• Τράπεζες

  Eurobank: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2022 – Στο 5,2% ο δείκτη NPEs

  • NewsRoom
  Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank

  Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank


  Ισχυρά αποτελέσματα για το σύνολο του 2022 ανακοίνωσε η Eurobank. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,33 δισ. ευρώ ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 1,117 δισ. ευρώ.

  Ειδικότερα, η Eurobank ανακοίνωσε:

  -Κέρδη ανά μετοχή €0,184, αυξημένα κατά 63,6% έναντι του 2021
  -Οργανική αύξηση ενήμερων χορηγήσεων κατά €3,3δισ.
  -Αύξηση καταθέσεων κατά €4,1δισ.
  -Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 30,6% έναντι του 2021
  -Αύξηση οργανικών λειτουργικών κερδών κατά 83,5% σε ετήσια βάση
  -Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 11,4%4, ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή €1,70, αυξημένα κατά 19,7% έναντι του 2021
  -Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 19,0%5, αυξημένος κατά 290 μ.β. σε ετήσια βάση, Δείκτης FLB3 CET1 15,2%5, αυξημένος κατά 250 μ.β. έναντι του 2021
  -Καθαρά κέρδη διεθνών δραστηριοτήτων €224εκ., αυξημένα κατά 51,2% σε ετήσια βάση
  -Δείκτης NPEs 5,2% – Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 74,6%
  -Προβλέψεις προς δάνεια 72 μονάδες βάσης

  Ανάλυση Αποτελεσμάτων 2022

  Οι επιδόσεις της Eurobank το 2022 ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,2δισ. το 2022, από €900εκ. το 2021, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε €0,188, από €0,119 το 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε σε 11,4%8 το 2022, από 8,2% το 2021.

  Πιο αναλυτικά:

  καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 17,4% το 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1,6δισ., από €1,3δισ. το 2021, με αιχμή τα έσοδα από ομόλογα, τις χορηγήσεις και τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.

  Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,1% σε €543εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2022.

  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,8% σε €2,1δισ. το 2022. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €717εκ., από €128εκ. το 2021, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 47,6% σε €2,8δισ. το 2022.

  Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,7% στα €917εκ. λόγω κυρίως των εργασιών στο εξωτερικό, με τις δαπάνες στην Ελλάδα να είναι υψηλότερες κατά 0,3% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 43,8% το 2022, από 49,3% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 32,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.

  Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 30,6% στα €1,2δισ. και ήταν υψηλότερα του αναμενομένου λόγω υψηλότερων εσόδων από τόκους και προμήθειες. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1,9δισ., από €1,0δισ. το 2021.

  Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων υποχώρησαν από €418εκ. το 2021 σε €291εκ. το 2022 και αντιστοιχούσαν σε 72 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 83,5% σε ετήσια βάση σε €885εκ.

  Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1,5δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €1,2δισ. το 2022. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,3δισ., έναντι €328εκ. το 2021 και περιλαμβάνουν κέρδη €231εκ. από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).

  Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €224εκ. το 2022, από €148εκ. το 2021. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 25,5% και ανήλθαν σε €325εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 57,2% σε €293εκ. το 2022. Το 47% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €105εκ.) και το 43% από αυτές στην Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €96εκ).

  Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε περαιτέρω το 2022 παρά τις προκλήσεις που διαμορφώθηκαν στο διεθνές περιβάλλον. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,2% το 2022, από 6,8% το 2021 και ήταν χαμηλότερος του αναμενομένου κατά 60 μονάδες βάσης, εξαιτίας του χαμηλού σχηματισμού νέων NPEs (€46εκ. το 2022). Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5δισ. έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €2,3δισ. ή €0,6δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σημαντικά, από 69,2% το 2021 σε 74,6% το 2022.

  Η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank ενισχύθηκε σημαντικά το 2022, υπερβαίνοντας τις αρχικές προσδοκίες. Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 230 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 16,0%11 και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) ενισχύθηκε κατά 290 μονάδες βάσης σε 19,0%11. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FLB3 CET1) αυξήθηκε κατά 250 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 15,2%.11

  Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,70 και ήταν αυξημένα κατά 19,7% σε σχέση με το 2021.

  Στο τέλος του 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,9δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €81,5δισ.

  Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €3,3δισ. το 2022, έναντι αρχικής προσδοκίας12 €2,3δισ. Το 66% της αύξησης προήλθε από την Ελλάδα και το 34% από το εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €43,5δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,9δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €25,0δισ., τα στεγαστικά σε €10,2δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.

  Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €4,1δισ. το 2022 σε €57,2δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 73,1% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 172,9% το 2022.

  Επιχειρηματικό πλάνο

  Το επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2023-2025 διαμορφώνεται ως εξής:

  Διαβάστε επίσης

  Morgan Stanley: Νέα αναβάθμιση για τη Eurobank – H νέα τιμή-στόχος

  Σταύρος Ιωάννου: Στόχος η ενδυνάμωση της παρουσίας της Εurobank σε Ελλάδα, Κύπρο & Βουλγαρία

  Eurobank: Δεσμευτική συμφωνία με AIK Banka Beograd για την πώληση της θυγατρικής στη Σερβία  ΣΧΟΛΙΑ