργαζόμενοι / δικηγόροι του Ομίλου Eurobank με συμβάσεις εργασίας / έμμισθης εντολής ορισμένου χρόνου κατά την 01.09.2020
 Οι αμειβόμενοι από τον Όμιλο Eurobank με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
 Οι εργαζόμενοι / δικηγόροι του Ομίλου Eurobank που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την Τράπεζα ή άλλη εταιρία του Ομίλου Eurobank
 Οι απασχολούμενοι στον Όμιλο Eurobank συνταξιούχοι, ανεξάρτητα από το αν έχουν αναστείλει τη σύνταξή τους
 Οι εργαζόμενοι / δικηγόροι του Ομίλου Eurobank που είναι γεννημένοι από την 01.01.1981 κι έπειτα
 Οι εργαζόμενοι / δικηγόροι που δεν συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο Eurobank κατά την 31.12.2020

 Οι εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι από 01.01.1968 έως και 31.12.1980 και απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις παρακάτω μονάδες / θέσεις εργασίας της Τράπεζας:

o Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα και στις

Περιφερειακές Αγορές των παρακάτω Νομών:
 Κυκλάδων
 Δωδεκανήσων

o Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Περιφερειακές Αγορές του νομού Αττικής στις παρακάτω θέσεις:
 Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών PB
 Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών SB

o Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Περιφερειακές Αγορές σε όλη την επικράτεια στις παρακάτω θέσεις:
 Επικεφαλής PB Περιφερειακής Αγοράς
 Επικεφαλής SB Περιφερειακής Αγοράς

o Τομέας Εξωτερικών Δικτύων & Ενναλακτικών Καναλιών και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Διεύθυνση V- Banking στο νομό Αττικής στις παρακάτω θέσεις:

 V-Banking PB Relationship Manager
 V-Banking SB Relationship Manager

o Τομέας Εξωτερικών Δικτύων & Ενναλακτικών Καναλιών και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Διεύθυνση V- Banking σε όλη την επικράτεια στις παρακάτω θέσεις:

 V-Banking Senior PB Relationship Manager
 V-Banking Senior SB Relationship Manager

o Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής Ομίλου και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην μονάδα Remedial & Servicing Strategy
o Group Corporate & Investment Banking και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις μονάδες:

 Τομέας Structured Finance
 Διεύθυνση Investment Banking & Principal Capital Strategies
o Group Corporate & Investment Banking και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Επιχειρηματική Μονάδα Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων στις παρακάτω θέσεις:
 Shipping Portfolio Manager
 Senior Shipping Relationship Manager
 Shipping Relationship Manager

o Group Corporate & Investment Banking και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Επιχειρηματική Μονάδα Large Corporate & Loan Syndication στις παρακάτω θέσεις:
 Corporate Portfolio Manager
 Senior Corporate Relationship Manager
 Corporate Relationship Manager

o Group Corporate & Investment Banking και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Διεύθυνση Syndicated & Specialized Agency
o Γενική Διεύθυνση Global Markets και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις μονάδες:
 Τομέας Global Markets Trading, Sales & Structuring
 Τομέας Global Markets Θυγατρικών

o Γενική Διεύθυνση Group Digital Banking εκτός από τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Customer Support Services & Budgeting που έχουν δικαίωμα συμμετοχής
o Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής Ομίλου
o Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου
o Γενική Διεύθυνση Risk Management Ομίλου και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις μονάδες:

 Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων Αγορών & Αντισυμβαλλομένων Ομίλου
 Τομέας Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου
 Τομέας Επικύρωσης & Διαχείρισης Υποδειγμάτων Ομίλου
 Διεύθυνση Εποπτικών Σχέσεων και Σχεδιασμού Εξυγίανσης
 Σχεδιασμού και Λειτουργιών Risk Management Ομίλου

 Οι εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι από 01.01.1968 έως και 31.12.1980 και απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις παρακάτω μονάδες της Eurobank Holdings:
o Τομέας Remedial & Servicing Strategy
o Διεύθυνση International Subsidiaries IT Coordination

 Οι εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι από 01.01.1968 έως και 31.12.1980 και απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις παρακάτω μονάδες της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.:
o Private Clients
o Institutional Clients
o Derivatives, MM & Trading
o Research
o IT Operations
o IT Applications

 Οι εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι από 01.01.1968 έως και 31.12.1980 και απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις παρακάτω μονάδες της Eurobank
Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.:

o Διεύθυνση Επενδύσεων & Εταιρικής Στρατηγικής
o Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