• Τράπεζες

  Εθνική για Stress test: 5η μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών με κριτήριο την απομείωση κεφαλαίων στον τριετή ορίζοντα

  • NewsRoom
  Παύλος Μυλωνάς, CEO Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ)

  Παύλος Μυλωνάς, CEO της Εθνικής Τράπεζας


  Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών (EU-wide stress test) του 2023, που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) και τις εθνικές εποπτικές αρχές.

  Η άσκηση διεξήχθη σύμφωνα με τους κοινούς μεθοδολογικούς κανόνες της ΕΒΑ και τις παραδοχές των σεναρίων εξέλιξης μακροοικονομικών δεικτών και συνθηκών αγοράς που ορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB). Η ΕΤΕ συμμετείχε στην άσκηση ως μέρος του δείγματος των μεγαλύτερων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της ευρωζώνης, που εξετάστηκαν από την ΕΒΑ.

  Στο παραπάνω πλαίσιο, η άσκηση προσομοίωσης βασίστηκε σε στατική προσέγγιση του Ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή θέση του Ομίλου κατά την 31.12.2022 ως σημείο εκκίνησης, επί του οποίου και πραγματοποιήθηκε προβολή ακραίων συνθηκών με ορίζοντα τριετίας (2023-25) βάσει ενός Βασικού και ενός Δυσμενούς σεναρίου. Το τελευταίο ενσωμάτωσε έναν αυστηρό συνδυασμό οικονομικών υποθέσεων με σοβαρό αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής συρρίκνωσης σε όρους πραγματικού ΑΕΠ, επίμονα υψηλό επίπεδο πληθωρισμού και λοιπές παρεμπίπτουσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Ενδεικτικώς για την Ελλάδα, οι υποθέσεις προδιέγραφαν σωρευτική ύφεση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξεως του 5,5% για την τριετία και σωρευτική μεταβολή πληθωρισμού της τάξεως του 16,9%.

  Σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, στο Δυσμενές σενάριο ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (FL CET1) κατέγραψε μέγιστη απομείωση της τάξεως των 2,71 π.μ. φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο του 13,1% κατά το πρώτο έτος του ορίζοντα προβλέψεων (2023). Το εν λόγω αποτέλεσμα συνιστά την καλύτερη επίδοση εντός του ελληνικού τραπεζικού χώρου, ο οποίος κατέγραψε μέγιστη μείωση κεφαλαίων 3,50 π.μ. -κατά μέσο όρο, εξαιρουμένης της ΕΤΕ-. Με κριτήριο το δείκτη μέγιστης απομείωσης κεφαλαίων, η επίδοση της ΕΤΕ είναι η 11η καλύτερη στο σύνολο των 70 ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην άσκηση και η 5η καλύτερη με κριτήριο την απομείωση κεφαλαίων στον τριετή ορίζοντα (2025).

  Σε σχέση με τον πλήρη, τριετή ορίζοντα προβλέψεων της άσκησης:

  – Υπό το Δυσμενές σενάριο, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (FL CET1) διαμορφώθηκε σε 14,5% στο τέλος του 2025, υποδεικνύοντας απομείωση 1,36% π.μ. σε σχέση με το επίπεδο έναρξης της άσκησης.

  – Το Βασικό σενάριο υποδεικνύει ενίσχυση κατά 5,76% π.μ. του δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (FL CET1) στον τριετή ορίζοντα, διαμορφώνοντάς τον σε 21,6% το 2025.

  Το αποτέλεσμα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών του 2023 καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του Ομίλου της ΕΤΕ σε δυσμενείς συνθήκες, καθώς και τη δυνατότητα διατήρησης επαρκών κεφαλαίων ακόμη και υπό ακραίες μακροοικονομικές παραδοχές. Συγκριτικά με τις επιδόσεις αντίστοιχων προηγούμενων ασκήσεων, η ΕΤΕ έχει επιτύχει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού της, παρά τη συγκυρία των διεθνών οικονομικών προκλήσεων. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων συνθηκών του 2023 αντανακλά την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), την οικοδόμηση επαρκούς κεφαλαιακού αποθέματος, καθώς και την πλεονεκτική θέση ρευστότητας του Ομίλου.

  Σημειώνεται τέλος ότι, ο δείκτης CET1 FL του Ομίλου την 31 Μαρτίου 2023 διαμορφώθηκε σε 16,5% (pro-forma, συνυπολογίζοντας τα κέρδη της περιόδου), υπερβαίνοντας κατά 0,7 π.μ. αντίστοιχα το επίπεδο εκκίνησης της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών.

  Διαβάστε επίσης

  Eurobank για stress test: 12η στην Ευρώπη σε όρους μείωσης του δείκτη FL CET1 το 2025

  Πειραιώς για stress test: Σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τις ασκήσεις του 2021 και του 2018

  Βασίλης Ψάλτης: Τα αποτελέσματα των Stress tests καταδεικνύουν τον επιτυχημένο μετασχηματισμό της Alpha Bank  ΣΧΟΛΙΑ