• Οικονομία

  Νομοσχέδιο ΥΠΑΝ: Υπό προϋποθέσεις και δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής για τους Ραδιοσταθμούς

  Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας

  Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας


  Εκκρεμή θέματα εκπομπής των ραδιοσταθμών εισάγοντας δυνατότητα δήλωσης δευτερεύων θέσεων εκπομπής επιχειρεί να λύσει το νομοσχέδιο του υπουργείου ανάπτυξης με τίτλο «διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και Της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των Επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις».

  Η δυνατότητα δήλωσης δευτερευουσών θέσεων εκπομπής σε ραδιοφωνικούς σταθμούς αποτελεί διαδικασία που υπόκειται σε αυστηρές κανονιστικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διαδικασία αυτή απαιτεί την υποβολή σχετικής δήλωσης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική μελέτη.

  Η τεχνική μελέτη πρέπει να παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία, όπως διάγραμμα ακτινοβολίας κεραιοσυστήματος, ισχύ εκπομπής, θεωρητική πεδιοκάλυψη και ακριβείς συντεταγμένες των θέσεων εκπομπής.

  Επιπλέον, απαιτείται μελέτη επίδρασης του παραγόμενου ηλεκτρομαγνητικού θορύβου σε παρακείμενες εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εφόσον υφίστανται εντός της εμβέλειας των θέσεων εκπομπής.

  Οι όροι και οι προϋποθέσεις της τεχνικής μελέτης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των σταθμών, δικτύων ή υπηρεσιών εντός του νομικού πλαισίου.

  Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση για τη χρήση δευτερεύουσας θέσης εκπομπής μέχρι τις 30η Νοεμβρίου 2024.

  Η έκδοση της βεβαίωσης υποβολής δήλωσης γίνεται μετά από ελέγχους πληρότητας και ορθότητας της δήλωσης, και ισχύει συνολικά για όλες τις θέσεις εκπομπής.

  Κατά την περίοδο αναμονής για την έκδοση της βεβαίωσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τις ήδη εγκατεστημένες θέσεις εκπομπής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Επίσης, αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις που έχουν ήδη διαπιστωθεί. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης υποβολής δήλωσης,

  οι ραδιοφωνικοί σταθμοί επιτρέπεται να εκπέμπουν από δευτερεύουσες θέσεις, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν προκαλούνται παρεμβολές σε άλλα δίκτυα. Σε περίπτωση παραβίασης των κανονισμών, επιβάλλονται οι κατά νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

  Ωστόσο, για παραβάσεις που σχετίζονται με θέσεις εκπομπής που έχουν δηλωθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, και για τις οποίες δεν έχουν επιβληθεί ήδη πρόστιμα, δεν επιβάλλονται επιπλέον κυρώσεις.

  Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν υποβάλει δηλώσεις για χρήση δευτερευουσών θέσεων εκπομπής μπορούν τώρα να διορθώσουν ή να επικαιροποιήσουν τις δηλώσεις τους. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υποβληθεί διορθωτική δήλωση

  στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντός της προθεσμίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διόρθωση δεν μπορεί να αφορά σε αλλαγή της ήδη δηλωθείσας θέσης εκπομπής.

  Επίσης, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν εγκατεστημένες κεραίες σε ιστούς που ανήκουν κατά κυριότητα σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) μπορούν να δηλώσουν αυτές τις κεραίες, εφόσον προσκομιστεί επιπλέον βεβαίωση από τον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. περί παραχώρησης ή μίσθωσης των ιστών σε αυτούς.

  Τέλος, για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν σε παραμεθόριες περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές κατά το 2023, οποιαδήποτε πρόστιμα και κυρώσεις που έχουν επιβληθεί για κατά παράβαση εκπομπή από μη δηλωθείσες δευτερεύουσες θέσεις αναστέλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

  Διαδικασία κατ’ εξαίρεση χορήγησης δευτερεύουσας συχνότητας εκπομπής παραμεθόριων Ρ/Σ

  Πριν από την προκήρυξη, ραδιοφωνικοί σταθμοί που εκπέμπουν σε παραμεθόριες περιοχές και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επικάλυψης από ξένους σταθμούς μπορούσαν να αιτηθούν τη χρήση δευτερεύουσας συχνότητας από νομίμως δηλωθείσες δευτερεύουσες θέσεις, μόνο για την κάλυψη της εμβέλειας του νομού που δραστηριοποιούνταν.

  Μετά την έκδοση της προκήρυξης, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που χρησιμοποιούν ήδη δευτερεύουσες συχνότητες μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους σε αυτές τις συχνότητες, αρκεί να συμμετάσχουν σε σχετική διαδικασία διαγωνισμού και να λάβουν τις απαραίτητες άδειες από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο.

  Η χρήση δευτερεύουσας συχνότητας εκπομπής επιτρέπεται μετά από τη χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτερεύουσας συχνότητας. Η βεβαίωση χρήσης δευτερεύουσας συχνότητας εκδίδεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

  η οποία κοινοποιείται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά από έλεγχο της αίτησης του ραδιοφωνικού σταθμού και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων, εφόσον διαπιστώνεται η συνδρομή των περιστάσεων της παρ. 1 και πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  α) στην αιτούμενη προς χρήση δευτερεύουσα συχνότητα δεν εκπέμπει άλλος ραδιοφωνικός σταθμός που λειτουργεί νόμιμα,
  β) από τη χρήση της δευτερεύουσας συχνότητας δεν τίθεται σε διακινδύνευση η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος ραδιοφωνικού σταθμού και δικτύου ή υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
  και
  γ) από τη χρήση της δευτερεύουσας συχνότητας δεν διαταράσσεται η νόμιμη εκπομπή από διεθνώς κατοχυρωμένες συχνότητες.

