• Τράπεζες

  Attica Bank: Από 5 Δεκεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

  • NewsRoom
  Ελένη Βρεττού, CEO της Attica Bank

  Ελένη Βρεττού, CEO της Attica Bank


  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Xρηματιστηρίου Aθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων των νέων κοινών ονομαστικών και άυλων μετοχών της Attica Bank.

  Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να ξεκινήσεις στις 5 Δεκεμβρίου 2022.

  Από 01-12-2022, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε  104.697.487,37 ευρώ και διαιρείται σε 1.495.678.391 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά λεπτά του ευρώ (€0,07) η κάθε μία.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση της Attica Bank 

  H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 19-07-2022, 29-07-2022, 10-08-2022, 16-08-2022, 09-09-2022 και 17-11-2022
  ανακοινώσεών της, στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού «ΠΥΣ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

  (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 30-11- 2022 διαπίστωσε τη λήξη της διαπραγμάτευσης κατά την 28-11-2022 των 271.448.946
  παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Τράπεζας (οι «τίτλοι») που εκδόθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της ΠΥΣ.

  Πρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 30- 11-2022 διαπίστωσε, λαμβάνοντας υπόψη την άνω λήξη της διαπραγμάτευσης και
  σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 της ΠΥΣ, την αυτοδίκαιη μετατροπή των τίτλων σε 271.448.946 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, με αναλογία ενός τίτλου σε μία κοινή μετοχή, ίδιας ονομαστικής αξίας με τις κοινές μετοχές της Τράπεζας σήμερα (0,07€ εκάστη), η οποία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ και την από 17-11-2022 απόφαση του Δ.Σ πραγματοποιείται σήμερα.

  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. κατά την συνεδρίασή της στις 01-12- 2022 ενέκρινε την εισαγωγή των νέων κοινών ονομαστικών και άυλων μετοχών της
  Τράπεζας προς διαπραγμάτευση, και στις 05-12-2022 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση τους στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α.

  Οι μετοχές, κατά́ την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους, θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που τηρούνται
  στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται με κωδικό ISIN GRS001003037 και Κωδικούς ΟΑΣΗΣ ΑΤΤ στα ελληνικά και TATT στα λατινικά.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι κάτοχοι των Μετοχών μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Λειτουργικής Στήριξης Χρηματαγορών και Κεφαλαίων / Τμήμα Θεματοφυλακής πελατείας Α/Κ και Μετοχολογίου (τηλ. 210-3669570 και 210-3669571).

  (β) Πρόσθετα, σε συνέχεια i) της από 05-07-2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε ομόφωνα προς υλοποίηση των
  προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης), ποσού 22.817.998,42 ευρώ, και ii) της από 20-07-2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που διεπίστωσε το σχηματισμό του άνω ειδικού αποθεματικού καθώς και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 30-11-2022 αποφάσισε, όπως απαιτεί η νομοθεσία, την κεφαλαιοποίηση κατά την άνω ημερομηνία μετατροπής (01-12- 2022) του ανωτέρω ειδικού αποθεματικού ποσού €22.817.998,42 και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ονομαστική αξία €19.001.426,22 με την έκδοση 271.448.946 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας επτά λεπτά του ευρώ (€0,07) η κάθε μία.

  Η θετική διαφορά μεταξύ του ποσού από το ειδικό αποθεματικό που αντιστοιχεί στους παραστατικούς τίτλους, δηλαδή του ποσού της αξίας εξαγοράς των τίτλων (όπως
  υπολογίστηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και το άρθρο 5 παρ.1 της ΠΥΣ) και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι ποσό συνολικά € 3.816.572,20 θα αχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.6 της ΠΥΣ σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

  Μετά τα ανωτέρω από 01-12-2022, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 104.697.487,37 και διαιρείται σε 1.495.678.391 κοινές, ονομαστικές
  μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά λεπτά του ευρώ (€0,07) η κάθε μία.

  Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου κατ’ άρθρο 20 παρ.1 του ν.4548/2018 κατόπιν της μετατροπής των τίτλων δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.5, εδάφιο β’ του ν.4548/2018, καθόσον κατά το άρθρο 9 παρ.1 της ΠΥΣ η μετατροπή των τίτλων σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφοράς.

  Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίαση και σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 της ΠΥΣ, αποφάσισε την αναπροσαρμογή και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας τηρώντας και τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο ν.4548/2018. Η ανωτέρω
  τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με την υπ΄ αριθμ. 2843401/01.12.2022 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η
  τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

  Διαβάστε επίσης:

  Τεχνική Ολυμπιακή: Απέκτησε το σύνολο των απαιτήσεων της κυπριακής Novamore Limited

  IDEAL Holdings: Στις 12 Δεκεμβρίου η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου

  PRODEA: Στα 111,4 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο  ΣΧΟΛΙΑ