Τράπεζες

Υπογραφή συλλογικής συμφωνίας μεταξύ ΣΕΠΤ – Τράπεζας Πειραιώς – Piraeus Real Estate Management

Τράπεζα Πειραιώς - Χρήστος Μεγάλου

Χρήστος Μεγάλου, Τράπεζα Πειραιώς


Την πλήρη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων της εταιρείας real estate της Τράπεζας Πειραιώς περιλαμβάνει η νέα επιχειρησιακή σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των τριών μερών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς, «Μετά από ένα μήνα διαρκών διαβουλεύσεων κι ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με τη Διοίκηση της Τράπεζας, ακόμα και μετά την μονομερή απόφαση της για μεταφορά των εργαζόμενων στην νέα θυγατρική που ιδρύθηκε για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, υπεγράφη Συλλογική Συμφωνία, για τη πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων».

Υπολογίζεται ότι πρόκειται για περίπου 60 εργαζόμενους που αποσχίστηκαν από τον όμιλο της τράπεζας και μεταφέρθηκαν στην θυγατρική εταιρεία «Piraeus Real Estate Management». Σύμφωνα με το ΣΕΤΠ, «Στο νομοθετικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους, το περιεχόμενο της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ ΣΕΤΠ-Τράπεζας Πειραιώς- Real Estate Management MAE και με τη στήριξη της ΟΤΟΕ, έρχεται να διορθώσει τις νομοθετικές ελλείψεις και να εξασφαλίσει, στο διηνεκές και στο ακέραιο, τα κλαδικά και επιχειρησιακά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της νέας ΕΣΣΕ 2022-2024) που έχουν οι συνάδελφοι στην Τράπεζα Πειραιώς και θα εξακολουθήσουν να έχουν, τόσο στη νέα θυγατρική, όσο και σε οποιονδήποτε επόμενο εργοδότη.

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της νέας τριμερούς συλλογικής συμφωνίας, περιλαμβάνει:

 1. Η απασχόληση των εργαζόμενων εξασφαλίζεται υπό το ισχύον νομικό, θεσμικό, κλαδικό και επιχειρησιακό πλαίσιο και οι εργαζόμενοι διατηρούν κατά τη μεταβίβασή τους αλλά και στο μέλλον, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, στη νέα εταιρεία τόσο ως θυγατρική της Τράπεζας, όσο και με οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεσή της στο μέλλον.
 2. Οι μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές, οικονομικές και άλλες παροχές, καθώς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων που πηγάζουν από τις εκάστοτε ισχύουσες Κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών, την ισχύουσα επιχειρησιακή ΣΣΕ Τράπεζας – ΣΕΤΠ (ΕΣΣΕ 2022-2024, όσο και τις προηγούμενες ΣΣΕ), τους όρους του Κανονισμού Προσωπικού, όπως ισχύει σήμερα (Οργανισμός Προσωπικού), τις Πράξεις της Διοίκησης, Πρακτικά Συμφωνίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, και τα ισχύοντα από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια, θα διατηρηθούν και θα συνεχίσουν να ισχύουν στο σύνολό τους και στο μέλλον στη νέα εταιρεία όσο και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεσή της στο μέλλον.
 3. Ως ημερομηνία πρόσληψης στη νέα εταιρεία θεωρείται η ημερομηνία πρόσληψης στην Τράπεζα Πειραιώς (συμπεριλαμβάνονται όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας), χωρίς καμία διακοπή του χρόνου εργασίας.
 4. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εκάστοτε ισχυουσών Κλαδικών ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών (σήμερα και στο μέλλον) θα ισχύσουν στο σύνολο τους και θα εφαρμόζονται από τη νέα εταιρεία για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς που έχουν μεταφερθεί σε αυτή όσο και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεσή της στο μέλλον.
 5. Το ύψος των καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των οικειοθελών παροχών) των εργαζομένων – όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των εργασιών των τμημάτων στο νέο εταιρικό σχήμα – δεν δύναται να μειωθούν, ούτε συμψηφίζονται με τυχόν αυξήσεις που θα προβλεφθούν στις εκάστοτε ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών.
 6. Οι εργαζόμενοι που θα μεταβιβασθούν στη νέα εταιρεία θα παρέχουν την εργασία τους στον ίδιο νομό που απασχολούνται σήμερα.
 7. Τα κάθε είδους δάνεια και οι κάρτες που έχουν ήδη χορηγηθεί στους εργαζόμενους, εξακολουθούν να έχουν τους ίδιους όρους που θα ισχύσουν για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς (προϋποθέσεις, επιτόκια κ.λπ.), μέχρι την λήξη τους. Ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια που πρόκειται να χορηγηθούν στο μέλλον, θα ισχύσουν οι όροι, οι οποίοι θα προβλέπονται από την εκάστοτε Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών.
 8. Η Τράπεζα και η νέα εταιρεία δεσμεύονται ότι θα μεριμνήσουν και θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες επιχειρώντας όσοι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ, τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠΕΤΒΑ να διατηρήσουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
 9. Κάθε εργαζόμενος που έχει μεταβιβαστεί στη νέα εταιρεία, λόγω της πρόωρης διακοπής της ασφάλισης του στο ΤΕΑ Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς και μη πλήρωσης των προϋποθέσεων απόληψης της εφάπαξ παροχής του κλάδου Α, θα λάβει από την Τράπεζα ένα καθαρό ποσό που θα ισούται με τις τακτικές εργοδοτικές εισφορές που η Τράπεζα έχει καταβάλει υπέρ του στο ΤΕΑ για τον χρόνο ασφάλισης του στον κλάδο Α. Αναφορικά με το Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας και Νοσοκομειακής Περίθαλψης (ΝΝ σήμερα ή άλλης ασφαλιστικής εταιρείας στο μέλλον), οι εργαζόμενοι διατηρούν στη νέα εταιρεία τους όρους που είχαν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, μέσα από παρόμοιο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αρωγής τέκνων διατηρείται ως είχε.
 10. Η Τράπεζα Πειραιώς και η νέα εταιρεία, δεσμεύονται από τη ρήτρα προστασίας απασχόλησης των εργαζομένων, όπως αυτή προβλέπεται στην κλαδική Συλλογική σύμβαση της ΟΤΟΕ.
 11. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας από τη νέα εταιρεία (και ανεξάρτητα των μεταβολών, εταιρικών, ή άλλων ενδεχομένως που θα έχουν επέλθει), οιουδήποτε εκ των ανωτέρω εργαζόμενων για οποιοδήποτε λόγο (εξαιρουμένων εκείνων που έχουν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα και όσων έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς) η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαναπροσλαμβάνει κατά προτεραιότητα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της τους υπαλλήλους της εταιρείας που προέρχονται από την Τράπεζα Πειραιώς και έχουν μείνει χωρίς εργασία, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος εργασίας στη νέα εταιρεία θα αναγνωρίζεται και θα συνυπολογίζεται για όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα.
 12. Η Τράπεζα Πειραιώς και η νέα εταιρεία θα διασφαλίσουν με σχετικό συμβατικό όρο σε συμφωνία που θα διέπει τη μεταβίβαση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της θυγατρικής εταιρείας σε τρίτο αγοραστή, ότι κατά την εν λόγω μεταβίβαση οι παραπάνω όροι θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων».

Διαβάστε επίσης

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες ρίχνουν τον δείκτη ξανά κάτω από τις 860 μονάδες

Γκίκας Χαρδούβελης: Στην Εθνική Τράπεζα λειτουργούμε ως μία μεγάλη ομάδαΣΧΟΛΙΑ