  Για τη χορήγηση της βεβαίωσης χρήσης δευτερεύουσας συχνότητας, ο ραδιοφωνικός σταθμός υποβάλλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη χρήση συγκεκριμένης δευτερεύουσας συχνότητας εκπομπής, η οποία συνοδεύεται από την εν ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του, καθώς και από τεχνική μελέτη, στην οποία κατ’ ελάχιστο:

  α) Τεκμηριώνεται ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός αντιμετωπίζει κατά την εκπομπή του στην πρωτεύουσα συχνότητα, είτε από την πρωτεύουσα είτε από νομίμως δηλωθείσα δευτερεύουσα θέση, σημαντικά και διαρκή προβλήματα στην κάλυψη του συνόλου της εμβέλειας του νομού που ορίζει η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας που διαθέτει, λόγω παρεμβολών από αλλοδαπούς σταθμούς ή λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους, οι οποίες δεν αποκαθίστανται με τη χρήση δευτερευουσών θέσεων εκπομπής, παρά μόνο με την εκπομπή από δευτερεύουσα συχνότητα από αυτές,

  β) τεκμηριώνεται ότι με την εκπομπή από την αιτούμενη δευτερεύουσα συχνότητα δεν δημιουργούνται επιζήμιες παρεμβολές στους διαύλους συχνοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και σε κάθε άλλο νομίμως λειτουργούντα σταθμό, δίκτυο ή υπηρεσία,

  γ) προσδιορίζονται η πρωτεύουσα συχνότητα εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού, οι πρωτεύουσες και δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, που χρησιμοποιούνται νόμιμα, καθώς και το εύρος κάλυψης της εκπομπής,

  δ) περιλαμβάνονται, σχετικά με την εκπομπή από την πρωτεύουσα συχνότητα και με την αιτούμενη εκπομπή από δευτερεύουσα συχνότητα:
  δα) διάγραμμα ακτινοβολίας των κεραιοσυστημάτων που χρησιμοποιούνται,
  δβ) ισχύς εκπομπής (eirp),
  δγ) θεωρητική πεδιοκάλυψη με την αιτούμενη δεύτερη συχνότητα εκπομπής, με βάση κατάλληλο αναγνωρισμένο πρότυπο,
  δδ) λίστα με τις ακριβείς συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 1987) όλων των θέσεων εκπομπής,
  δε) μελέτη επίδρασης του παραγόμενου ηλεκτρομαγνητικού θορύβου σε παρακείμενες εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εάν υφίστανται εντός της εμβέλειας των θέσεων εκπομπής.

  Κάθε ραδιοφωνικός σταθμός έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο αίτησης για μία (1) μόνο δευτερεύουσα συχνότητα εκπομπής, μόνο για χρήση από νομίμως δηλωθείσες δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής.

  Σε περίπτωση διαπιστωμένης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) παρεμβολής ανάμεσα σε εκπομπή δευτερεύουσας συχνότητας εκπομπής και κύριας συχνότητας εκπομπής διαφορετικών ραδιοφωνικών σταθμών,

  προστατεύεται η πρωτεύουσα συχνότητα και ο ραδιοφωνικός σταθμός, του οποίου η δευτερεύουσα συχνότητα δημιουργεί παρεμβολή σε πρωτεύουσα συχνότητα άλλου σταθμού, καλείται όπως άρει την παρεμβολή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 7.

  Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της βεβαίωσης χρήσης δευτερεύουσας συχνότητας, το περιεχόμενο της αίτησης και της τεχνικής μελέτης, τα απαιτούμενα προς υποβολή συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

  Αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών

  Τα κεραιοσυστήματα των ραδιοφωνικών σταθμών αδειοδοτούνται μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στον ν. 3592/2007 (Α` 161), όπως ισχύει. Οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί, που έχουν εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία κατασκευές κεραιών ή όσοι έχουν υποβάλει δήλωση μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 65 του ν. 4155/2013, υποβάλλουν, μέχρι την 31η.12.2024, δήλωση στην Εθνική

  Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής
  Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.), με τα ακόλουθα στοιχεία:
  α) περιγραφή της κατασκευής κεραίας,

  β) ύψος του ιστού με όλα τα κεραιοσυστήματα επ’ αυτού,

  γ) ακριβή τοποθεσία με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 1987,

  δ) φωτογραφίες της εγκατάστασης με περιγραφή της χρήσης κάθε κεραιοσυστήματος επ’
  αυτού και του οικίσκου με το περιεχόμενο αυτού,

  ε) υπεύθυνη δήλωση περί της ακρίβειας των ως άνω.

  Μέχρι την αδειοδότηση από το Ε.Σ.Ρ., οι ως άνω νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί επιτρέπεται να εκπέμπουν στις κατά τα ως άνω δηλωθείσες θέσεις εφόσον:

  α) Τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τους προβλεπόμενους κανόνες λειτουργίας
  ραδιοφωνικών σταθμών.

  β) Δεν προξενούν παρεμβολές στις συχνότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των
  Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Δημόσιας Τηλεόρασης και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου.

  γ) Τηρούν τους κανόνες ασφαλείας της αεροναυτιλίας.

  Ήδη εγκατεστημένες κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών που βρίσκονται τοποθετημένες επί ιστών που ανήκουν κατά κυριότητα σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δηλώνονται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εφόσον προσκομιστεί επιπλέον από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. περί παραχώρησης ή μίσθωσης των ιστών σε αυτούς.

  Διαβάστε επίσης:
  Robin Sharma: Τα Public υποδέχονται τον διάσημο συγγραφέα!

  Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανέβαλε όλες τις επισκέψεις του στο εξωτερικό

  ΔΕΣΦΑ: Χρηματοδότηση για δύο startups στον τομέα της ενέργειας  ΣΧΟΛΙΑ