• Οικονομία

  Πρόγραμμα κατάρτισης 50.000 θέσεων με επίδομα €400 – Αιτήσεις από 25.000 άνεργους τον Απρίλιο

  Σπύρος Πρωτοψάλτης, διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

  Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)


  Εντός Απριλίου ξεκινάει η πρώτη φάση υλοποίησης του νέου προγράμματος κατάρτισης και απασχόλησης για 50.000 ωφελούμενους από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των 25.000 θέσεων κατάρτισης σε «πράσινες» δεξιότητες μόνο από ανέργους από 18 ετών και άνω εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

  Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

  Οι ώρες κατάρτισης θα είναι συνολικά 80 με το επίδομα να φτάνει τα 400 ευρώ καθαρά.

  Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος.

  Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Βlendedlearning), δηλ. με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, 12 ώρες εκπαίδευση θα γίνονται δια ζώσης και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

  Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ώρες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 80 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών.

  Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων που εφαρμόζει το κάθε Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. ΑΕΙ ή Κ.Δ.Β.Μ.

  Παράλληλα, η δια ζώσης εκπαίδευση διασφαλίζει την αμεσότητα στη διδασκαλία μέσω της ταυτόχρονης παρουσίας σε αίθουσα διδάσκοντα και καταρτιζομένων και ενισχύει την εμπειρία της μάθησης.

  Οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες ειδικές προδιαγραφές για την άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις προσκλήσεις που θα εκδοθούν για τη συγκρότηση των δύο Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης, στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

  Ο διοικητής της ΔΥΠΑ αναφέρει στο mononews.gr ότι η ΔΥΠΑ «τρέχει» το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης που έχει γίνει ποτέ, αξιοποιώντας ένα 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο μέχρι το 2025 να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν 500.000 εργαζόμενοι και άνεργοι σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

  «Ήδη είμαστε στα μισά αυτού του δρόμου, καθώς 260.000 Έλληνες έχουν ολοκληρώσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και έχουν λάβει πιστοποιήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση ξεκινάμε μία μεγάλη δράση κατάρτισης για 50.000 ανέργους και εργαζόμενους, με επίκεντρο την πράσινη οικονομία. Σε πρώτη φάση μέσα στον Απρίλιο θα ανοίξουν οι αιτήσεις για 25.000 πολίτες, 18 ετών και άνω, με στόχο να καταρτιστούν σε «πράσινες» ειδικότητες, που είναι πλέον περιζήτητες στην αγορά εργασίας.»

  Αντικείμενο Κατάρτισης στις «Πράσινες» Δεξιότητες

  1. Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη

  2. Σχέδια δράσης, επιχειρηματικά σχέδια και διοίκηση επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

  3. Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση

  4. Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Υιοθέτηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αγροτικό Τομέα

  5. Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τον Μετασχηματισμό του Κτηριακού Τομέα σε Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος

  6. Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος

  7. Αμπελουργία εγκατάσταση και διαχείριση αμπελώνα

  8. Έξυπνες και αειφόρες μετακινήσεις, ηλεκτροκίνηση

  9. Κυκλική Οικονομία

  11. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

  12. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

  13. Διαχείριση Αποβλήτων

  Επίδομα κατάρτισης

  Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους του προγράμματος θα γίνει ως εξής:

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

  Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

  Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος και κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ελέγχων που θα διενεργηθούν από τη Δ.Υ.Π.Α.

  Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρτιζομένου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους. Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση, να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί προκειμένου να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται, από αυτό.

  Διαβάστε επίσης:

  «Κατεβάστε την εφορία στο… κινητό σας» – Μπαράζ ενημερώσεων για το νέο app της ΑΑΔΕ

  Ανέβηκαν τα εκκαθαριστικά του νέου ΕΝΦΙΑ – Προθεσμία 23 ημερών για την πρώτη δόση

  Τα πρόστιμα Σκρέκα δεν μπλοκάρουν τις ανατιμήσεις- Τι δείχνουν οι τιμοκατάλογοι  ΣΧΟΛΙΑ